Aluevaltuusto, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Kårkullan kuntayhtymän tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022 ja vastuuvapauden myöntäminen

VAKEDno-2023-1878

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, aleksi.paananen@vakehyva.fi

Perustelut

Kårkullan kuntayhtymän toiminta päättyi 31.12.2022. Kuntayhtymän toiminta, omaisuus, sitoumukset ja henkilöstö siirtyi ja jakautui seitsemän kaksikielisen hyvinvointialueen ja Helsingin kaupungin kesken voimaanpanolain (616/2021) säännösten mukaisesti.

Kårkullan tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 10.5.2023 esittää asianomaisten tarkastuslautakuntien välityksellä Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Länsi-Uudenmaan, Vantaa-Keravan, Itä-Uudenmaan ja Kymenlaakson aluevaltuustoille sekä Helsingin kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2022 tilinpäätös hyväksytään ja että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

 

Ehdotus

Esittelijä

Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuslautakunta päättää esittää, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valtuusto:

1. merkitsee tiedoksi Kårkullan kuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022,

2. hyväksyy Kårkullan kuntayhtymän tilikauden 2022 tilinpäätöksen ja

3. myöntää vastuuvapauden Kårkullan kuntayhtymän tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

 

 

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen mukaisesti esittää, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valtuusto:

1. merkitsee tiedoksi Kårkullan kuntayhtymän tilintarkastus- ja arviointikertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022,

2. hyväksyy Kårkullan kuntayhtymän tilikauden 2022 tilinpäätöksen ja

3. myöntää vastuuvapauden Kårkullan kuntayhtymän tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

 

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen, aleksi.paananen@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen, jossa päätösehdotuksen 1. kohtaa muutetaan seuraavasti : "merkitsee tiedoksi Kårkulla kuntayhtymän tilintarkastus- ja arviointikertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022. 

 

Minna Ainasvuori saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo. 17.18.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta esittää,​ että aluevaltuusto:

1. merkitsee tiedoksi Kårkullan kuntayhtymän tilintarkastus-​ ja arviointikertomuksen tilikaudelta 1.1.-​31.12.2022,​

2. hyväksyy Kårkullan kuntayhtymän tilikauden 2022 tilinpäätöksen ja

3. myöntää vastuuvapauden Kårkullan kuntayhtymän tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-​31.12.2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.


Muutoksenhaku

Valitusoikeus 

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
  • päätös on muuten lainvastainen.
     

 Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen toimittaminen

Toimita valitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta valitusta ei tutkita. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolla (https://vakehyva.cloudnc.fi). 

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä:

  • seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
  • kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
  • saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana
     

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat. Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotikunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 270 euroa. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa Helsingin hallinto-oikeudesta. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Asiointipalvelun osoite: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15