Aluehallitus, kokous 8.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 230 Hyvinvointialuestrategian hyväksyminen

VAKEDno-2022-60

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Strategiatyön taustaa

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Uudistuksen tavoitteena on

 • kaventaa hyvinvointi ja terveyseroja,
 • turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut,
 • parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta,
 • turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti,
 • vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin,
 • hillitä kustannusten kasvua,
 • parantaa turvallisuutta.
   

Järjestämisvastuun siirtymisen ohella merkittävimmät muutokset liittyvät rahoituksen ja ohjausrakenteiden muuttumiseen. Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu valtion rahoitukseen sekä pieneltä osin asiakas- ja palvelumaksuihin. Valtion hyvinvointialueeseen kohdistama ohjaus on alueen järjestämisvastuun toteutumisen seurantaan ja arviointiin keskittyvää strategisen tason ohjausta, joka toteutuu mm. vuosittaisten hyvinvointialueneuvottelujen, yhteistoiminta-alueen yhteistyösopimuksen sekä investointien ohjausmenettelyn kautta.

Uusien hyvinvointialueiden strategiakokonaisuudesta säädetään laissa hyvinvointialueesta, laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä laissa pelastustoimen järjestämisestä. Hyvinvointialuetta johdetaan aluevaltuuston hyväksymän hyvinvointialuestrategian ja siinä päätettyjen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti (laki hyvinvointialueesta § 41). Osana hyvinvointialuestrategiaa laaditaan sote-palvelustrategia, joka asettaa pitkän aikavälin tavoitteet sote-palvelujen toteuttamiselle (laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä § 11).  Aluevaltuusto päättää myös pelastustoimen palvelutasosta, joka määrittelee toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden tason (laki pelastustoimen järjestämisestä § 6). Hyvinvointialueen taloussuunnitelmassa hyväksytään hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Tavoitteiden on toteutettava hyvinvointialuestrategiaa (laki hyvinvointialueesta § 115)

Yhteistoimintasopimus Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteisestä pelastuslaitoksesta tuodaan aluevaltuustolle huhtikuussa 2022. Valmistelun tavoitteena on ollut, että yhteistoimintasopimuksella Keski-Uusimaa siirtää pelastustoimen järjestämisvastuu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Yhteistoimintasopimuksessa määritellään mm. pelastuslaitoksen kustannusten jakaminen hyvinvointialueiden välillä.   

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue toimintaympäristönä

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue palvelee noin 276 000 asukasta. Väestömäärän ennustetaan kasvavan yhdeksän prosenttia vuoteen 2030 mennessä. 75 vuotta täyttäneiden määrä noin 6300 asukkaalla vuoteen 2030 mennessä.   Ikärakenteen muutoksiin perustuvien ennusteiden mukaan alueen sote-kustannusten kasvun ennakoidaan vuosina 2020–2030 olevan keskimäärin 2,3 % vuodessa (koko maassa 1,4 %). 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella vaikuttaa monet metropolialueen ilmiöt, mikä näkyy alueelle mm. asunnottomuuden ja päihdeongelmien korostumisena. Ulkomaalaistaustaisten osuus alueen väestöstä on maan suurin; viidennes asukkaista on vieraskielisiä. Useampi kuin joka neljäs lapsiperhe on yhden vanhemman perhe. Lasten, nuorten ja perheiden palvelutarpeet korostuvat alueella. Koronaepidemian aiheuttama hoito- ja palveluvelka heijastuu pitkään alueen asukkaiden palvelutarpeisiin.

Noin 4 600 työntekijää siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Henkilöstön saatavuus ja riittävyys on myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella palvelukyvyn suurin haaste lainsäädännön velvoitteiden edelleen tiukentuessa.  

Toiminta hyvinvointialueella käynnistyy vuoden 2022 palveluverkolla. 2020-luvun suurimpia valmistelussa olevia toimitilahankkeita ovat Tikkurilan terveys- ja hyvinvointikeskus, Peijas-kampus sekä kolme vanhustenkeskushanketta.  

Yhteinen pelastuslaitos palvelee kahta hyvinvointialuetta, joissa on yhteensä noin 478 000 asukasta. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen toimintaympäristö on monelta osin samankaltainen kuin Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, mm. väestömäärä kasvaa (+ viisi prosenttia vuoteen 2030 mennessä), samoin kuin ikääntyneiden osuus. 

