Aluehallitus, kokous 30.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Luottamushenkilön eronpyyntö - kansalliskielilautakunnan jäsen Annette Kivistö

VAKEDno-2024-2427

Perustelut

Asian valmistelija: hallinnon asiantuntija Petra Åhlgren

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kansalliskielilautakunnan jäsen Annette Kivistö on toimittanut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 23.5.2024 eroanomuksen kansalliskielilautakunnan jäsenen tehtävästä henkilökohtaisista syistä.  

Aluevaltuusto on kokouksissaan 8.3.2022 (§ 8), 14.3.2023 (§ 14) ja 12.6.2023 (§ 42) päättänyt:

 1. valita kansalliskielilautakuntaan 7 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudelle 2022–2025 seuraavasti:

  o   Patrik Karlsson (r.), varajäsen Ulf Dahlman (r.)
  o   Kaj Andersson (sd.), varajäsen Jonas Fyrqvist (sd.)
  o   Anette Kivistö (ps.), varajäsen Synnöve Lindroos-Krause (liik.)
  o   Ann-Christine Teir (liik.), varajäsen Camilla Villberg (kesk.)
  o   Hanna Holmberg-Soto (r.), varajäsen Frida Forsblom-Prittinen (r.)
  o   Klaus Kojo (vihr.), varajäsen Max Mannola (vihr.)
  o   Tony Viksten (sd.), varajäsen Hans Markelin (sd.)​ 

 2. valita jäseniksi valituista kansalliskielilautakunnan puheenjohtajaksi Patrik Karlssonin (r.) ja varapuheenjohtajaksi Kaj Anderssonin (sd.).

 

Hyvinvointialueesta annetun lain (hyvinvointialuelaki) 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säännökset. Lain naisten ja miesten tasa-arvosta 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:

 1. myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Annette Kivistön eron kansalliskielilautakunnan jäsenen tehtävästä;
 2. valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen kansalliskielilautakunnan toimikauden loppuun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.