Aluehallitus, kokous 7.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hankintaohjeen päivitys 7.2.2023 lukien

VAKEDno-2023-378

Perustelut

Asian valmistelija: hankintapäällikkö Marianne Punkki

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hankintaohje on hyväksytty aluehallituksessa 28.10.2022 § 216.

Hankintasopimukseen tai puitejärjestelyyn perustuvista tilausoikeuksista määrätään hallintosäännön 47 §:n mukaan hankintaohjeessa. Tilausoikeuksia ei ole määritelty 28.10.2022 hyväksytyssä hankintaohjeessa, minkä vuoksi hankintaohje on päivitettävä tältä osin. Tilausoikeudet on valmisteltu yhteistyössä toimialojen kanssa ja hankintaohjeen päivittämistä on käsitelty hyvinvointialueen johtoryhmän kokouksessa 30.1.2023.

Luonnos hankintaohjeesta on esityslistan liitteenä. Lisäykset koskevat nimenomaisesti hankintasopimukseen tai puitejärjestelyyn perustuvia tilausoikeuksia. Tilauksella käsitetään tilannetta, jossa tapahtuu jo olemassa olevan sopimuksen sisältä yksittäinen tilaus, esim. asiakaskohtainen palvelun tilaus. Kaikki lisäykset on tehty dokumenttiin vihreällä tekstillä ja ovat luvussa 1.8.

Ehdotus

Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen päivitetystä hankintaohjeesta 7.2.2023 lukien.

Päätös

Aluehallitus päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen päivitetystä hankintaohjeesta 7.2.2023 lukien seuraavilla muutoksilla:

  • kohtaan 1.8.1. muutetaan termi "budjetti" muotoon "talousarvio". Uusi muotoilu: "Tilauksia tilausoikeuden omaava henkilö voi tehdä vain sallitun talousarvion (määrärahan) mukaisesti."
  • lisätään hankintaohjeeseen seuraava kirjaus "Aluehallitus seuraa osavuosiraportoinnin yhteydessä ostopalveluiden toteutumista."


Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen aluehallitukselle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. Oikaisuvaatimus toimitetaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, aluehallitus

Osoite:
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue / kirjaamo
PL 1000, 01301 Vantaa
kirjaamo@vakehyva.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina omalla vastuulla.