Pelastustoimen palvelutason korjaamiseksi Vantaalle rakennetaan vuosina 2022 - 2026 neljä uutta valmiusasemaa. Samalle ajanjaksolle ajoittuu Mäntsälän uuden paloaseman rakentaminen. Kumpikin hyvinvointialue vastaa itse alueensa kiinteistöjen kustannuksista.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen strategiaprosessi vuonna 2022

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ensimmäinen strategia on tarkoitus laatia vuosille 2023–2025. Alueen yhteistä tahtotilaa ja suuntaa muodostettaessa kannattaa kuitenkin katsoa yhtä valtuustokautta pidemmälle. Strategia on johtamisen tärkein työväline, ja se ohjaa valmistelua ja päätöksentekoa organisaation kaikilla tasoille. Strategiaa toimeenpannaan alueen tulevan johtamisjärjestelmän kautta. Strategiaan perustuvat vuositason tavoitteet valtuusto hyväksyy vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä. 

Järjestämisvastuun siirtyessä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle on varmistettava turvallinen siirtymä sekä palvelujen jatkuvuuden että henkilöstön työhyvinvoinnin kannalta. Samalla on tunnistettava muutoksessa avautuva mahdollisuus uudistaa toimintaa ja kehittää palveluja vastaamaan hyvinvointialueen asukkaiden palvelutarpeita. Strategiatyössä on yhteensovitettava ja aikataulutettava turvallisen siirtymän ja rohkean uudistamisen vaateet uuden organisaation palvelukyky varmistavalla tavalla.

Vantaan ja Keravan ensimmäistä hyvinvointialuestrategiaa laadittaessa hyödynnetään Vantaan ja Keravan kaupunkien, sote-toimialojen ja pelastustoimen voimassa olevia strategisia linjauksia. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä pelastustoimeen kohdistuvat lainsäädännön velvoitteet yhdessä valtion rahoituksen kanssa määrittävät osaltaan reunaehtoja strategiatyölle. Strategiatyössä tulee myös huomioida uudistuksen valtakunnalliset tavoitteet. Palvelutuotannon tavoitteiden ja kehittämistyön on vastattava alueen asukkaiden palvelutarpeisiin hyvinvointia vahvistavalla tavalla.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen strategiavalmisteluprosessi on aikataulutettu siten, että keskeiset pitkän aikavälin strategiset linjaukset pystytään huomioimaan jo vuoden 2023 talousarvion laadinnassa. Huolimatta tiukasta aikataulusta ja vielä valmistelussa olevista rakenteista, strategian valmistelu toteutetaan vuoropuhelulla eri sidosryhmien kanssa ja heitä kuullen. Näkemyksiä hyvinvointialueen tavoitteisiin, arvoihin ja missioon kerätään kevään aikana henkilöstöltä, asukkailta ja aluevaltuutetuilta osallisuuden eri menetelmiä hyödyntäen (kyselyt, työpajat, haastattelut), ja syksyn aikana eri vaikuttamistoimielimillä on mahdollisuus lausua luonnoksesta. Syksyllä jatkuu myös strategian viimeistely yhdessä valtuustoryhmien kanssa. Sote-toimialojen ja pelastustoimen nykytoimijat osallistuvat strategian valmisteluun prosessin aikana hyvinvointialueen valmisteluorganisaation vastatessa strategiakokonaisuuden toteutumisesta suunnitellusti.

Yhteensovitetun kokonaisuuden varmistamiseksi sote-palvelustrategia sisällytetään hyvinvointialueen strategiaan. Strategiakokonaisuuteen sisältyy myös pelastustoimen voimassa olevan palvelutasopäätöksen keskeiset tavoitteet. Pelastustoimen uusi palvelutasopäätös tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2023 lopulla. Vuoden 2023 talousarvion vuosittaisia tavoitteita asetettaessa toimeenpannaan hyvinvointialuestrategian keskeisiä pidemmän aikavälin tavoitteita.

Ehdotus hyvinvointialueen strategiaprosessista on liitteenä.

Ehdotus

Aluehallitus päättää käynnistää Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen strategiaprosessin esitetyn mukaisesti.

