Aluehallitus, kokous 30.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Yhtymäkokousedustajan nimeäminen HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 13.6.2024 ja toimiohjeen antaminen yhtymäkokousedustajalle

VAKEDno-2024-210

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian valmistelija: hallintojohtaja Riikka Liljeroos

HUS-yhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan 6.5.2024 § 58 päättänyt kutsua yhtymäkokouksen koolle torstaille 13.6.2024. Yhtymäkokous pidetään sähköisenä kokouksena ja yleisöllä on HUS-yhtymän hallintosäännön mukaisesti mahdollisuus seurata sähköistä kokousta yleisen tietoverkon kautta.

Yhtymäkokouskutsu toimitetaan HUS-yhtymän jäsenille niiden kirjaamojen osoitteisiin. Yhtymäkokouksen kokouskutsu on toimitettava HUS-yhtymän jäsenille vähintään kuukautta ennen kokousta, ellei erityisestä syystä ole tarpeen noudattaa lyhyempää kutsuaikaa. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Yhtymäkokouksen ajan ja paikan määrää yhtymähallitus.

Jäseniä pyydetään nimeämään edustajansa ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa yhtymäkokoukseen ja toimittamaan kokouskutsu nimetylle edustajalle ja tiedoksi varaedustajalle. Nimettyjen edustajien nimet pyydetään toimittamaan tiedoksi myös HUS-kuntayhtymän keskuskirjaamoon.

Yhtymäkokousedustajat osallistuvat kokoukseen Teamsin välityksellä. Yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta verkon kautta. Live-streamin linkki julkaistaan lähempänä kokouksen ajankohtaa osoitteessa https://www.hus.fi/ajankohtaista.

Yhtymäkokouksen käsiteltävänä tulevat olemaan:

 • Tilinpäätös 2023, toiminnan ja talouden toteutuminen vuonna 2023
 • Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2023
 • Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023
 • TAE 2025 Valtion rahoitus hyvinvointialueille ja kehyksen valmistelu
 • Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan omavelkaisten takausten korottaminen
 • Oy Apotti Ab:n pitkäaikaisen lainan takaus
 • Hallintosäännön muuttaminen
 • Kansalliskielilautakunnan jäsenen valinta
 • Yhtymähallituksen varajäsenen valinta
   

Aluehallitukselle toimitetaan yhtymäkokouskutsu ja yhtymäkokouksen esityslista viimeistään 13.5.2024 kun aineistot saapuvat määräajan mukaan hyvinvointialueelle.

Hallintosäännön 44 §:n mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat tytäryhteisöjen sekä osakkuusyhteisöjen osalta sekä yhtymäkokousedustajan HUS-yhtymän osalta ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Aluehallitus päättää:

 1. että yhtymäkokousedustajaksi HUS-​yhtymän yhtymäkokoukseen 13.6.2024 nimetään konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen ja varaedustajaksi juristi Tiia Tuovinen;
 2. antaa kokouksessaan yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet yhtymäkokouksessa käsiteltäviin asioihin.

Päätös

Aluehallitus päätti yksimielisesti jättää tämän asian pöydälle.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

Aluehallituksen jäsenet Teemu Purojärvi ja Marjo Vacker poistuivat kokouksesta palvelussuhdejääveinä ja Pirkko Letto ja Jukka Hako yhteisöjääveinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kello 9.52. Kokoukseen saapuivat varaedustajina Pirkko Leton tilalle Eeva Roos ja Marjo Vackerin tilalle Tuire Aikio.

 

Perustelut

Aluehallitus päätti viime kokouksessaan 14.5.2024 § 89 jättää asian pöydälle, minkä johdosta asia tuodaan tähän kokoukseen käsiteltäväksi.

Ehdotus

Aluehallitus päättää:

 1. että yhtymäkokousedustajaksi HUS-​yhtymän yhtymäkokoukseen 13.6.2024 nimetään konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen ja varaedustajaksi juristi Tiia Tuovinen;
 2. antaa kokouksessaan yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet yhtymäkokouksessa käsiteltäviin asioihin.
   

Muutettu päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 1. että yhtymäkokousedustajaksi HUS-​yhtymän yhtymäkokoukseen 13.6.2024 nimetään konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen ja varaedustajaksi juristi Tiia Tuovinen;
 2. antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet yhtymäkokouksessa käsiteltäviin asioihin seuraavasti:
  1. esityslistan 5 §:n osalta antaa yhtymäkokousedustajalle ensisijaiseksi toimiohjeeksi esittää/kannattaa:
   • HUS-yhtymän toiminnan vuoden 2025 raamiksi 2 284 315 984 euroa;
   • että HUS yhtymälle ohjataan lisäksi erikseen vuoden 2023 alijäämien kattamiseen rahoituslain 10 §:n mukaista rahoituksen tason korjausta yhteensä 84 491 550 euroa (samassa suhteessa kuin Uudenmaan hyvinvointialueille);
   • että HUS-yhtymän ja hyvinvointialueiden/Helsingin kaupungin väliset työnjaolliset muutokset huomioidaan syksyn lopullisessa talousarviovalmistelussa;
   • muita Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hyvinvointialuestrategian mukaisia ja HUS-yhtymän jäsenten yhdessä sopimia talousarviotavoitteita huomioitavaksi HUS-yhtymän talousarviovalmistelun yhteydessä.
  2. että toissijaisesti yhtymäkokousedustaja voi äänestää myös sellaisen esityksen puolesta, jossa HUS-yhtymän raami vuodelle 2025 on ensisijaista esitystä pienempi ja alijäämien kattamiseen osoitetaan ensisijaista päätöstä pienempää, tai ei lainkaan, rahoitusta.
  3. esityslistan 5 §:n kohdalla, mikäli ensisijainen tai toissijainen toimintaohje ei tule päätetyksi, annetaan ohjeeksi kannattaa sellaista raamiesitystä joka läpi mennessään olisi mahdollisimman lähellä toimiohjeen kohtaa yksi.
  4. muissa kohdissa äänestää pohjaesityksen mukaisesti.

