Aluehallitus, kokous 30.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, ensisijaisesti sähköisesti. Esityslista sisältää ehdotuksen kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. Tarkoituksena on, että aluehallitus valitsee kokouksessaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Ehdotus

Aluehallitus päättää:

 1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
 2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa seuraavasti: Olga Gilbert ja Jukka Hako
 3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (https://vakehyva.cloudnc.fi) torstaista 6.6.2024 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Aluehallitus päätti yksimielisesti:

 1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen seuraavalla muutoksella: käsittelyjärjestyksessä esityslista käsitellään alla olevassa järjestyksessä. Käsittelyjärjestys ei kuitenkaan muuta pykälänumerointia:
  • § 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • § 115 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta
  • § 116 Luottamushenkilön eronpyyntö - kansalliskielilautakunnan jäsen Annette Kivistö
  • § 119 Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet viranhaltijapäätökset
  • § 118 Yhtymäkokousedustajan nimeäminen HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 13.6.2024 ja toimiohjeen antaminen yhtymäkokousedustajalle
  • § 117 Oy Apotti Ab:n omistus- ja takausjärjestelyt;
 2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa seuraavasti: Antero Eerola ja Jari Sainio;
 3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (https://vakehyva.cloudnc.fi) torstaista 6.6.2024 klo 12.00 lähtien.
   

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.