Muutettu päätösehdotus

Aluehallitus päättää käynnistää Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen strategiaprosessin esitetyn mukaisesti. Seuraavaan aluehallituksen kokoukseen tuodaan strategiatyön aikataulu ja toimielinten osallistaminen strategian valmisteluun.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialueen muutosjohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vantaa.fi.

Kokouskäsittely

Sakari Rokkanen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 18.17.

Perustelut

Asian valmistelija: strategiavalmistelun päällikkö Marianne Juosila

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 15.3.2022 §6 käynnistää Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen strategiaprosessin esityksen mukaisesti ja päätti, että seuraavaan aluehallituksen kokoukseen tuodaan strategiatyön aikataulu ja toimielinten osallistaminen strategian valmisteluun.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen strategiavalmisteluprosessi on aikataulutettu siten, että keskeiset pitkän aikavälin strategiset linjaukset pystytään huomioimaan jo vuoden 2023 talousarvion laadinnassa. Huolimatta tiukasta aikataulusta ja vielä valmistelussa olevista rakenteista, strategian valmistelu toteutetaan vuoropuhelulla eri sidosryhmien kanssa ja heitä kuullen. Näkemyksiä hyvinvointialueen tavoitteisiin, arvoihin ja missioon kerätään kevään aikana henkilöstöltä, asukkailta ja järjestöiltä eri menetelmiä hyödyntäen (kyselyt, työpajat). Aluevaltuusto valmistelee strategiaa kevään aikana mm. haastattelujen, virtuaalisen ideariihen sekä työpajan yhteydessä. Aluehallitus- ja valtuusto jatkavat strategiatyötä syyskaudella kohti päätöksentekoa. Syksyllä kerätään myös lausunnot strategialuonnoksesta hyvinvointialueen jaostoilta ja vaikuttamistoimielimiltä.

Alustava valmisteluaikataulu

Ohessa ehdotus toimielinten osallistumiselle strategian valmisteluun ja päätöksentekoon; päivämäärät täsmentyvät, kun toimielinten kokousajat on päätetty 

 • Aluehallitus 15.3.2022: Strategiaprosessin käynnistäminen
 • Aluehallitus 7.4.2022: Strategiaprosessin aikataulu
 • Valtuustoryhmien edustajien haastattelut 5.-13.4.2022
 • Aluevaltuusto 19.-23.4: Virtuaalinen ideariihi
 • Aluevaltuusto 26.4.2022: Strategiavalmistelun työpaja
 • Aluevaltuusto 8/2022: Talous- ja strategiaseminaari
 • Aluehallitus noin vko 37: Strategialuonnoksen käsittely ja lähettäminen lausuntokierrokselle
 • Jaostot ja lautakunnat noin vkot 37–41: Lausuminen aluehallitukselle strategialuonnoksesta
 • Vaikuttamistoimielimet vkot 37–41: Lausuminen aluehallitukselle strategialuonnoksesta
 • Aluehallitus + valtuustoryhmien puheenjohtajat noin vko 43: Strategian viimeistelyn työpaja
 • Aluehallitus noin vkl 45: esitys aluevaltuustolle strategian hyväksymisestä
 • Aluevaltuusto noin vko 47: strategian käsittely ja hyväksyminen
   

Sote-toimialojen ja pelastustoimen nykytoimijat osallistuvat strategian valmisteluun prosessin aikana hyvinvointialueen valmisteluorganisaation vastatessa strategia valmistelukokonaisuuden toteutumisesta suunnitellusti.

Ehdotus

Aluehallitus päättää hyväksyä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen strategiaprosessin aikataulun ja toimielinten osallistamisen strategian valmisteluun esitetyn mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Lisäksi päätettiin, että aluehallitukselle järjestetään strategiatyöpaja, jossa on aiheena nykytila-analyysi. Työpaja pidetään 25.4.2022 klo 13-16.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialueen muutosjohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vantaa.fi.

Kokouskäsittely

Aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja Paula Lehmuskallio saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 18.06.

Perustelut

Asian valmistelija: päätöksenteon valmistelupäällikkö Riikka Liljeroos ja strategiavalmistelun päällikkö Marianne Juosila

Aluehallitus on kokouksessaan 15.3.2022 § 6 käynnistänyt hyvinvointialueen strategiaprosessin ja edelleen kokouksessaan 7.4.2022 § 41 hyväksynyt strategiaprosessin aikataulun ja toimielinten osallistamisen strategian valmisteluun.

