Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaosto, kokous 25.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Hyvinvointialueen uudistusohjelman 1. käsittely aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaostossa

VAKEDno-2023-4413

Perustelut

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella valmistellaan uudistusohjelmaa, jonka avulla hyvinvointialue voi saavuttaa kunnianhimoisen visionsa haastavassa toimintaympäristössään. Lisäksi valtio hyvinvointialueiden rahoittajana on edellyttänyt näitä laatimaan muutosohjelmat ja niiden toimeenpanoa seurataan valtion ja alueen välisissä lakisääteisissä hyvinvointialueneuvotteluissa. Uudistusohjelman tavoitteena on siis samaan aikaan kehittää hyvinvointialueen toimintaa ja hakea taloudellista tehokkuutta. Uudistusohjelman valmistelussa tunnistetaan hyvinvointialueen kohtaaman rahoitushaasteen mittakaava; niinpä tarkoitus on muuttaa koko hyvinvointialueen palvelurakennetta kevyemmäksi ja tuotantoa tehokkaammaksi – huolehtien samalla riittävistä ja laadukkaista peruspalveluista sekä osaavasta ja hyvinvoivasta henkilöstöstä. Uudistusohjelma on onnistunut, kun hyvinvointialue pystyy huolehtimaan asukkaiden hyvinvoinnista taloudellisesti kestävällä tavalla.  

Uudistusohjelman valmistelu on jaksotettu kahteen osaan, uudistusohjelman periaatteisiin ja päälinjauksiin sekä uudistusohjelman toimenpideohjelmaan. Aluevaltuusto on kokouksessaan 12.12.2023 § 123 vahvistanut uudistusohjelman periaatteet ja päälinjaukset. Toimenpideohjelmaa valmistellaan toimialoittain siten, että hyvinvointialueen tulevaisuusjaostot osallistuvat työhön tammi-maaliskuussa 2024. Toimenpideohjelma on tarkoitus tuoda päätöksentekoon huhtikuun 2024 aluevaltuuston kokoukseen.  

Toimenpidekohtainen uudistusohjelma tulee pitämään sisällään toimenpiteitä, jotka säästävät rahaa lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä sekä toimenpiteitä, jotka vaikuttavat pitkällä tähtäimellä palveluiden tarpeeseen ja kysyntään. Lisäksi uudistusohjelmassa tullaan huomioimaan toimenpiteet, jotka eivät välttämättä tuota suoria säästöjä, mutta ovat välttämättömiä toiminnan tehokkaan järjestämisen näkökulmasta tai ovat muutoin tärkeitä panostuksia hyvinvointialueen henkilöstöön sekä palvelutuotannon kehittämiseen.  

Aluevaltuusto käsitteli hyvinvointialueen uudistusohjelman periaatteita ja päälinjauksia kokouksessaan 12.12.2023 § 123 ja päätti seuraavasti: 

 1. vahvistaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uudistusohjelman periaatteet ja päälinjaukset liitteen mukaisesti;    
 2. asettaa uudistusohjelman laskennalliseksi vuosittaiseksi tuottavuustavoitteeksi 2 % toiminnan tehostamisen suhteessa palvelutarpeen kasvuun;  
 3. vahvistaa, että tuottavuustavoite vuodelle 2024 on 16 miljoonaa euroa ja tämä on sisällytetty vuoden 2024 talousarvioon;  
 4. vahvistaa, että tuottavuustavoite taloussuunnitelmavuosille 2024–2026 on 72 miljoonaa euroa;  
 5. vahvistaa, että vuosikymmenen loppuun mennessä tavoitellaan noin 300 miljoonan euron tuottavuustoimia.  
 6. että talousarvio- ja -suunnitelmaneuvottelukunnan tehtävänä on toimia myös uudistusohjelman ohjausryhmänä ja jatkaa välittömästi uudistusohjelman valmistelun ohjausta ja toimeenpanoa; 
 7. että mikäli hyvinvointialueen rahoitusnäkymät heikkenevät edelleen talousarviovuonna 2024/taloussuunnitelmakaudella 2024–2026, uudistusohjelman toimeenpanoa nopeutetaan ja menojen sopeutustavoitteita lisätään. 

