Aluevaltuusto, kokous 10.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien järjestöjen toiminnan tukemista ja yhteistyötä

VAKEDno-2022-67

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian valmistelija: erityisasiantuntija Pia Tasanko-Lavikainen

Aluevaltuuston kokouksessa 29.3.2022 § 37 jätettiin Riitta Särkelän valtuustoaloite koskien järjestöjen toiminnan tukemista ja yhteistyötä. Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut lisäksi 46 aluevaltuutettua. Valtuustoaloite kuului seuraavasti:

"Järjestöissä tehdään korvaamatonta työtä, joka tukee hyvinvointialueita saavuttamaan sote-uudistukselle asetetut tavoitteet. Järjestöjen toiminnan avulla edistetään ja vahvistetaan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Järjestöjen toiminta auttaa ihmisiä selviytymään arjen tilanteissa ja tukee myös palvelujen katvealueilla. Järjestöjen tarjoama apu ja tuki voi olla myös osa palveluketjua tai -kokonaisuutta. Vantaa-Keravalla toimii yhteensä 255 sosiaali- ja terveysjärjestöä ja 5 sosiaali- ja terveysalan säätiötä, jotka ovat tärkeä voimavara hyvinvointialueelle. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä koskevan lain mukaan hyvinvointialueen on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä ja jossa sillä on ensisijainen vastuu siltä osin, kuin tämä tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen muihin lakisääteisiin tehtäviin. Sen on myös edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Järjestöjen toiminnan tukeminen on jatkossa sekä hyvinvointialueiden että kuntien vastuulla. On tärkeää, että toimintatavoista sovitaan yhdessä alueen kuntien kanssa niin, etteivät järjestöjen toimintamahdollisuudet vaarannu muutosvaiheessa. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa tilojen luovuttamista järjestöjen käyttöön, järjestöavustuksien takaamista sekä kuntien ja hyvinvointialueiden vastuista sopimista. Järjestöjen ja hyvinvointialueen välille tarvitaan myös säännöllisen vuoropuhelun ja yhteistyö rakenne.

Järjestöt saavat STEAn kautta avustusta Veikkauksen tuotoista erilaiseen toimintaan, joka toteutuu jatkossa hyvinvointialueilla. Osa näistä toiminnoista toteutetaan kumppanuustoimintana nyt kunnan kanssa: järjestö saa kyseiseen toimintaan STEAn kautta avustusta ja osarahoittajana samassa toiminnassa toimii kunta. On tärkeää, että nämä kumppanuustoiminnat jatkuvat yhteistyönä hyvinvointialueiden kanssa ja että niihin varataan hyvinvointialueiden resurssi kuntien tapaan. Muuten on vaarana, että kyseiset toiminnat, jotka usein ovat tukemassa haavoittavassa tilanteessa esimerkiksi lähisuhdeväkivallan, mielenterveysongelmien tai muun syyn vuoksi elävien ihmisten selviytymistä.

Esitän/esitämme, että vuoden 2022 aikana Vantaa-Kerava hyvinvointialueella

 • luodaan ja sovitaan yhdessä alueen kuntien sekä järjestöjen kanssa toimintaperiaatteet järjestöjen tukemisesta, joiden avulla turvataan järjestöjen toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa
 • määritellään vastuutaho, jolle jatkossa kuuluu järjestöjen tukeminen hyvinvointialueella ja varataan järjestöjen toiminnan tukemiseksi resurssit
 • kartoitetaan hyvinvointialueella olevat kumppanuustoiminnat, joissa on STEAn kautta tulevaa tukea järjestölle ja kaupunkien rahoitusta samaan toimintaan sekä varmistetaan näiden toimintojen jatkuvuus hyvinvointialueella
 • luodaan järjestöjen ja hyvinvointialueen säännölliselle ja jatkuvalle vuoropuhelulle rakenne osaksi hyvinvointialueen hallintomallia, jotta järjestöt voivat olla tärkeä osaaja ja resurssi hyvinvointialuetta kehitettäessä ja sen asukkaiden tukena."
   

Aluehallitus päätti kokouksessaan 7.4.2022 § 50 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen talousvalmistelujohtajan sekä erityisasiantuntijan (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen / osallisuus) valmisteltavaksi.

