Aluevaltuusto, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Hyvinvointialueen hallintosäännön päivittäminen 12.6.2023 lukien

VAKEDno-2022-12

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos

Hyvinvointialueen päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto,​ joka voi kuitenkin siirtää toimivaltaansa hyvinvointialueen muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille hallintosäännön kautta. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosääntö on hyväksytty ensimmäisen kerran aluevaltuustossa 8.3.2022 § 4. Tämän jälkeen sitä on päivitetty useampaan kertaan vuoden 2022 aikana sekä aluevaltuuston kokouksessa 6.2.2023 § 9 ja 14.3.2023 § 19.

Hyvinvointialueen järjestämisvastuun käynnistyttyä 1.1.2023 lukien on seurattu hallintosäännön pienempiä muutostarpeita. Muutosehdotukset koskevat hallintosäännön seuraavia kohtia:

 • § 28: Asian ottaminen aluehallituksen käsiteltäväksi -kohdasta poistettu maininta aluehallituksen esittelijästä, sillä hyvinvointialuejohtaja on aluehallituksen esittelijä.
 • §:t 31, 32, 33, 34, 35 ja 88: Korjattu hankintatoimivaltojen viittaus oikeaan pykälänumeroon.
 • § 31 ja 32: Poistettu hyvinvointialuejohtajan toimivallasta useampaa toimialaa koskevat muistutukset ja kantelut ja lisätty se toimialajohtajien toimivaltaan. Tarkoituksena, että useampaa toimialaa koskevissa muistutuksissa ja kanteluissa toimialajohtajat allekirjoittavat ne kukin osaltaan. Lisätty hyvinvointialuejohtajalle useampaa toimialaa koskevien toimintaohjeiden (pysyväisluonteiset määräykset) antaminen ja toimialajohtajalle vastaavasti oman toimialansa osalta. Tämän lisäksi on toki normaaleita virkaorganisaation ohjeita, joista ei tehdä viranhaltijapäätöksiä.
 • § 32: Selkiytetty yhdistysten kokousedustajien nimeämistä.
 • § 33 ja 34: Stilisointikorjauksia.
 • § 137: Lisätty maininta, että asiantuntija voi tarvittaessa osallistua myös etäyhteydellä yksittäisen asiakohdan esittelyyn.
   

Luonnos hallintosäännöstä 12.6.2023 lukien on myös esityslistan liitteenä. Kaikki muutokset on tehty dokumenttiin vihreällä sekä punaisella värillä ja lisäksi kommentti-toiminnolla. 

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle,​​​ että aluevaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen päivitetystä hallintosäännöstä 12.6.2023 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Ehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle,​​​ että aluevaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen päivitetystä hallintosäännöstä 12.6.2023 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.


Muutoksenhaku

Valitusoikeus 

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
 • päätös on muuten lainvastainen.
   

 Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen toimittaminen

Toimita valitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta valitusta ei tutkita. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolla (https://vakehyva.cloudnc.fi). 

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä:

 • seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
 • kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
 • saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana
   

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat. Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotikunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 270 euroa. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa Helsingin hallinto-oikeudesta. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Asiointipalvelun osoite: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15