Aluehallitus, kokous 8.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 235 Asunnottomuuden ehkäisy -hankkeen valtionavustuksen siirto Vantaan kaupungilta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle

VAKEDno-2022-583

Perustelut

Asian valmistelija: juristi Tiia Tuovinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustuksia Vantaan kaupungille (hankehallinnoija) Asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen kehittäminen -hankehaussa. Asunnottomuuden ehkäisy -hankkeelle on myönnetty avustusta ensimmäisessä haussa (1.9.2020-30.9.2022 välillä käytettäväksi) 882 030 euroa ja toisessa hankehaussa (1.10.2022-31.12.2023 välillä käytettäväksi) 544 000 euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriön avustukset kattavat 80 % hankkeen hyväksytyistä kuluista. Vantaan kaupunki ja 1.1.2023 lähtien Vantaan ja Keravan hyvinvointialue kattavat 20 % omarahoitusosuuden, joka on toisen hankekauden (1.10.2022-31.12.2023) osalta 136000 euroa. Vantaan kaupunki, jolle toisen haun avustus on myönnetty 20.6.2022 saa käyttää avustusta aikavälillä 1.10.2022-31.12.2022 syntyviin kustannuksiin. 1.1.2023 alkaen syntyviin kustannuksiin avustusta on oikeutettu käyttämään vain Vantaan ja Keravan hyvinvointialue edellyttäen, että avustus siirretään valtionapuviranomaisen päätöksellä avustuksen saajan hakemuksesta ja hyvinvointialueen suostumuksella hyvinvointialueen käytettäväksi. Hankesuunnitelmassa vuodelle 2023 budjetoidun rahoituksen määrä on 432 000 euroa ja omarahoitusosuus 108 000 euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023. Valtionavustukset eivät siirry suoraan hyvinvointialueille tai HUS-yhtymälle lainsäädännön muutosten myötä. Valtionapuviranomainen on määrittänyt, että saajan tai käyttäjien muutokset edellyttävät nykyisen saajan hakemusta, tulevan saajan / käyttäjän suostumusta (hyvinvointialue tai HUS-yhtymä) sekä STM:n tekemää muutospäätöstä.

Menettely koskee sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kohdennettuja avustuksia, joissa avustuksen saajana on kunta, kuntayhtymä tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja avustuksen käyttöaika jatkuu vuoden 2023 puolelle.

Kyseessä olevan hankkeen nykyisenä hankehallinnoijana Vantaan kaupungin on tullut tehdä päätös muutoshakemuksen tekemisestä, jotta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue voi antaa suostumuksensa avustuksen siirtoon ja valtionapuviranomainen tehdä päätöksen avustuksen siirtämisestä hakemuksen mukaisesti. Vantaan kaupungin kaupunginjohtaja on päättänyt 2.11.2022 a) tehdä Asunnottomuuden ehkäisy -hankkeen osalta hankehallinnoijana liitteen 1 mukaisen muutoshakemuksen valtionavustusten siirtämiseksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle, ja b) pyytää Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta liitteen 2 mukaisen suostumuksen Asunnottomuuden ehkäisy -hanketta koskevan valtionavustuksen siirtämiseksi.

Kyseessä olevat liitteinä mainitut muutoshakemus (Liite 1, Hakemus valtionavustuksen siirtämiseksi hyvinvointialueelle) ja siihen liitettävä suostumus (Liite 2, Hyvinvointialueen suostumus siirtoon) sekä Vantaan kaupungin päätös muutoshakemuksen tekemiseksi ja valtionavustuksen siirtämiseksi ovat tämän päätösesityksen oheismateriaaleina.

Ehdotus

Aluehallitus päättää antaa Vantaan kaupungille suostumuksen Asunnottomuuden ehkäisy -hankkeen valtionavustuksen siirtämiseksi Vantaan kaupungilta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa juristi Tiia Tuovinen, tiia.tuovinen2@vantaa.fi.

Kokouskäsittely

Timo Aronkytö ja Patrik Karlsson ilmoittivat olevansa esteellisiä palvelussuhdejääviyden perusteella ja Sakari Rokkanen, Pirjo Luokkala ja Tanja Aidanjuuri ilmoittivat olevansa esteellisiä yhteisöjääviyden perusteella ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Päätöksenteon jälkeen he saapuivat takaisin kokoukseen.