Aluehallitus, kokous 7.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Varmennekorteista perittävät maksut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen rekisteröintipisteissä

VAKEDno-2023-392

Perustelut

Digi- ja väestötietovirasto myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön tarkoitetut toimikortit ja varmenteet. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimikorttien varmenteilla tapahtuu sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien henkilöiden luotettava sähköinen tunnistaminen eri järjestelmissä. Lisäksi varmenteilla allekirjoitetaan sähköisesti potilasasiakirjoja sekä lääkemääräyksiä. Henkilön vahva sähköinen tunnistaminen on edellytys tietosuojan ja tietoturvan toteutumiselle sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisissa tietojärjestelmäpalveluissa. Varmenteen avulla todennetaan kortinhaltijan henkilöllisyys sekä varmenteeseen sisältyvien tietojen oikeellisuus, eheys ja alkuperäisyys.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimikortteja ovat:

 • ammattikortti
 • henkilöstökortti
 • toimijakortti
 • varakortti
 • testikortti (teknisten toiminnallisuuksien testaaminen)
   

Varmennekortit jakautuvat ammattikortteihin, henkilöstökortteihin ja toimijakortteihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortti on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille, hakijalla täytyy olla voimassa oleva ammattioikeus Valviran Terhikki- tai Suosikki-rekisterissä. Henkilöstökortit ovat tarkoitettu sellaiselle henkilöstölle, jolla ei ole ammattioikeutta Terhikki- tai Suosikki-rekisterissä, esim. toimistohenkilöstö tai tietopalveluhenkilöstö. Toimijakortit puolestaan ovat mm. tietojärjestelmätoimittajille tai konsulteille tarkoitettuja.

Varmennekortteja tehdään rekisteröintipisteissä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen voi tilata ammattikortin mistä tahansa julkisesta rekisteröintipisteestä tai uusia voimassa olevan kortin itse WebVartti-palvelussa.  Henkilöstö- ja toimijakorttien, varakorttien sekä ensimmäisen ammattikortin tilaaminen tapahtuu rekisteröintipisteiden kautta. Rekisteröintipisteet käyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon toimikorttien ja varmenteiden rekisteröintiin, tilaukseen ja elinkaaren hallintaan Vartti-järjestelmää. Vartti-järjestelmää voivat käyttää vain Digi- ja väestötietoviraston rekisteröijäkoulutuksen suorittaneet rekisteröijät.

 Rekisteröintipisteisiin varataan aika Digi- ja väestötietoviraston hallinnoiman palvelun kautta (https://vrk.ajapa.fi/th/)

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella on rekisteröintipisteitä seuraavasti:

 • Keravan rekisteröintipiste (Keravan terveysasema)
 • Tikkurilan rekisteröintipiste (Tikkurilan terveysasema)
 • Myyrmäen rekisteröintipiste (Myyrmäen terveysasema)
 • Pelastuslaitoksen rekisteröintipiste (vain pelastuslaitoksen työntekijät)
   

Rekisteröintipisteille on kansallisesti määritelty tehtävät, joita ovat ajanvarauspalvelun tarjoaminen terveydenhuollon asiakkaille, henkilöiden tunnistaminen, varmennehakemuslomakkeiden täyttäminen ja tilausten tekeminen (tuotantokortit ja varakortit), ulkopuolisten terveydenhuollon organisaatioiden rekisteröintitehtävät valtuutuksen perusteella, tilattujen toimikorttien ja PIN-kirjeiden hallinnointi, avaustunnusluku (PUK) uudelleentilaus, hakemuslomakkeiden arkistointi (15 vuotta) sekä varmenteiden sulkeminen ja muu lähituki omalle organisaatiolle.

Varmennekortin hakija voi varata ajan haluamaansa rekisteröintipisteeseen ajanvarauspalvelulla (https://vrk.ajapa.fi/th/). Rekisteröintipisteeseen tultaessa henkilöllä on oltava mukanaan viranomaisen myöntämä voimassa oleva tunnistamisasiakirja. Hyväksyttäviä tunnistamisasiakirjoja ovat henkilökortti ja passi (ajokortti tai kela-kortti eivät käy). Lisäksi henkilöstökorttia hakiessaan henkilöllä tulee olla Digi- ja väestötietoviraston mukainen palvelussuhdelomake täydennettynä esihenkilön allekirjoituksella. Rekisteröintipisteessä toimikortinhakijan henkilöllisyys todennetaan ja täytetään varmennekorttihakemus. Korttiin ei tarvita kuvaa. Käynti rekisteröintipisteessä kestää noin 15 minuuttia. Toimikortin ja tunnuslukukuoren valmistus ja toimitus kestää noin kaksi viikkoa. Uuden PUK-/aktivointitunnusluvun toimitusaika on noin 3–4 työpäivää. Kun varmennekortti ja aktivointitunnusluku ovat toimitettu, kortti on heti käytettävissä.