Lain hyvinvointialueesta 41 §:n mukaista Vantaan ja Keravan hyvinvointialuestrategiaa on valmisteltu kevään 2022 aikana. Valmistelun tueksi näkemyksiä strategian eri osa-alueista on kerätty alueen keskeisiltä toimijoilta ja sidosryhmiltä kyselyin, haastatteluin ja työpajoin (henkilöstö, asukkaat ja järjestöt, aluevaltuutetut sekä asiantuntijat hyvinvointialuevalmistelusta ja nykyorganisaatioista).

Aluevaltuuston talous- ja strategiaseminaari on aikataulutettu pidettäväksi 6.-7.9.2022, ja jälkeen aluehallituksen on tarkoitus lähettää luonnos hyvinvointialuestrategiasta lausuntokierrokselle mm. jaostoille, lautakunnille ja vaikuttamistoimielimille (noin viikot 47–31).

Hyvinvointialuestrategian on tarkoitus valmistua siten, että se voitaisiin käsitellä aluehallituksen kokouksessa 8.11.2022 edelleen hyväksyä aluevaltuuston kokouksessa 22.11.2022.

Edellisessä aluehallituksessa 18.5.2022 on keskusteltu siitä, olisiko strategiatyön valmistelun tukemiseksi perusteltua asettaa vielä hyvinvointialuestrategian neuvottelukunta. Neuvottelukunta voisi tukea ja ohjata strategian valmistelua, tuottaa näkemyksiä strategisten valintojen taustalle sekä edistää tiedonkulkua valmistelun ja päätöksenteon välillä.

Mikäli neuvottelukunta nähdään perustelluksi asettaa, voisi se kokoontua noin 3–4 viikon välein. Kokoukset sovitettaisiin tukemaan aluehallituksen kokouksessaan 7.4.2022 § 41 hyväksymää valmisteluaikataulua. Neuvottelukunnan kokoonpano voisi olla aluehallituksen puheenjohtaja ja 8 muuta aluehallituksen nimeämää jäsentä. Lisäksi kokouksissa voisivat olla paikalla hyvinvointialueen muutosjohtaja/hyvinvointialuejohtaja sekä strategiavalmistelun asiantuntijoina talousvalmistelujohtaja, strategian valmistelupäällikkö ja erityisasiantuntija sekä muut asiantuntijat, jotka voivat syventää näkemystä esitettyjen linjausten osalta.

Ehdotus

Aluehallitus päättää asettaa strategiatyön valmistelun tueksi hyvinvointialuestrategian neuvottelukunnan ja nimetä neuvottelukuntaan aluehallituksen puheenjohtajan sekä 8 muuta aluehallituksen nimeämää jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii aluehallituksen puheenjohtaja. Lisäksi kokouksissa voivat olla paikalla hyvinvointialueen muutosjohtaja/hyvinvointialuejohtaja sekä strategiavalmistelun asiantuntijoina talousvalmistelujohtaja, strategianvalmistelun päällikkö ja erityisasiantuntija sekä muut asiantuntijat, jotka voivat syventää näkemystä esitettyjen linjausten osalta.

Päätös

Aluehallitus päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen asettaa strategiatyön valmistelun tueksi hyvinvointialuestrategian neuvottelukunnan ja nimetä neuvottelukuntaan aluehallituksen puheenjohtajan sekä 7 muuta aluehallituksen nimeämää jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi neuvottelukunnassa on puhe- ja läsnäolo-oikeus kansalliskielilautakunnan puheenohtajalla ja hänen varajäsenenään toimii kansalliskielilautakunnan varapuheenjohtaja. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii aluehallituksen puheenjohtaja. Neuvottelukunnan kokoonpano:

 • puheenjohtaja: Maarit Raja-Aho, varajäsen Terhi Enjala '
 • varapuheenjohtaja Pirkko Letto, varajäsen Jari Sainio
 • jäsen Lauri Kaira, varajäsen Sakari Rokkanen
 • jäsen Olga Gilbert, varajäsen Eva Tawasoli
 • jäsen Jukka Hako, varajäsen Riitta Särkelä
 • jäsen Pirjo Luokkala, varajäsen Timo Laaninen
 • jäsen Teemu Purojärvi, varajäsen Tanja Aidanjuuri
 • jäsen Antero Eerola, varajäsen Gashaw Bibani
 • puhe- ja läsnäolo-oikeus kansalliskielilautakunnan puheenjohtajalla (Patrik Karlsson), hänen varajäsenenään kansalliskielilautakunnan varapuheenjohtaja (Kaj Andersson)
   

Lisäksi kokouksissa voivat olla paikalla hyvinvointialueen muutosjohtaja/hyvinvointialuejohtaja sekä strategiavalmistelun asiantuntijoina talousvalmistelujohtaja, strategianvalmistelun päällikkö ja erityisasiantuntija sekä muut asiantuntijat, jotka voivat syventää näkemystä esitettyjen linjausten osalta.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialueen muutosjohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vantaa.fi

Perustelut

Asian valmistelija: strategiavalmistelun päällikkö Marianne Juosila

Hyvinvointialuestrategian työstö on jatkunut kesän aikana. Aluevaltuuston selostustilaisuudessa 14.6.2022 pidettiin tilannekatsaus hyvinvointialuestrategian valmisteluun. Tämän jälkeen 15.6.2022 kaikille aluevaltuustoryhmille on lähetetty kommentointipyyntö, jossa valtuustoryhmillä on ollut mahdollisuus kommentoida hyvinvointialueen valmisteilla olevan strategian arvo-, missio- ja tavoiteluonnoksia kesän aikana.

Strategialuonnosta on työstetty huomioiden valtuustoryhmien 2.8.2022 mennessä toimittamat kommentit mm. painopiste- ja tavoiteluonnoksiin. 

Aluehallituksen kesäkuun kokouksessaan 7.6.2022 § 103 nimittämä hyvinvointialuestrategian neuvottelukunta on kokoontunut 30.8.2022 ja käynyt keskustelua hyvinvointialuestrategian luonnoksesta. Tämän jälkeen hyvinvointialuestrategiaa on työstetty aluevaltuuston talous- ja strategiaseminaarissa 6.-7.9.2022, jossa 6.9. pidettiin iltapäivän kestoinen aluevaltuuston strategiatyöpaja. Ryhmätöissä hahmotettiin hyvinvointialueelle visiota 2030 ja palvelulupausta vuodelle 2023 sekä työstetiin strategialuonnoksen tavoitteiden toteutumisen mittariaihioita.

Aluevaltuuston seminaarin perusteella strategiavalmistelu on tuottanut päivitetyn luonnoksen hyvinvointialuestrategiasta. Luonnosta käsitellään hyvinvointialuestrategian neuvottelukunnassa 12.9.2022, minkä jälkeen strategialuonnos tulee käsiteltäväksi tähän aluehallituksen kokoukseen. Luonnos hyvinvointialuestrategiasta lähetetään erikseen ennen kokousta.

Seuraavana vaiheena tarkoituksena on lähettää luonnos hyvinvointialuestrategiasta lausuntokierrokselle hyvinvointialueen lautakuntiin, jaostoihin sekä vaikuttamistoimielimiin. Lausuntojen antamisen aikataulu on kevään strategiaprosessissa määritelty aikavälillä 47-31 eli 15.9.-16.10.2022.

Hyvinvointialuestrategian on tarkoitus valmistua siten,​ että se voitaisiin käsitellä aluehallituksen kokouksessa 8.11.2022 edelleen hyväksyä aluevaltuuston kokouksessa 22.11.2022.

Ehdotus

Aluehallitus päättää lähettää liiteenä olevan luonnoksen hyvinvointialustrategiasta lausunnoille hyvinvointialueen lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kansalliskielilautakunnalle, tulevaisuusjaostoihin (lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto, aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaosto, terveydenhuollon palvelut -jaosto, vanhusten palvelut -jaosto) sekä hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin (vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto ja monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta). Lausunnot tulee antaa 16.10.2022 mennessä. Lausunnon antaminen voidaan toteuttaa myös työpajamenetelmällä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vantaa.fi.

