Aluehallitus, kokous 8.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 236 Oikaisuvaatimus, hallintojohtajan viran täyttäminen määräaikaisesti ajalla 1.10.2022-31.12.2023, hyvinvointialuejohtajan päätös 5.10.2022 § 21

VAKEDno-2022-579

Perustelut

Asian valmistelijat: juristi Tiia Tuovinen ja hallintovalmistelujohtaja Mikko Hokkanen

Tausta

Hyvinvointialuejohtaja on päättänyt 5.10.2022 § 21 täyttää hallintojohtajan viran määräaikaisesti ajalla 1.10.2022-31.12.2023. Hallintojohtajan viran täyttämistä koskevasta päätöksestä on jätetty oikaisuvaatimus 26.10.2022. Oikaisuvaatimuksen tekijä on hyvinvointialueen jäsenenä ollut oikeutettu tekemään oikaisuvaatimuksen ja oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa, näin ollen se käsitellään aluehallituksen alaisen viranhaltijan päätöksen osalta aluehallituksessa.

Kyseessä olevan viran kelpoisuusvaatimukseksi on asetettu aluehallituksen 27.4.2022 § 61 päätöksellä ylempi korkeakoulututkinto, useamman vuoden johtamiskokemus, palvelualueen tai asiantuntija-alueen hyvä tuntemus sekä suomen kielen hyvä ja ruotsin kielen tyydyttävä kirjallinen ja suullinen taito. Hallintojohtajalta on lisäksi edellytetty tehtäväkohtaisten vaatimusten täyttämistä, joita ovat usean vuoden kokemus poliittisen päätöksenteon vastuuvalmistelusta, kokemus kunnan, hyvinvointialueen tai sairaanhoitopiirin hallitus- ja valtuustotyöskentelyn koordinoinnista, kokemus arkistotoimen ja asianhallinnan järjestämisestä ja hyvinvointialuetta ohjaavan lainsäädännön tuntemus.  Virka on ollut aluehallituksen 27.4.2022 § 59 hyväksymien rekrytointiperiaatteiden mukaisesti hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön sisäisessä palvelualue- ja asiantuntijajohtajien valintojen haussa. Rekrytointiperiaatteiden lähtökohdaksi (s. 2) on hyväksytty, ettei toteuteta tarpeettomia rekrytointikierroksia. Kaikki johtamistehtävät täytetään ensisijaisesti sisäisen haun kautta ja jos sisäisellä haulla ei löydy sopivaa henkilöä tehtävään, voidaan rekrytointi suorittaa ulkoisella haulla. Valittavilla henkilöillä tulee olla aidosti osaaminen tehtävään.

Hyvinvointialuejohtaja valitsee Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 51 § mukaan suorat alaisensa, jotka eivät ole toimialajohtajia. Lisäksi hyvinvointialuejohtaja päättää toimialajohtajan avoimen viran hoitajan. Vuonna 2022 ennen toimialajohtajan virassaan aloittamista hyvinvointialuejohtajan toimivaltaan kuuluu päättää palvelualuejohtajien valinnasta. Virka on perusteltu täytettäväksi määräaikaisesti palvelutuotannon jatkuvuuden varmistamiseksi. Kuten kyseessä olevassa päätöksessä on mainittu, julkista hakua ei ole tässä vaiheessa tarpeellista järjestää virkasuhteen kesto ja hyvinvointialueen toiminnalliset syyt huomioiden (kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijoista annetun lain 302/2003, 3 §, 4.3 §).

Määräaikaisen virkasuhteen kelpoisuusvaatimukset ovat yleensä samat kuin vastaavassa virassa. Jos määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetään esimerkiksi avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien hoitamista varten, kyseisen viran kelpoisuusvaatimukset tulevat siten sovellettaviksi.

