Aluevaltuusto, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Eteva kuntayhtymän tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022 ja vastuuvapauden myöntäminen

VAKEDno-2023-1876

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, aleksi.paananen@vakehyva.fi

Perustelut

Eteva kuntayhtymän toiminnot siirtyivät kuudelle hyvinvointialueelle ja Etevan toiminta nykymuodossaan päättyi 31.12.2022. Etevan vaativat palvelut siirtyivät HUS-yhtymälle.

Eteva kuntayhtymän tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan 13.4.2023 vuoden 2022 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Etevan tarkastuslautakunta päätti esittää Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueiden tarkastuslautakunnille ja edelleen aluevaltuustoille Etevan viimeisen tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä Etevan vuoden 2022 tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Ehdotus

Esittelijä

Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuslautakunta päättää esittää, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valtuusto:

1. merkitsee tiedoksi Eteva kuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022,

2. hyväksyy Eteva kuntayhtymän tilikauden 2022 tilinpäätöksen ja

3. myöntää vastuuvapauden Eteva kuntayhtymän tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen mukaisesti esittää, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valtuusto:

1. merkitsee tiedoksi Eteva kuntayhtymän tilintarkastus- ja arviointikertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022,

2. hyväksyy Eteva kuntayhtymän tilikauden 2022 tilinpäätöksen ja

3. myöntää vastuuvapauden Eteva kuntayhtymän tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

 

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen, aleksi.paananen@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen, jossa päätösehdotuksen 1. kohtaa muutetaan seuraavasti : "merkitsee tiedoksi Eteva kuntayhtymän tilintarkastus- ja arviointikertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022. 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta esittää,​ että aluevaltuusto:

1. merkitsee tiedoksi Eteva kuntayhtymän tilintarkastus-​ ja arviointikertomuksen tilikaudelta 1.1.-​31.12.2022,​

2. hyväksyy Eteva kuntayhtymän tilikauden 2022 tilinpäätöksen ja

3. myöntää vastuuvapauden Eteva kuntayhtymän tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-​31.12.2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.


Muutoksenhaku

Valitusoikeus 

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
  • päätös on muuten lainvastainen.
     

 Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen toimittaminen

Toimita valitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta valitusta ei tutkita. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolla (https://vakehyva.cloudnc.fi). 

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä:

  • seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
  • kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
  • saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana
     

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat. Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotikunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 270 euroa. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa Helsingin hallinto-oikeudesta. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Asiointipalvelun osoite: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15