Kokouskäsittely

Todettiin, että esityslistan lähettämisen jälkeen aluehallitukselle on toimitettu luonnos hyvinvointialuestrategiasta.

Perustelut

Asian valmistelija: strategiavalmistelun päällikkö Marianne Juosila

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 41 §:n mukaan hyvinvointialueella on oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Hyvinvointialueen strategiassa tulee ottaa huomioon: 

 1. asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointialueen tehtäväalalla; 
 2. palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset; 
 3. hyvinvointialueen tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet; 
 4. omistajapolitiikka; 
 5. henkilöstöpolitiikka; 
 6. asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. 


Hyvinvointialuestrategian tulee perustua arvioon nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueen tehtävien toteuttamiseen. Strategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Strategia tarkistetaan vähintään kerran aluevaltuuston toimikaudessa ja sen etenemisestä raportoidaan vuosittain tilinpäätösprosessin yhteydessä.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialuestrategian keskeisen sisällön muodostavat missio, visio ja arvot sekä tavoitteet, jotka on jäsennetty viiden näkökulman alle. Tavoitteille on asetettu mittarit, joille on määritetty lähtötasot ja tavoitetasot vuodelle 2025. Strategia konkretisoituu ja sitä toimeenpannaan talousarvion vuosittaisissa toiminnan tavoitteissa ja toimialojen toiminta- ja työsuunnitelmissa. Strategiaan perustuvat vuosittaiset toiminnan ja talouden tavoitteet hyväksytään talousarvion käsittelyn yhteydessä, ja tavoitteiden etenemisestä raportoidaan aluehallitukselle osavuosikatsausten yhteydessä.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen strategian näkökulmat ovat niitä osa-alueita, joissa on onnistuttava, jotta hyvinvointialue onnistuu strategiansa toteuttamisessa ja pääsee tavoitteisiinsa asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Vantaan ja Keravan hyvinvointialuestrategian näkökulmat ovat: 

 • Vahvistamme hyvinvointia ja turvallisuutta 
 • Parannamme palveluja 
 • Arvostamme henkilöstöämme 
 • Toimimme yhdessä 
 • Huolehdimme kestävästä taloudesta 
   

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminnalle valtuustokaudelle 2023–2025 on esitetty 23 tavoitetta.

Strategian valmistelu

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 10 §:n mukaan aluehallitus valmistelee hyvinvointialuestrategian aluevaltuustolle päätettäväksi. 

Strategiavalmisteluprosessi on edennyt aluehallituksen kokouksessa 7.4.2022 hyväksytyn aikataulun mukaisesti. Valmistelua on tukenut aluehallituksen asettama hyvinvointialuestrategian neuvottelukunta.

Aluehallitus päätti kokouksessaan 14.9.2022 lähettää hyvinvointialuestrategian luonnoksen hallintosäännön mukaiselle lausuntokierrokselle hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimille, jaostoille ja lautakunnille. Jaostojen, lautakuntien ja vaikuttamistoimielinten antamista lausunnoista tehdyt nostot käytiin läpi ja hyväksyttiin hyvinvointialuestrategian neuvottelukunnan kokouksessa 24.10.2022.

Aluehallitus sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat viimeistelivät strategialuonnoksen neuvottelussaan 27.10. Strategiavalmistelun neuvottelukunta päätti kokouksessaan 31.10.2022 hyväksyä seminaarin perusteella muokatun strategialuonnoksen lähetettäväksi aluehallitukselle kokoukseen 8.11.2022.

Aluevaltuusto käsittelee hyvinvointialuestrategian kokouksessaan 22.11.2022 ja strategia tulee voimaan 1.1.2023.

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Vantaan ja Keravan hyvinvointialuestrategian vuosille 2023-2025.​​​

Päätös

Aluehallitus päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti, että hyvinvointialuestrategian sivulle 26 tehdään seuraava muutos: sivu 26 kohta b) muotoilu "Järjestö- ja yritysyhteistyön rakenteet on vahvistettu ja ne ovat toiminnassa." muutetaan muotoon "Yhteistyörakenteet järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien kanssa on vahvistettu ja ne ovat toiminnassa."

Aluehallitus päätti yksimielisesti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Vantaan ja Keravan hyvinvointialuestrategian vuosille 2023-2025.​​​

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vantaa.fi.