Aloite on jätetty jo vuonna 2022, mutta siihen vastataan vasta nyt johtuen hyvinvointialueen käynnistymisestä. Vastaus perustuu ajankohtaiseen tilanteeseen. Hyvinvointialueen vuonna 2022 voimassa olleen hallintosäännön mukaan valtuustoaloitteiden vastauksissa olevaa 6 kuukauden määräaikaa ei sovellettu vuonna 2022, minkä johdosta aloitteen vastaus on tulossa nyt päätöksentekoon.

Vastaus valtuustoaloitteeseen:  

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 25 §:n mukaan lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan tehtävänä on koordinoida hyvinvointialueen järjestöyhteistyötä, päättää avustushaun avaamisesta sekä laatia aluehallitukselle ehdotus avustusten myöntämisestä aluehallituksen vahvistamien avustusperiaatteiden pohjalta. Edelleen hallintosäännön 23 §:n mukaan aluehallitus päättää avustusten myöntämisestä lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan ehdotuksen pohjalta. Konsernipalvelujen asiantuntija- ja kehittämispalvelujen alainen HYTE-tiimi (hyvinvoinnin ja terveyden edistämis-, osallisuus- ja järjestöyhteistyö) tukee lautakuntaa järjestöyhteistyön koordinaatiotehtävässä. Tiimissä työskentelee muun muassa järjestöyhteistyön erityisasiantuntija.   

Avustusvalmistelu käynnistyi hyvinvointialueella keväällä 2022. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sekä Vantaan ja Keravan kaupunkien johtoryhmät linjasivat toukokuussa kokouksissaan, että jatkossa sekä hyvinvointialue että kunnat avustavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoa tukevia järjestöjä yhdessä sovitun linjauksen perusteella. Hyvinvointialueen avustusperiaatteet valmisteltiin alkusyksyn aikana yhteistyössä Vantaan ja Keravan kaupunkien kanssa. Aluehallitus hyväksyi periaatteet kokouksessaan 5.10.2022 § 192. Avustusperiaatteiden mukaisesti hyvinvointialue myöntää avustuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan. Aluehallitus myöntää avustukset sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan seuraavan jaottelun mukaisesti: Toiminta-avustus sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan ja kumppanuusavustus sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan.

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta teki päätöksen avustushaun avaamisesta kokouksessaan 9.11.2022 § 30. Avustusten haku käynnistyi 24.11. ja päättyi 22.12.2022 klo 12.00. Hyvinvointialueen talousarviossa varattiin avustusmäärärahaa vuodelle 2023 yhteensä 850 000 euroa.

Edelleen lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta laati kokouksessaan 6.3.2023 § 15 aluehallitukselle ehdotuksen myönnettävistä avustuksista ja aluehallitus päätti kokouksessaan 14.3.2023 § 63 kokouksessaan avustusten myöntämisestä 29 hakijalle. Toiminta-avustusta myönnettiin 21 hakijalle yhteensä 94 500 euroa ja kumppanuusavustusta kahdeksalle hakijalle yhteensä 755 500 euroa. Avustusvalmistelussa tehtiin tiivistä yhteistyötä Vantaan ja Keravan kaupunkien lisäksi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn kanssa. Näin pyrittiin muun muassa varmistamaan STEAn kanssa yhteisesti rahoitettavien toimintojen jatkuvuus.  

Järjestöjen ja hyvinvointialueen säännölliselle ja jatkuvalle vuoropuhelulle on luotu erilaisia rakenteita. Syksyllä 2022 kartoitettiin järjestöyhteistyön kyselyn yhteydessä järjestöjen kiinnostusta muodostaa kokeiluna järjestöjen oma kehittämisryhmä. Ryhmän tehtävänä on toimia yhtenä yhdyspintana järjestöjen ja hyvinvointialueen välillä sekä tuoda järjestöjen näkemyksiä erityisesti strategisen tason valmistelutyöhön (muun muassa järjestöjen tuki, yhteistyön rakenteet, järjestöyhteistyön näkyminen hyvinvointialueen strategisissa ohjelmissa ja suunnitelmissa). Ryhmään ilmoittautui yhteensä 28 erilaista järjestötoimijaa. Ryhmä on kokoontunut lokakuusta 2022 lähtien noin kerran kuukaudessa.