Hallintojohtajan tehtävään määräajaksi valitun henkilön valinta on perusteltu viranhaltijapäätöksessä 5.10.2022. Siinä todetaan, että tehtävään valittu henkilö omaa koulutuksensa, työkokemuksensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa sekä tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella edellytykset määräaikaisen viran menestykselliseen hoitamiseen. Päätöksen mukaan kyseinen henkilö toimii hyvinvointialueen palveluksessa ja hänet on kyseisen tehtävänhoidon aikana haastateltu ja muutoin todettu kelpoiseksi käsiteltävänä olevan viran hoitoon eikä virkasuhteen kestosta ja toiminnallisista syistä johtuen ole siksi ollut tarpeen järjestää erillistä viranhakua.

Päätöksestä käy siten ilmi, että tehtävään valittu henkilö täyttää viran kelpoisuusvaatimukset ja että hänen kelpoisuuttaan on verrattu osaamisprofiilin kriteereihin sekä rekrytointiperiaatteisiin, joten perusteluvelvollisuus täyttyy.

Virkaan määräaikaisesti valitulla henkilöllä on tehtävään vaadittu kelpoisuus ja on tällä hetkellä hyvinvointialueen palveluksessa, jossa hänet on tehtävänhoidon aikana haastateltu.

 

Oikaisuvaatimuksen keskeinen sisältö

Oikaisuvaatimuksen perusteluiksi on esitetty muun muassa seuraavia seikkoja:

Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo olevansa asianosainen oikaisuvaatimuksen kohteena olevaan päätökseen ja ettei asiaa ole annettu tiedoksi asianmukaisesti. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo päätöksen olevan lainvastainen, koska sitä ei hänen mielestään ole perusteltu lain edellyttämällä tavalla (hallintolaki 434/2003, 45 §). Oikaisuvaatimuksen tekijän käsityksen mukaan päätöksen perusteluiden puutteellisuuden vuoksi on mahdotonta arvioida, onko päätös lainvastainen myös sisällöllisesti.

Edelleen oikaisuvaatimuksessa todetaan, että viranhaltijapäätös ei noudata aluehallituksen tekemiä päätöksiä ja reunaehtoja virantäytöistä, joten päätöksen tehnyt viranhaltija on mahdollisesti ylittänyt toimivaltansa, mitä on perustelujen puutteellisuuden vuoksi oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan kuitenkin mahdotonta tarkemmin arvioida. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on katsonut, että oikaisuvaatimuksen kohteena olevassa päätöksessä ei ole noudatettu liikkeenluovutusta koskevaa lainsäädäntöä ja periaatteita, koska sisäiset, kelpoisuusehdot täyttävät ilmoittautujat on menettelyssä ohitettu. Oikaisuvaatimuksen tekijä myös toteaa, että virka on täytetty ilman julkista hakua, eikä kyseessä olevaa päätöstä ole perusteltu hallintolain edellyttämällä tavalla. Oikaisuvaatimuksen tekijä myös toteaa, että ei ole saanut pyynnöstään huolimatta ansiovertailua virantäyttöön liittyen ja ettei ilman perusteluita ja vertailuja ole mahdollista arvioida, onko esimerkiksi yhdenvertaisuuslakia noudatettu virantäytössä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että hallintojohtajan virantäyttö tehdään lainmukaisessa järjestyksessä huomioiden liikkeenluovutusta koskevat ja päätösten perustelua koskevat säännöt sekä hyvinvointialueen itse päättämät, rekrytointeja ohjaavat periaatteet. Oikaisuvaatimuksen tekijä on esittänyt painavan toiveen siitä, että hyvinvointialueen arvot oikeudenmukaisuus, vastuullisuus ja rohkeus näkyvät myös päätöksenteossa.

 

Oikaisuvaatimuksen käsittely

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintojohtajan virkaa ei ole voitu täyttää oikaisuvaatimuksen tekijän mainitsemalla ilmoittamismenettelyllä sopivien hakijoiden puutteen vuoksi.

