Aluehallitus, kokous 7.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Vammaisten palvelujen myöntämisen perusteiden päivittäminen 8.2.2023 alkaen

VAKEDno-2022-731

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian valmistelija: vanhusten palvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen

Palvelujen myöntämisen perusteet määrittelevät ja ohjaavat asiakkaan palvelupäätöksen tekemistä sekä yhdenvertaistavat palveluihin pääsyä. Lisäksi palvelujen myöntämisen perusteiden ja palveluiden kuvaamisella tehdään hyvinvointialueen asukkaille näkyväksi mitä erilaisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa käytännössä tehdään ja missä tilanteessa ne ovat tarkoituksenmukaisia.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusten palvelujen ja vammaispalvelujen yhteiset palvelujen myöntämisen perusteet pohjautuvat jo aiemmin tehtyihin ja lautakunnan hyväksymiin myöntämisen perusteisiin sekä ohjeisiin. Lakisääteiset palvelut ovat olleet Keravalla ja Vantaalla hyvin yhteneväiset sekä vanhusten palveluissa että vammaispalveluissa. 

Hyvinvointialueen palvelujen myöntämisen perusteet on valmisteltu fuusiotyössä Vantaan ja Keravan henkilöstön toimesta.

Palveluiden myöntämisen perusteet ovat asiakas- ja potilastyötä ohjaava väline, joka tarkentaa sitä, millä perusteilla hyvinvointialueen asukkaat voivat päästä palveluiden piiriin. Palveluiden myöntämisen perusteet pohjautuvat lainsäädäntöön, mutta antavat käytännöllisemmän välineen palvelu- ja hoidontarpeen arviointiin hyvinvointialueella. Hyväksymällä ne aluehallitus vahvistaa, millä perusteilla vanhusten palveluissa ja vammaispalveluissa hyvinvointialueen asukkaat pääsevät palveluiden piiriin.

Palvelutuotteiden myöntämisen perusteiden valmistelu

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimialojen palvelualueet ovat syksyn 2022 aikana kirjoittaneet palvelukuvaukset ja palveluiden myöntämisen perusteet​. Vammaispalveluissa ja vanhusten palveluissa kuvaustyössä on päästy jo tarkemmalle palvelutuotetasolle. Kuvauksissa pyritään ymmärrettävästi kertomaan, millaisia palvelutuotteita hyvinvointialue asiakkaille tarjoaa ja millä perusteilla palvelutuotteita voi saada. Palvelutuotteella kuvataan mitä erilaisia palvelutasoja, -tyyppejä tai –muotoja tietty palvelu pitää sisällään.

Asukkaan asialla hankkeen neuvonnan ja asiakasohjauksen kärki koordinoi kokonaisuutta sekä tukee toimialoja, jotka ovat päävastuussa kuvausten ja kriteerien tuottamisesta.

Ehdotus

Aluehallitus päättää:

  1. hyväksyä vanhusten palvelujen myöntämisen perusteet (kriteerit) 1.1.2023 alkaen liitteen mukaisesti;
  2. hyväksyä vammaisten palvelujen myöntämisen perusteet (kriteerit) 1.1.2023 alkaen liitteen mukaisesti.

Päätös

Aluehallitus päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen:

  1. hyväksyä vanhusten palvelujen myöntämisen perusteet (kriteerit) 1.1.2023 alkaen liitteen mukaisesti;
  2. hyväksyä vammaisten palvelujen myöntämisen perusteet (kriteerit) 1.1.2023 alkaen päivitetyn liitteen mukaisesti.


Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vantaa.fi.

Kokouskäsittely

Esittelijä toi kokoukseen ehdotuksen vammaisten palvelujen myöntämisen perusteisiin tehtävistä muutoksista. Aluehallitus hyväksyi muutokset yksimielisesti keskustelun jälkeen. Muutoksilla päivitetty versio vammaisten palvelujen myöntämisen perusteista (kriteereistä) 1.1.2023 alkaen lisätään aluehallituksen pöytäkirjan liitteeksi.