Ryhmän on tarkoitus kokoontua siihen asti, että hyvinvointialueelle perustetaan järjestöjen yhteistyöryhmä / järjestöneuvottelukunta / vastaava järjestöyhteistyön elin. Tätä valmistellaan parhaillaan (asiaa koskevaa selvitystä käsitelty mm. valtuustovaliokunnassa 24.4.2023 ja käsitellään lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnassa 8.5.2023). Tarkoituksena on tämän jälkeen kesän aikana jatkaa asiaa koskevaa vuoropuhelua järjestöjen kanssa ja tehdä sen pohjalta jatkotyöstöä niin, että alkusyksystä asiaa voitaisiin tuoda lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan, valtuustovaliokunnan sekä laajemmin valtuustoryhmien käsiteltäväksi ja päätös asettamisesta on tarkoitus tuoda käsittelyyn myöhemmin syksyn aikana. Myös järjestöyhteistyön koordinaatioryhmässä on hyvinvointialueen ja kuntatoimijoiden lisäksi järjestöedustus. Järjestöt ovat olleet edustettuina lisäksi muun muassa HYTE-neuvotteluissa. 

Järjestöyhteistyön ja järjestöjen toimintaedellytysten kokonaisvaltaiseksi tukemiseksi valmisteltiin syksyn 2022 aikana yhteistyössä järjestöjen, lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan sekä hyvinvointialueen johdon ja asiantuntijoiden kanssa järjestöyhteistyön tiekartta. Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta hyväksyi tiekartan ja sen vuoden 2023 toimeenpanosuunnitelman kokouksessaan 6.3.2023 § 14. Hyväksytty järjestöyhteistyön tiekartta ja toimeenpanosuunnitelma on oheismateriaalina.

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

Päätös

Aluehallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

Kansalliskielilautakunnan puheenjohtaja Patrik Karlsson poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 11.30.

Asian käsittelyn aikana Pirkko Letto esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Jukka Hako sekä Pirjo Luokkala kannattivat Pirkko Leton palautusesitystä. Aluehallitus päätti tämän jälkeen yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Perustelut

Asian valmistelija: palvelualuejohtaja Elina Eeva ja konsernipalvelujen johtaja Mikko Hokkanen

Aluevaltuuston kokouksessa 29.3.2022 § 37 jätettiin Riitta Särkelän valtuustoaloite koskien järjestöjen toiminnan tukemista ja yhteistyötä. Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut lisäksi 46 aluevaltuutettua. Valtuustoaloite kuului seuraavasti:

"Järjestöissä tehdään korvaamatonta työtä, joka tukee hyvinvointialueita saavuttamaan sote-uudistukselle asetetut tavoitteet. Järjestöjen toiminnan avulla edistetään ja vahvistetaan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Järjestöjen toiminta auttaa ihmisiä selviytymään arjen tilanteissa ja tukee myös palvelujen katvealueilla. Järjestöjen tarjoama apu ja tuki voi olla myös osa palveluketjua tai -kokonaisuutta. Vantaa-Keravalla toimii yhteensä 255 sosiaali- ja terveysjärjestöä ja 5 sosiaali- ja terveysalan säätiötä, jotka ovat tärkeä voimavara hyvinvointialueelle. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä koskevan lain mukaan hyvinvointialueen on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä ja jossa sillä on ensisijainen vastuu siltä osin, kuin tämä tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen muihin lakisääteisiin tehtäviin. Sen on myös edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Järjestöjen toiminnan tukeminen on jatkossa sekä hyvinvointialueiden että kuntien vastuulla. On tärkeää, että toimintatavoista sovitaan yhdessä alueen kuntien kanssa niin, etteivät järjestöjen toimintamahdollisuudet vaarannu muutosvaiheessa. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa tilojen luovuttamista järjestöjen käyttöön, järjestöavustuksien takaamista sekä kuntien ja hyvinvointialueiden vastuista sopimista. Järjestöjen ja hyvinvointialueen välille tarvitaan myös säännöllisen vuoropuhelun ja yhteistyö rakenne.