Ilmoittautumismenettely kyseessä olevaan virkaan on avattu viikolla 26. Ilmoituksessa on esitetty yleisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi tehtäväkohtaiset vaatimukset, joita ovat usean vuoden kokemus poliittisen päätöksenteon vastuuvalmistelusta, kokemus kunnan, hyvinvointialueen tai sairaanhoitopiirin hallitus- ja valtuustotyöskentelyn koordinoinnista, kokemus arkistotoimen ja asianhallinnan järjestämisestä ja hyvinvointialuetta ohjaavan lainsäädännön tuntemus. Kyseessä olevaan virkaan on ilmoittautunut ensisijaisena vain yksi hakija, joka on oikaisuvaatimuksen tekijä.

Kokonaisuudessaan ilmoittautumismenettelyssä hallintojohtajan tehtävään on ilmoittautunut kaksi henkilöä, joista vain oikaisuvaatimuksen tekijä on ilmoittautunut tehtävään ensisijaisesti ja toinen vasta kolmantena vaihtoehtona. Kummatkaan heistä eivät ole täyttäneet ilmoitettuja tehtäväkohtaisia vaatimuksia. Kirjallista ansiovertailua ei tarvitse laatia, jos muu asiassa esitettävä selvitys osoittaa, että vertailu on todellisuudessa tehty (KHO 24.9.2013 T 3023). Näin ollen varsinaista ansiovertailua ei ole tarvinnut tehdä ilmoittautumismenettelyssä, koska kumpikaan ei ole täyttänyt tehtäväkohtaisia vaatimuksia. Ilmoittautumismenettelyssä hakijaa ei voida katsoa ohitetuksi vastoin oikaisuvaatimuksen tekijän väittämää tilanteessa, jossa oikaisuvaatimuksen tekijä ei täytä tehtävän edellyttämiä vaatimuksia.

Oikaisuvaatimuksen tekijä ei täytä ilmoittautumismenettelyn avaamisen yhteydessä julkaistujen yleisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi esitettyjä hallintojohtajan tehtävän vaatimia edellytyksiä kiistatta siltä osin, kuin vaatimuksena on esitetty ”kokemusta kunnan, hyvinvointialueen tai sairaanhoitopiirin hallitus- ja valtuustotyöskentelyn koordinoinnista”. Oikaisuvaatimuksen tekijä on kuitenkin haastateltu 16.8.2022.

Oikaisuvaatimuksen tekijälle ilmoitettiin puhelimitse 26.8.2022, että ilmoittautumismenettelyn käyttämisestä luovutaan tilanteessa, jotta tehtäväkohtaiset vaatimukset täyttäviä hakijoita ei ole ilmoittautunut ja asiasta annettiin henkilöstölle tiedote 30.8.2022.

Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole yksilöinyt tarkemmin mainitsemaansa liikkeenluovutusta koskevaa lainsäädäntöä ja periaatteita. Liikkeen luovutus tunnistetaan hyvinvointialueen järjestäytymistä ja hallinnon valmistelua koskevassa lainsäädännössä (sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki 616/2021), jonka 18 §:n (HE 241/2020 vp. s. 1322) mukaan ”sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi.” Kyseisen lain 4 §:n mukaan ”Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023.” Edellä mainitun perusteella todettakoon, että liikkeen luovutuksen laillisuuden toteutumisen arviointi on tässä vaiheessa ennenaikaista, sekä toisaalta kyseessä olevan oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen ulkopuolella.

Oikaisuvaatimus (Liite 2) kohdistuu hallintojohtajan viran määräaikaista täyttämistä koskevaan päätökseen (Liite 1). Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole kyseessä olevan päätöksen asianosainen. Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös ei ole kohdistettu oikaisuvaatimuksen tekijään, eikä se vaikuta välittömästi oikaisuvaatimuksen tekijän oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun (hyvinvointialueesta annettu laki 611/2021, 142 §).

Viranhaltijapäätöksen 5.10.2022 § 21 perustelut täyttävät hallintolain 45 §:ssä päätöksen perustelemiselle asetetut edellytykset tosiasiaperusteiden osalta. Siinä on tuotu esiin syyt sille, miksi virka päätettiin alun perin jättää täyttämättä ilmoittautumismenettelyssä sekä sille, miksi erillistä julkista viranhakua ei ole järjestetty ja virka on päädytty täyttämään määräaikaisesti. Päätöksessä on myös perusteltu se, millä perusteella tehtävään valittu henkilö katsottiin tehtävään kelpoiseksi.