 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uudistusohjelman keskeiset toimet talouden tasapainottamiseksi rakentuvat seuraaville päälinjauksille:   

Palvelujen järjestäminen  

 • Palvelurakenteen keventäminen kustannuskasvun hillitsemiseksi  
 • Palveluprosessien uudistaminen saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi. 
 • Palveluvalikon tehostaminen ja kustannusvaikuttavien tuotantotapojen tunnistaminen ja valitseminen tuotantotapa-analyyseja hyödyntäen.  
 • Ostopalvelujen käytön optimointi

 

Digitaalisuuden hyödyntäminen  

 • Digitaalisten ja etäpalveluiden roolin kasvattaminen osana palveluvalikoimaa  
 • Teknologian hyödyntäminen asiakkaiden ammattilaisten tukena   
 • Tiedolla johtaminen toiminnan suunnittelun, johtamisen ja mittaamisen pohjalla  

 

Henkilöstö ja johtaminen  

 • Työhyvinvoinnin lisääminen pitovoiman parantamiseksi 
 • Omien vakanssien täyttöasteen parantaminen ja vuokratyövoiman minimointi  
 • Tarvitsemme jokaisen työntekijän rakentamaan hyvinvointialuetta; työtehtävät, työntekopaikka ja osaamistarpeet voivat muuttua toimintaympäristön kehittyessä    
 • Henkilöstörakennetta optimoidaan vastaamaan palvelutarpeita  

 

Tukipalvelut ja toimitilat  

 • Tilojen ja toimipisteiden käytön tarkastelu, optimointi ja kapasiteetin hallinta   
 • Tukipalvelujen hiominen lisäämään tuottavuutta 

 

Uudistusohjelman ohjausryhmänä toimiva talousarvio- ja -suunnitelmaneuvottelukunta käsitteli uudistusohjelman valmisteluprosessia kokouksessaan 17.1.2024. 

Uudistusohjelman valmisteluprosessin on tarkoitus edetä seuraavasti: 

Talousarvio- ja -suunnitelmaneuvottelukunta 17.1.2024 klo 16–18  

 • Prosessin läpikäynti ja uudistusohjelman rakenteen ja tarkkuustason hahmottaminen 

Tulevaisuusjaostot  

 • terveydenhuollon palvelut -jaosto: 24.1.2024 

 • aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaosto: 25.1.2024 

 • vanhusten palvelut -jaosto: 31.1.2024 

 • lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto: 5.2.2024 

 • pelastuslautakunta: 7.2.2024 

 

Talousarvio- ja -suunnitelmaneuvottelukunta 8.2.2024 klo 16–19 

 • Tulevaisuusjaostojen 1. kommenttien läpikäynti 

 

Tulevaisuusjaostot 

 • terveydenhuollon palvelut -jaosto: 28.2.2024 

 • aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut –jaosto: 6.3.2024 

 • vanhusten palvelut -jaosto: 7.3.2024 

 • lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto: 5.3.2024 

 • Pelastuslautakunta: 13.3.2024 

 

Aluevaltuuston selostustilaisuus + iltakoulu 29.2.2024 klo 16–20  

Talousarvio- ja -suunnitelmaneuvottelukunta 20.3.2024 klo 8.30–14 

 • uudistusohjelman jatkotyöstö 

 

Aluehallituksen seminaari 4.-5.4.2024 (uudistusohjelman luonnoksen käsittely) 

Talousarvio- ja -suunnitelmaneuvottelukunta 9.4.2024 klo 16–20 

 • lopullisen version käsittely 

 

Aluehallituksen esityslistan julkaisu pe 12.4.2024 

Aluehallitus 16.4.2024 (esitys aluevaltuustolle) 

Aluevaltuusto 29.4.2024 (hyväksyminen) 

 

Tulevaisuusjaostojen ja pelastuslautakunnan merkittävä rooli huomioiden neuvottelukunta päätti kutsua tulevaisuusjaostojen ja pelastuslautakunnan puheenjohtajat mukaan seuraaviin neuvottelukunnan kokouksiin 8.2.2024 ja 22.3.2024. 