Järjestöt saavat STEAn kautta avustusta Veikkauksen tuotoista erilaiseen toimintaan, joka toteutuu jatkossa hyvinvointialueilla. Osa näistä toiminnoista toteutetaan kumppanuustoimintana nyt kunnan kanssa: järjestö saa kyseiseen toimintaan STEAn kautta avustusta ja osarahoittajana samassa toiminnassa toimii kunta. On tärkeää, että nämä kumppanuustoiminnat jatkuvat yhteistyönä hyvinvointialueiden kanssa ja että niihin varataan hyvinvointialueiden resurssi kuntien tapaan. Muuten on vaarana, että kyseiset toiminnat, jotka usein ovat tukemassa haavoittavassa tilanteessa esimerkiksi lähisuhdeväkivallan, mielenterveysongelmien tai muun syyn vuoksi elävien ihmisten selviytymistä.

Esitän/esitämme, että vuoden 2022 aikana Vantaa-Kerava hyvinvointialueella

 • luodaan ja sovitaan yhdessä alueen kuntien sekä järjestöjen kanssa toimintaperiaatteet järjestöjen tukemisesta, joiden avulla turvataan järjestöjen toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa
 • määritellään vastuutaho, jolle jatkossa kuuluu järjestöjen tukeminen hyvinvointialueella ja varataan järjestöjen toiminnan tukemiseksi resurssit
 • kartoitetaan hyvinvointialueella olevat kumppanuustoiminnat, joissa on STEAn kautta tulevaa tukea järjestölle ja kaupunkien rahoitusta samaan toimintaan sekä varmistetaan näiden toimintojen jatkuvuus hyvinvointialueella
 • luodaan järjestöjen ja hyvinvointialueen säännölliselle ja jatkuvalle vuoropuhelulle rakenne osaksi hyvinvointialueen hallintomallia, jotta järjestöt voivat olla tärkeä osaaja ja resurssi hyvinvointialuetta kehitettäessä ja sen asukkaiden tukena."
   

Aluehallitus päätti kokouksessaan 7.4.2022 § 50 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen talousvalmistelujohtajan sekä erityisasiantuntijan (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen / osallisuus) valmisteltavaksi.

Aluehallituksen kokouksessa 9.5.32023 § 122 esitettiin vastaus valtuustoaloitteeseen koskien järjestöjen toiminnan tukemista ja yhteistyötä. Aluehallitus päätti kokouksessa yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Vastaus valtuustoaloitteeseen:

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 25 §:n mukaan lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta koordinoi hyvinvointialueen järjestöyhteistyötä, päättää avustushaun avaamisesta sekä laatii aluehallitukselle ehdotuksen avustusten myöntämisestä aluehallituksen vahvistamien avustusperiaatteiden pohjalta. Hallintosäännön 23 §:n mukaan aluehallitus päättää avustusten myöntämisestä lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan ehdotuksen pohjalta.

Järjestöavustusvalmistelu käynnistyi hyvinvointialueella keväällä 2022, jolloin sovittiin yhteistyössä alueen kaupunkien kanssa, että jatkossa sekä hyvinvointialue että kunnat avustavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoa tukevia järjestöjä yhdessä sovitun linjauksen perusteella. Aluehallitus hyväksyi avustusperiaatteet 5.10.2022 ja niitä päivitettiin 26.9.2023. Hyvinvointialueella on ollut käynnistymisensä jälkeen kaksi avustushakua avustusmäärärahan ollessa 850 000 euroa/vuosi. Vuonna 2023 avustuksia myönnettiin 29 hakijalle (21 toiminta- ja 8 kumppanuusavustusta) ja vuonna 2024 41 hakijalle (29 toiminta-avustusta ja 12 kumppanuusavustusta).

Avustushakujen osalta on käyty neuvotteluja Vantaan ja Keravan kaupunkien kanssa. Avustusperiaatteiden mukaisesti hyvinvointialueella sijaitsevista kunnista voi hakea avustuksia toimintaan, joka tukee ja täydentää kunnan järjestämisvastuulla olevia palveluja ja toimii ensi sijassa yhteistyössä näiden palveluiden kanssa. Kunnat avustavat jatkossakin muun muassa vapaaehtoiseen vertaistukeen sekä virkistystoimintaan (esimerkiksi kerhot, leirit ja retket) liittyviä toimintoja. Samaan toimintaan voi saada avustusta vain joko hyvinvointialueelta tai kunnalta. Hyvinvointialueen järjestöavustushakemuksessa avustusta hakevan järjestön tulee ilmoittaa muut samaan toimintaan haettavat avustukset, kuten kaupungeilta ja Sosiaali-​ ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) haettavat avustukset.

Ensimmäisen avustusvalmistelun yhteydessä tehtiin yhteistyötä myös Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) kanssa ja pyrittiin muun muassa varmistamaan STEAn kanssa yhteisesti rahoitettavien toimintojen jatkuvuus.

STEA-avustushaussa järjestön tulee ilmoittaa keskeiset yhteistyökumppanit, yhteistyön luonne ja sekä yhteistyökumppanien rooli. Järjestöt ovat solmineet Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa yhteistyösopimuksia, joissa on määritetty STEA avustettavaan toimintaan liittyvästä yhteistyöstä.

Hyvinvointialueella järjestöyhteistyötä koordinoidaan konsernipalvelujen asiantuntija- ja kehittämispalveluissa. Koordinaatioon on varattu yhden erityisasiantuntijan 100 % työpanos. Lisäksi toimialojen erityisasiantuntijoiden työpanosta on käytössä toimialakohtaisiin järjestöyhteistyön asioihin, kuten järjestöyhteistyön sisäiseen valmisteluverkostotyöhön, järjestöjen kanssa tehtävien yhteistyösopimuksien valmisteluun ja järjestöjen kanssa järjestettäviin yhteistyötapaamisiin.

Järjestöyhteistyön erityisasiantuntijan johdolla hyvinvointialueelle perustettiin 10/2022 järjestöyhteistyön kehittämisryhmä. Ryhmän tehtävänä on ollut toimia yhdyspintana järjestöjen ja hyvinvointialueen välillä sekä tuoda järjestöjen näkemyksiä erityisesti strategisen tason valmistelutyöhön. Ryhmässä on toiminut yhteensä 31 järjestötoimijaa. Hyvinvointialueen tahtotilana on ollut muodostaa järjestöyhteistyön ryhmästä kuitenkin virallisempi elin, järjestöyhteistyön neuvottelukunta.

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 12.12.2023 § 132 asettaa järjestöyhteistyön neuvottelukunnan lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan alaisuuteen. Lautakunnan tehtävänä on hyväksyä neuvottelukunnan toimintasääntö,​ jossa linjataan neuvottelukunnan tehtävät,​ jäsenten lukumäärä ja valintatapa,​ toimikausi sekä kokous-​ ja toimintakäytännöt. Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päätti kokouksessaan 15.4.2024 § 18 järjestöyhteistyön neuvottelukunnan toimintasäännöstä. Toimintasäännön mukaan järjestöyhteistyön neuvottelukunnan tehtävänä on:

 • Tukea lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan järjestöyhteistyön koordinaatiotehtävää;
 • Vahvistaa järjestöjen toimintaedellytyksiä alueella;
 • Luoda kokonaiskuvaa järjestöyhteistyöstä;
 • Osallistua hyvinvointialueen järjestöyhteistyön suunnitteluun ja kehittämiseen;
 • Valmistella lautakunnan käsiteltäväksi mm. aloitteita, lausuntoja, kannanottoja ja esityksiä;
 • Toimia järjestöjen monialaisena yhteistyöelimenä;
 • Edustaa myös siihen kuulumattomia Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella toimivia järjestöjä.
 • Vahvistaa asukasosallisuutta yhteistyössä lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan kanssa.
   

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan seuraavaan kokoukseen 27.5.2024 tuodaan järjestöyhteistyön neuvottelukunnan jäsenten valintakriteerit. Neuvottelukunnan toiminta voidaan käynnistää, kun jäsenet on valittu.

Ehdotus

Aluehallitus päättää:

 1. antaa Riitta Särkelälle ja 46 muulle valtuustoaloitteen allekirjoittaneelle aluevaltuutetuille yllä selostusosassa olevan vastauksen valtuustoaloitteeseen; 
 2. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoa päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Ehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.