Päätöksessä on viitattu sovellettuina säännöksinä yleisiä virkanimitysperusteita koskevaan perustuslain 125 §:ään, sisällöllisesti viranhaltijalain 4 §:n 3 momenttiin sekä toimivallan osalta hallintosäännön 51 §:ään.

Oikaisuvaatimuksen tekijän väittämän vastaisesti tiedossa ei ole hyvinvointialuetta sitovaa ohjetta, joka ohjeistaisi saattamaan hieman yli vuoden kestävät tehtävät julkiseen hakumenettelyyn. Toisaalta oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole tällaista ohjetta myöskään yksilöinyt.

Aluehallituksen kokouksessa 27.4.2022 § 59 päätettyjen rekrytointiperiaatteiden mukaan kaikki johtamistehtävät täytetään ensisijaisesti sisäisen haun kautta. Jos sisäisellä haulla ei löydy sopivaa henkilöä tehtävään, voidaan rekrytointi suorittaa ulkoisella haulla. Rekrytointiperiaatteiden mukaan valittavilla henkilöillä tulee olla aidosti osaaminen tehtävään. Periaatteissa todetaan niin ikään, että sisäisen haun rekrytointiprosessissa selvitetään ensin hakijoiden kelpoisuusedellytykset ja vasta tämän jälkeen tehdään tehtävään laaditun osaamisprofiilin perusteella ansio- ja soveltuvuusvertailu.

Yllä mainittuja periaatteita on noudatettu viran täyttämisessä, eikä viranhaltijan siten voida katsoa ylittäneen toimivaltaansa virantäytössä.

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva viranhaltijapäätös (Liite 1, hallintojohtajan viran täyttäminen määräaikaisesti ajalla 1.10.2022-31.12.2023, hyvinvointialuejohtajan päätös 5.10.2022 § 21) ja oikaisuvaatimus (Liite 2, Oikaisuvaatimus) ovat tämän päätösehdotuksen liitteinä. Ilmoittautumismenettelyn yhteydessä julkaistu liite ”Kelpoisuusvaatimukset ja tehtäväkohtaiset edellytykset, asiantuntijapalveluiden johtajat" on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole kokonaisuudessaan esitetty sellaisia laillisuusvirheitä, joiden perusteella oikaisuvaatimuksen kohteena olevaa päätöstä olisi syytä muuttaa tai kumota. Oikaisuvaatimus ei ole myöskään perusteineen tarkoituksenmukainen siten, että sen voisi hyväksyä. Päätös on syntynyt oikeassa järjestyksessä, päätöksentekijä ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen. Hallintojohtajan virkaan määräaikaisesti valittu henkilö täyttää tehtävän kelpoisuusvaatimukset ja viran määräaikaisuus on päätöksessä perusteltu.

Ehdotus

Aluehallitus päättää:

merkitä liitteenä 1 olevan oikaisuvaatimuksen käsitellyksi ja hylätä oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Aluehallitus päätti yksimielisesti ilman keskustelua todeta liitteenä 2 olevan oikaisuvaatimuksen käsitellyksi ja hylätä oikaisuvaatimuksen.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vantaa.fi.

 

 

 

Kokouskäsittely

Vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos ilmoitti olevansa esteellinen intressijääviyden perusteella (hallintolaki 28.1 § kohta 3) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kokouksen pöytäkirjanpitäjänä tämän asian käsittelyn ajan toimi juristi Tiia Tuovinen.

Todettiin, että päätösehdotuksessa virheellisesti numeroitu liite 1 korjataan teknisenä korjauksena liitteeksi 2. 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua. Päätöksenteon jälkeen Riikka Liljeroos saapui takaisin kokoukseen.

Liitteet

Oheismateriaali