Aluevaltuusto, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Luottamushenkilön eronpyyntö - kansalliskielilautakunnan jäsen Max Mannola

VAKEDno-2023-1752

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian valmistelija: hallinnon asiantuntija Paulina Åhlgren

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kansalliskielilautakunnan jäsen Max Mannola on toimittanut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 18.4.2023 eroanomuksen kansalliskielilautakunnan jäsenen tehtävästä henkilökohtaisista syistä.  

Aluevaltuusto on kokouksessaan 8.3.2022 § 8 päättänyt:

 1. valita kansalliskielilautakuntaan 7 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudelle 2022–2025 seuraavasti:​ 

  Patrik Karlsson (r.), varajäsen Thomas Elfgren (r.)
  Kaj Andersson (sd.), varajäsen Joona Fyrqvist (sd.)
  Anette Kivistö (ps.), varajäsen Synnöve Lindroos-Krause (liik.)
  Ann-Christine Teir (liik.), varajäsen Camilla Villberg (kesk.)
  Hanna Holmberg-Soto (r.), varajäsen Frida Forsblom-Prittinen (r.)
  Max Mannola (vihr.), varajäsen Klaus Kojo (vihr.)
  Tony Viksten (sd.), varajäsen Hans Markelin (sd.)
   

 2. valita jäseniksi valituista kansalliskielilautakunnan puheenjohtajaksi Patrik Karlssonin (r.) ja varapuheenjohtajaksi Kaj Anderssonin (sd.).

 

Tämän jälkeen aluevaltuusto on kokouksessaan 14.3.2023 § 14 päättänyt:

 1. myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Thomas Elfgrenille eron kansalliskielilautakunnan varajäsenen tehtävästä;
 2. valita hänen tilalleen uuden varajäsenen kansalliskielilautakunnan toimikauden loppuun seuraavasti: Ulf Dahlman.

 

Hyvinvointialueesta annetun lain (hyvinvointialuelaki) 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säännökset. Lain naisten ja miesten tasa-arvosta 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:

 1. myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Max Mannolalle eron kansalliskielilautakunnan jäsenen tehtävästä;
 2. valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen kansalliskielilautakunnan toimikauden loppuun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Ehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:

 1. myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Max Mannolalle eron kansalliskielilautakunnan jäsenen tehtävästä;
 2. valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen kansalliskielilautakunnan toimikauden loppuun.

Päätös

Aluevaltuusto päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen:

 1. myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Max Mannolalle eron kansalliskielilautakunnan jäsenen tehtävästä;
 2. valita hänen tilalleen uuden jäsenen kansalliskielilautakunnan toimikauden loppuun seuraavasti: Klaus Kojo (vihr.)
 3. valita Klaus Kojon tilalle uudeksi kansalliskielilautakunnan varajäseneksi Max Mannolan (vihr., Klaus Kojon varajäsen).
   

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.


Muutoksenhaku

Valitusoikeus 

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
 • päätös on muuten lainvastainen.
   

 Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen toimittaminen

Toimita valitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta valitusta ei tutkita. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolla (https://vakehyva.cloudnc.fi). 

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä:

 • seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
 • kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
 • saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana
   

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat. Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotikunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 270 euroa. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa Helsingin hallinto-oikeudesta. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Asiointipalvelun osoite: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15