Päätös

Aluehallitus päätti:

 1. että yhtymäkokousedustajaksi HUS-​yhtymän yhtymäkokoukseen 13.6.2024 nimetään konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen ja varaedustajaksi juristi Tiia Tuovinen;
 2. antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet yhtymäkokouksessa käsiteltäviin asioihin seuraavasti:
  1. esityslistan 5 §:n osalta antaa yhtymäkokousedustajalle ensisijaiseksi toimiohjeeksi esittää/kannattaa:
   • HUS-yhtymän toiminnan vuoden 2025 raamiksi 2 284 315 984 euroa;
   • että HUS yhtymälle ohjataan lisäksi erikseen vuoden 2023 alijäämien kattamiseen rahoituslain 10 §:n mukaista rahoituksen tason korjausta yhteensä 84 491 550 euroa (samassa suhteessa kuin Uudenmaan hyvinvointialueille);
   • että HUS-yhtymän ja hyvinvointialueiden/Helsingin kaupungin väliset työnjaolliset muutokset huomioidaan syksyn lopullisessa talousarviovalmistelussa;
   • muita Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hyvinvointialuestrategian mukaisia ja HUS-yhtymän jäsenten yhdessä sopimia talousarviotavoitteita huomioitavaksi HUS-yhtymän talousarviovalmistelun yhteydessä.
  2. että toissijaisesti yhtymäkokousedustaja voi äänestää myös sellaisen esityksen puolesta, jossa HUS-yhtymän raami vuodelle 2025 on ensisijaista esitystä pienempi ja alijäämien kattamiseen osoitetaan ensisijaista päätöstä pienempää, tai ei lainkaan, rahoitusta.
  3. esityslistan 5 §:n kohdalla, mikäli ensisijainen tai toissijainen toimintaohje ei tule päätetyksi, annetaan ohjeeksi kannattaa sellaista raamiesitystä joka läpi mennessään olisi mahdollisimman lähellä toimiohjeen kohtaa yksi.
  4. muissa kohdissa äänestää pohjaesityksen mukaisesti.
    

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

---------------------------

Päätöksenteon jälkeen Antero Eerola jätti päätökseen pöytäkirjalausuman, joka kuului seuraavasti:
"Vasemmistoliiton lausuma: Erikoissairaanhoidon resurssien siirtäminen perusterveydenhoitoon on perusteltua. Suomessa erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet jatkuvasti suhteessa perusterveydenhoitoon. Ei ole kuitenkaan mitään takeita siitä, että HUS:in raamin hyväksymisen myötä tämä suunta tosiasiallisesti kääntyisi.

HUS voi vaikeassa taloustilanteessa säästää suurissa investoinneissa lykkäämällä niitä tai luopumalla niistä kokonaan. Isossa kuvassa terveydenhuollon ongelmat Uudellamaalla eivät liity HUS:in, Helsingin kaupungin ja hyvinvointialueiden keskinäiseen rahanjakoon. Ne liittyvät siihen, että maan hallitus ei suostu antamaan hyvinvointialueiden syvien alijäämien kattamiseen riittävää rahoitusta, joka riittäisi myös HUS:in tarpeisiin. Lisäksi alijäämien kattamisen takaraja on liian tiukka ja on viime kädessä erittäin vahingollinen sosiaali- ja terveyspalveluille. Samalla yksityisille terveyspalveluille on ohjattu ylimääräinen 500 miljoonan euron rahoitus.

Tämä on suunta, joka pitää kääntää. Se ei kuitenkaan onnistu ohjaamalla säästöjä Uudenmaan sisällä organisaatiosta toiseen."

Kokouskäsittely

Aluehallituksen jäsen Jukka Hako ilmoitti olevansa sekä tässä asiakohdassa että asiakohdassa § 117 (Oy Apotti Ab:n omistus- ja takausjärjestelyt) esteellinen yhteisöjääviyden perusteella ja poistuvansa loppukokouksen ajaksi. Lisäksi aluehallituksen jäsenet Teemu Purojärvi ja Marjo Vacker ilmoittivat olevansa sekä tässä asiakohdassa että asiakohdassa § 117 esteellisiä palvelussuhdejääviyden perusteella ja poistuvansa loppukokouksen ajaksi. He poistuivat kokouksesta klo 8.40. Marjo Vackerin varajäsen Tuire Aikio saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 8.46.

Päätettyään asiasta käydyn keskustelun aluehallituksen puheenjohtaja totesi, että Antero Eerola oli tehnyt muutetusta pohjaehdotuksesta poikkeavan muutosesityksen, joka kuului seuraavasti: "Vasemmistoliitto esittää, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ei hyväksy HUS:in raamia. Toteutuessaan se jatkaisi sairaanhoidon säästölinjaa, joka johtaisi palveluiden keskittämiseen ja heikentämiseen. Samalla se olisi omiaan lisäämään kansalaisten eriarvoisuutta." Antero Eerolan muutosesitystä ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana.