Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaosto, kokous 6.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 141 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Erityisestä syystä esityslista tai yksittäisen asian selostus ja päätösehdotus voidaan lähettää myöhemmin.

Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, ensisijaisesti sähköisesti.

Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös ne toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäoloja puheoikeus

  1. aluehallituksen kokouksessa aluevaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla hyvinvointialuelain 26 §:n mukaan sekä kansalliskielilautakunnan puheenjohtajalla hyvinvointialuelain 33 § mukaan;
  2. muiden toimielinten kokouksessa aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä aluevaltuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa;
  3. aluehallituksen kokouksessa toimialajohtajilla sekä konsernipalvelujen toimialan palvelualuejohtajilla, viestinnän edustajalla sekä juristilla;
  4. aluehallituksen kokouksessa nuorisovaltuuston edustajalla. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole puhe- ja läsnäolo-oikeutta käsiteltäessä salassa pidettäviä asioita.

Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla kyseisen toimielimen jäsen. Asioita käsiteltäessä kokouksessa voivat olla läsnä jäsenten, esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi ne henkilöt, joiden viran tai tehtävien hoitoon asia välittömästi liittyy. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Hallintosäännön 152 §:n mukaan aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaoston esittelijänä toimii aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialajohtaja.

Ehdotus

Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaosto päättää;

  1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
  2. myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden tähän aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut- jaoston kokoukseen aikuissosiaalityön palvelualuejohtaja Henna Kaukonen-Nyholmille, vammaispalvelujen palvelualuejohtajalle Terhi Teholalle sekä hallinnon erityisasiantuntija Kerttu Pöntiselle. 

Päätös

Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaosto päätti;

  1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
  2. myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden tähän aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut- jaoston kokoukseen aikuissosiaalityön palvelualuejohtaja Henna Kaukonen-Nyholmille, hallinnon erityisasiantuntija Kerttu Pöntiselle, vs. vammaispalvelujen palvelualuejohtaja Maija Väänäselle sekä business controller Satu Lotzille. 

 

Lisätietoja päätöksestä antaa aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelujen toimialajohtaja Kirsi Leväpelto, kirsi.levapelto@vakehyva.fi