Talousarvio- ja -suunnitelmaneuvottelukunta päätti kokouksessaan 17.1.2024 pyytää tulevaisuusjaostoja sekä pelastuslautakuntaa laatimaan kevään 1. kokouksissaan talousarvio- ja -suunnitelmaneuvottelukunnan kokoukseen 8.2.2024 esityksiä siitä, miten uudistusohjelman periaatteissa päätetty vuosittainen 2 % tuottavuustavoite voitaisiin saavuttaa. Lisäksi neuvottelukunta pyytää tulevaisuusjaostoja ja pelastuslautakuntaa kiinnittämään huomiota hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä hyvinvointialuestrategian mukaisten tavoitteiden edistämiseen. 

Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialan vuoden 2024 talousarvio on 2 % palvelutarvetta alempi (noin 2,7 miljoonaa euroa)​. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella korostuvat metropolialueen ilmiöt, kuten mielenterveys- ja päihdeongelmat, asunnottomuus ja maahanmuutto. Tämän johdosta tarvitaan moniammatillista ja monialaista yhteistyötä hyvinvointialueen, kaupunkien, kolmannen sektorin ja valtion toimijoiden kanssa. Aikuissosiaalityön palvelualueella asiakkaita oli vuoden 2023 lopussa 24 540 ja asiakasmäärä kasvoi vuoden alusta 13,2 %. Vammaispalvelujen palvelualueella asiakkaita oli vuoden 2023 lopussa 3211 ja asiakasmäärä kasvoi vuoden alusta 1,7 %. Lakimuutosten myötä asiakasmäärien ennakoidaan kasvavan.​ Väestön palvelutarpeisiin vastaaminen edellyttää toimialalta asiakaslähtöistä ja asiakkaita osallistavaa sekä monikulttuurisuutta tukevaa toimintatapaa.

Tausta-aineistona uudistusohjelman käsittelyä varten esityslistan oheismateriaalina on:

 • Uudistusohjelma 2023-2030 periaatteet ja päälinjaukset
 • Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialan esityksiä uudistusohjelman toimenpiteiksi ​

Ehdotus

Esittelijä

 • Kirsi Leväpelto, Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialajohtaja, kirsi.levapelto@vakehyva.fi

Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaosto käsittelee kokouksessa aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialan esityksiä uudistusohjelman toimenpiteiksi, antaa evästyksiä uudistusohjelman jatkovalmisteluun ja laatii talousarvio- ja –suunnitelmaneuvottelukunnalle esityksiä siitä, miten uudistusohjelman periaatteissa päätetty vuosittainen 2 % tuottavuustavoite voitaisiin saavuttaa (kiinnittäen huomiota myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä hyvinvointialuestrategian mukaisten tavoitteiden edistämiseen). 

Päätös

Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut –jaosto käsitteli kokouksessa aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialan esityksiä uudistusohjelman toimenpiteiksi ja piti niitä oikeasuuntaisina. Jaosto päätti antaa talousarvio- ja suunnitteluneuvottelukunnalle seuraavat esitykset uudistusohjelman jatkovalmisteluun:

 

 • Henkilöstön osallistaminen uudistusohjelmaan ja oman työn kehittämiseen 
 • Henkilöstön kannustinjärjestelmän ja urapolkujen kehittäminen 
 • Henkilökunnan mentorointi 
 • Digitaaliset palvelut yhteydenottojen sujuvoittamiseksi 
 • Selkokielisyys digitaalisissa palveluissa  
 • Ennaltaehkäisevät- ja matalan kynnyksen palvelut 

 

Lisätietoja päätöksestä antaa aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelujen toimialajohtaja Kirsi Leväpelto, kirsi.levapelto@vakehyva.fi

Kokouskäsittely

Tämän asian käsittelyn aikana kokouksesta poistuivat Maarit Raja-Aho klo 17.22, Matti-Jussi Partanen klo 17.43 ja Reija Friman klo 18.03.