Sekä Vantaan että Keravan kaupungit ovat aiemmin tehneet osaltaan päätökset siitä, millainen maksu organisaation ulkopuolisilta henkilöiltä peritään varmennekorteista.

 • Keravan kaupungilla päätöksen varmennekorteista perittävistä maksuista on tehty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 22.3.2016 § 32. ”Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että muille kuin Keravan kaupungin työntekijöille 1.4.2016 alkaen – terveydenhuollon ammattikortin tilaaminen maksaa 60 euroa – ammattikortin avaustunnuksen PUK koodin tilaaminen maksaa 40 euroa”.
 • Vantaan kaupungilla päätöksen varmennekorteista perittävistä maksuista on tehty talous- ja tietohallintojohtajan viranhaltijapäätöksellä 27.6.2018 § 21. ”Päätän, että Vantaan rekisteröintipisteissä ulkopuolisilta perittävät palvelumaksut ovat 1.7.2018 alkaen kuvattoman varmennekortin osalta 58,00 euroa (sis. alv) ja uuden PUK-koodin tilaamisen osalta 40,00 euroa (sis. alv). Vantaa perii palvelumaksun kaikilta ulkopuolisilta työntekijöiltä, joiden palkkaa Vantaa ei suoraan maksa työntekijälle, poikkeuksena Apotin käyttöönottoon varatut Seure-sijaiset sekä Vantaalle töihin tulevat henkilöstökortin saajat, joilta ei peritä palvelumaksua.”
   

Digi- ja väestötietovirasto on ohjeistanut rekisteröintipalvelujen maksullisuudesta seuraavasti:

 • Organisaatio itse päättää tarjoamansa palvelun maksullisuudesta
 • Rekisteröintipisteen ylläpitäjä on oikeutettu perimään toiselle julkisen tai yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikölle, apteekille tai yksityiselle sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölle antamistaan rekisteröintipalveluista (varmennehakemuksen rekisteröinti, valokuvaus, toimikortin luovuttaminen ja varakortin tuottaminen) omia kustannuksiaan (todennettu omakustannushinta) vastaavan maksun 1.4.2012 lukien (Valvira – DVV tiedote 14.3.2012).
 • Julkisen soten rekisteröintipisteiden on tarjottava rekisteröintipalveluja alueen muille terveydenhuollon toimijoille.
   

Kaikki rekisteröintipisteitä ja varmennekortteja koskevat velvoitteet ovat järjestämisvastuun siirron myötä siirtyneet Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Myös kaikki ne henkilöt/toimijat, jotka työssään tarvitsevat varmennekorttia, ovat siirtyneet hyvinvointialueen palvelukseen, eli kaupungeilla ei ole enää varmennekortteja koskevia velvoitteita tai tarpeita.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omalle henkilöstölle (kun palkan maksaja on Vantaan ja Keravan hyvinvointialue) varmennekortit ovat ilmaisia. Tarkoituksena on kuitenkin jatkaa toimintamallia, jossa muiden organisaatioiden henkilöstölle laadittavat kortit ovat maksullisia. Aiemmin Vantaan ja Keravan korteissa on ollut 2 euron ero (58 euroa vs. 60 euroa). Esityksenä on, että varmennekortin hinta olisi 60 euroa, varakortin hinta olisi 40 euroa ja ammattikortin avaustunnuksen PUK-koodin tilaaminen 40 euroa.

Ehdotus

Aluehallitus päättää, että muille kuin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen henkilöstölle:

 • varmennekortin tilaaminen maksaa 60 euroa (ammattikortti, henkilöstökortti, toimijakortti)
 • ammattikortin avaustunnuksen PUK-koodin tilaaminen maksaa 40 euroa
 • varakortin tilaaminen maksaa 40 euroa
   

Maksu maksetaan hyvinvointialueen tilille ennen rekisteröintipisteelle saapumista.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omalle henkilöstölle (kun palkan maksaja on Vantaan ja Keravan hyvinvointialue) kaikki edellä kuvatut palvelut ovat ilmaisia.​

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkyto, timo.aronkyto@vakehyva.fi.
​​​


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen aluehallitukselle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. Oikaisuvaatimus toimitetaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, aluehallitus

Osoite:
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue / kirjaamo
PL 1000, 01301 Vantaa
kirjaamo@vakehyva.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina omalla vastuulla.