Aluehallitus, kokous 8.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 225 Vantaan ja Keravan hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitys vuodelle 2023

VAKEDno-2022-40

Perustelut

Asian valmistelija: Talousvalmistelujohtaja Hanna Heinikainen

Aluehallitus on 18.5.2022 § 69 pidetyssä kokouksessa hyväksynyt Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeen vuosille 2023–2026. Laadintaohjeeseen on koottu keskeiset talousarviovalmistelua ohjaavat periaatteet, lait ja asetukset.

Hyvinvointialuelain (611/2021) 115 §:n mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, sekä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Hyvinvointialuelain mukaan talousarvion ja taloussuunnitelman tulee sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Hyvinvointialueen toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota

Taloussuunnitelmassa hyväksytään hyvinvointialueen hyvinvointialuestrategiaa toteuttavat toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelma on hyvinvointialuelain mukaan laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä, eli vuoden 2025 loppuun mennessä. Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Talousarvion ja -suunnitelman laadinta hyvinvointialueella

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvioehdotus 2023 on valmisteltu siten, että se sisältää tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, sekä investointilaskelman. Lisäksi siinä on osoitettu, miten rahoitustarve katetaan. 

Talousarvio- ja suunnitelma on laadittu valtiovarainministeriön 19.9.2022 julkaisemaan rahoituskehykseen. Valtiolta saatava rahoitus perustuu hyvinvointialueiden rahoitusta koskevaan ns. painelaskelmaan, joka sisältää siirtymätasauksen arvioidun vaikutuksen vuosien 2024–2026 rahoitukseen. Lisäksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen taloussuunnitelmassa vuodelle 2024 on otettu huomioon lain hyvinvointialueiden rahoituksesta § 10 (8.7.2022/700) mukainen valtion rahoituksen tasoa määritettäessä toteutuneiden kustannusten jälkikäteen tapahtuva rahoittaminen. Arvioidut korjaukset perustuvat tilinpäätösennusteisiin alkaen vuoden 2022 talouden toteumaennusteesta

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvio on noin 54 milj. euroa alijäämäinen. Alijäämän taustalla on mm. siirtyvien organisaatioiden vuoden 2022 ennakoidut talouden ylitykset sekä se, ettei valtion rahoitus kata kaikkia historiallisen suuren muutoksen muutoskustannuksia. Suunnittelukehyksessä on osoitettu rahoitusennusteeseen perustuva yleislinjaus käyttötalouden menokehyksestä siten, että talouden tasapainotavoite tulee täytetyksi lain edellyttämässä määräajassa.

Talousarvioprosessi

Hyvinvointialuejohtajan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2023–2026 on julkaistu aluevaltuustolle ja median edustajille pidetyssä tiedotustilaisuudessa 3.11.2022. ​

Tämän jälkeen aluevaltuutetuilla ja aluevaltuustoryhmillä on mahdollisuus kysyä ja tehdä muutosesityksiä liittyen hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitykseen seuraavan aikataulun mukaisesti:

  • ​Kirjallisten kysymysten ja selvityspyyntöjen viimeinen palautuspäivä on 14.11
  • Aluevaltuustoryhmien talousarviota koskevien muutosesitysten (ns. korilista) viimeinen palautuspäivä on 24.11. klo 16.
  • Aluevaltuustoryhmät arvioivat ja ottavat kantaa kaikkiin muutosesityksiin viimeistään 9.12 klo 10.​
  • Talousarvio- ja taloussuunnitelmaneuvottelu pidetään 13.12.
  • 14.12. Aluehallitus käsittelee talousarvion
  • 20.12. Aluevaltuusto hyväksyy talousarvion

Ehdotus

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialuejohtajan talousarvioesityksen (talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2026).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vantaa.fi.