Aluehallitus, kokous 8.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 233 Hyvinvointialueen hallintosäännön päivittäminen 22.11.2022 lukien

VAKEDno-2022-12

Perustelut

Asian valmistelija: hallintojohtaja Riikka Liljeroos

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosääntö on hyväksytty ensimmäisen kerran aluevaltuustossa 8.3.2022. Tämän jälkeen sitä on päivitetty 29.3.2022, 31.5.2022 ja viimeisin päivitys on hyväksytty aluevaltuuston kokouksessa 30.8.2022 § 77.

Hyvinvointialueen päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, joka voi kuitenkin siirtää toimivaltaansa hyvinvointialueen muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei voida siirtää erillisellä valtuuston päätöksellä, vaan aluevaltuusto tekee toimivallan siirtoa koskevat päätökset aina hallintosäännöllä.

Joulukuun aluevaltuustoon 20.12.2022 kokoukseen on tarkoitus tulla käsiteltäväksi laajempi hallintosääntöpäivitys 1.1.2023 lukien. Tällöin hallintosääntöä päivitetään vastaamaan 1.1.2023 aloittavaa henkilöstöorganisaatiota ja samalla valmistellaan yksilöasioihin liittyvät päätösvallan delegoinnit. Näiden tulee olla valmiina järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Tätä hallintosääntöpäivitystä on tarkoitus käsitellä tulevassa valtuustovaliokunnan kokouksessa 17.11.2022. Osana valmistelua on kuitenkin havaittu tarve tehdä jo tässä kohtaa hallintosääntöpäivitys viranhaltijoiden toimivaltoihin, jotta aloittaneilla toimialajohtajilla ja palvelualuejohtajalla olisi jo marras-joulukuussa toimivaltaa.

  • Osa toimialajohtajista on jo aloittanut/aloittamassa loppuvuodesta (terveyspalvelujen toimialajohtaja ja aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialajohtaja)
  • Osa valmistelujohtajista toimii vielä 1.1.2023 asti valmistelujohtajan tehtävässä
  • Osa valmistelujohtajista on siirtynyt 1.10.2022 lukien palvelualuejohtajan tehtäviin
     

Tämän johdosta hallintosääntöön lisätty uudet § 36 ja 37 koskien toimialajohtajia ja palvelualuejohtajia ja todettu, että loppuvuonna 2022 valmistelujohtajan toimivaltaa sovelletaan myös toimialajohtajiin ja palvelualuejohtajiin.

Tämän lisäksi hallintosääntöön on tehty nimikepäivityksiä (mm. ICT-valmistelujohtaja muutettu muotoon tietohallintojohtaja) sekä teknisiä korjauksia, joilla ei kuitenkaan ole toimivaltamuutoksia. Luonnos päivitetystä hallintosäännöstä on liitteenä. Varsinaiset muutosehdotukset on kuvattu liitteenä olevassa hallintosääntöluonnoksessa vihreällä tekstillä ja punaisella yliviivatulla tekstillä.

Ehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle,​​ että aluevaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen päivitetystä hallintosäännöstä.

Päätös

Aluehallitus päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen päivitetystä hallintosäännöstä.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vantaa.fi.

Kokouskäsittely

Todettiin, että esityslistan lähettämisen jälkeen on selvitetty asiakasmaksujen hyväksymisen toimivaltaa (Kuntaliiton hyvinvointialueiden hallintosääntömallin kirjaukset asiakasmaksuista suhteessa hyvinvointialuelain 22 §:ään). Kuntaliitolta 8.11.2022 saadun ohjeistuksen perusteella on lainmukaista, että asiakasmaksujen hyväksyminen viedään aluevaltuuston päätettäväksi ja hallintosääntöön tehdään tarvittavat täsmennykset asiakasmaksujen toimivaltaan. Kuntaliiton vastaus 8.11.2022 on oheismateriaalina.

Aluehallituksen kokouksessa käsiteltiin päivitetty versio hallintosäännöstä, johon on muutettu hallintosäännön 80 § seuraavanlaiseksi:
”Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista.
Aluehallitus päättää tarkemmin muiden maksujen (pois lukien asiakasmaksut) perusteista ja euromääristä. Aluehallitus voi siirtää maksuista päättämiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.
Pelastuslautakunta päättää pelastuslaitosta koskevat asiat 24 §:n mukaisesti.”

Päivitetty luonnos hallintosäännöstä on liitteenä.