Perustelut

Asian valmistelijat: Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialajohtaja Kirsi Leväpelto, neuvonnan ja asiakasohjauksen tehtäväaluepäällikkö Maija Väänänen, erityisasiantuntija Jenni Kaijala ja projektipäällikkö Raisa Saraniemi

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimialojen palvelualueet ovat syksyn 2022 aikana kirjoittaneet palvelukuvaukset ja palveluiden myöntämisen perusteet​. Palveluiden myöntämisen perusteet ovat asiakas- ja potilastyötä ohjaava väline, joka tarkentaa sitä, millä perusteilla hyvinvointialueen asukkaat voivat päästä palveluiden piiriin. Palveluiden myöntämisen perusteet pohjautuvat lainsäädäntöön, mutta antavat käytännöllisemmän välineen palvelu- ja hoidon tarpeen arviointiin hyvinvointialueella.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus on kokouksessaan 14.12.2022 § 266 hyväksynyt vammaispalvelujen yhteiset palvelujen myöntämisen perusteet. Myöntämisen perusteita jalkautettaessa tammikuussa 2023 on vammaispalveluissa havaittu pikaisia korjaustarpeita. Vammaispalveluiden myöntämisen perusteissa kriittisin korjaamistarve on omahoidon tuen kohdassa, jossa tarvittavat hoitoisuuspisteet olivat aiemmin virheelliset. Liittenä on ehdotus päivitetyistä vammaisten palvelujen myöntämisen perusteista 1.2.2023 alkaen sekä oheismateriaalina vammaispalveluista saatu kuvaus asiasta. Hyväksymällä korjaukset aluehallitus tarkentaa, millä perusteilla vammaispalveluissa hyvinvointialueen asukkaat pääsevät palveluiden piiriin.

Ehdotus

Aluehallitus päättää hyväksyä päivitetyt vammaisten palvelujen myöntämisen perusteet 1.2.2023 alkaen.  

Päätös

 Aluehallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Perustelut

Asian valmistelijat: Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialajohtaja Kirsi Leväpelto ja vammaispalvelujen palvelualuejohtaja Terhi Tehola

Aluehallitus on kokouksessaan 17.1.2023 § 13 päättänyt jättää "Vammaisten palvelujen myöntämisen perusteiden päivittäminen 1.2.2023 alkaen" -asian pöydälle.

Aluehallituksen kokouksen jälkeen aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialalla on tehty vielä jatkotarkastelua vammaisten palvelujen myöntämisen perusteista. Tarkastelussa on havaittu jo aiemmin ilmoitettujen korjaustarpeiden lisäksi korjaustarve koskien kehitysvammaisten lasten omaishoidon hoitoisuusarvioita. 

Vammaispalvelujen myöntämisen perusteissa kohdassa ”omaishoito, ryhmä 1” teknisenä virheenä on alle 16-vuotiaiden vammaisten asiakkaiden alimpana omaishoitoon oikeuttavana pistemääränä 16 pistettä. Alin omaishoitoon oikeuttava pistemäärä on 20 pistettä.

Lisäksi esitetään poistettavaksi erillinen kehitysvammaisten alle 16-vuotiaiden hoitoisuuspisteytys kohdista ”omaishoito ryhmä 1, 2, ja 3”. Kaikkia vammaryhmiä on yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti arvioitava samoilla kriteereillä.

Liitteenä on päivitetty luonnos vammaisten palvelujen myöntämisen perusteista 8.2.2023 alkaen. Dokumenttiin on tehty aiemman 17.1.2023 aluehallituksen käsittelyn lisäksi korjaukset koskien kehitysvammaisten lasten omaishoidon hoitoisuusarvioita. Kaikki muutokset suhteessa nykyisin voimassa olevaan versioon (aluehallitus 14.12.2022 § 266) ovat tehty selkeyden vuoksi vihreällä/punaisella värillä. Oheismateriaalina on lisäksi täydentävä selostus tehtävien muutosten perusteluista.

Ehdotus

Aluehallitus päättää hyväksyä päivitetyt vammaisten palvelujen myöntämisen perusteet 8.2.2023 alkaen liitteen mukaisesti.  

Päätös

Aluehallitus päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti hyväksyä päivitetyt vammaisten palvelujen myöntämisen perusteet 8.2.2023 alkaen liitteen mukaisesti sillä muutoksella, että liitteeseen lisätään seuraava teksti:

"Käyttöön otettava mittaristo korvaa aikaisemmin kaupungeissa olevat mittaristot, uusi mittaristo on valtakunnallinen ja validoitu ja käytössä usealla hyvinvointialueella. Aikaisemmin kaupungeissa käytössä olleiden mittaristojen pisteet eivät ole olleet vertailukelpoisia. Tässä esitetyt pistetasot ovat yleisesti valtakunnallisesti käytettyjä. Uuden mittariston myötä jo palvelujen piirissä olevien asiakkaiden palvelut eivät heikkene. Päätökset perustuvat aina moniammatilliseen kokonaistilanteen arviointiin, ei yksittäisiin pisterajoihin."

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen aluehallitukselle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. Oikaisuvaatimus toimitetaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, aluehallitus

Osoite:
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue / kirjaamo
PL 1000, 01301 Vantaa
kirjaamo@vakehyva.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina omalla vastuulla.