Aluevaltuusto, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Luottamushenkilön eronpyyntö – lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsen Reija Friman

VAKEDno-2023-2027

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian valmistelija: hallinnon asiantuntija Kaarlo Suutarinen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsen Reija Friman on toimittanut 21.5.2023 eroanomuksen lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsenyydestä Vihreän valtuustoryhmän luottamustehtävien sisäisistä järjestelyistä johtuen. 

Aluevaltuusto on kokouksessaan 8.3.2022 § 10 päättänyt:

 1. valita lähidemokratia-​ ja osallisuuslautakuntaan 13 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudelle 2022–2025 seuraavasti:
  • Kimmo Kiljunen (sd.), varajäsen Tiina Vartiainen (sd.)
  • Laura Tulikorpi (vihr.), varajäsen Sirpa Kauppinen (vihr.)
  • Anssi Ennevaara (kok.), varajäsen Hanna-Maria Antikainen (kok.)
  • Elina Nykyri (vas.), varajäsen Sanna Tenkanen (vas.)
  • Jari Laukia (sd.), varajäsen Jouko Koskinen (sd.)
  • Jarkko Rönnholm (liik.), varajäsen Nejdet Karadag (kes.)
  • Kai-Ari Lundell (ps.), varajäsen Juha Suoniemi (ps.)
  • Manav Pull (kok.), varajäsen Merja-Liisa Vasarainen (kok.)
  • Reija Friman (vihr.), varajäsen Mira Sten (vihr.)
  • Roosa Haapalainen (kok.), varajäsen Noa Lindqvist (kok.)
  • Soile Eriksson (sd.), varajäsen Päivi Wilen (sd.)
  • Susanna Kaiju (kok.), varajäsen Jari Ahokas (kok.)
  • Tuomas Vanhanen (kesk.), varajäsen Hannu Palmu (kesk.)
 2. valita jäseniksi valituista lähidemokratia-​ ja osallisuuslautakunnan puheenjohtajaksi Kimmo Kiljusen (sd.) ja varapuheenjohtajaksi Laura Tulikorven (vihr.).
   

Hyvinvointialueesta annetun lain (hyvinvointialuelaki) 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säännökset. Lain naisten ja miesten tasa-arvosta 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:

 1.  myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Reija Frimanille eron lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsenyydestä;
 2.  valitsee hänen tilalleen uuden lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsenen toimikauden loppuun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Ehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:

 1.  myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Reija Frimanille eron lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsenyydestä;
 2.  valitsee hänen tilalleen uuden lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsenen toimikauden loppuun.

Päätös

Aluevaltuusto päätti yksimielisesti:

 1. myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Reija Frimanille eron lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsenyydestä;
 2. valita hänen tilalleen uuden lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsenen toimikauden loppuun seuraavasti: Sirpa Kauppinen (vihr.);
 3. valita Sirpa Kauppisen tilalle uudeksi lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan varajäseneksi Kirsi Peltosen (vihr., Laura Tulikorven varajäsen).
   

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

 

Kokouskäsittely

Aluevaltuusto päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen:

 1. myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Reija Frimanille eron lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsenyydestä;
 2. valita hänen tilalleen uuden lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsenen toimikauden loppuun seuraavasti: Sirpa Kauppinen (vihr.);
 3. valita Sirpa Kauppisen tilalle uudeksi lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan varajäseneksi Kirsi Peltosen (vihr., Laura Tulikorven varajäsen).

-------------------------------------

Myöhemmin kokouksen aikana havaittiin tätä asiakohtaa koskeva käsittelyvirhe (esteelliset henkilöt eivät olleet poistuneet salista aiemman käsittelyn aikana), minkä johdosta aluevaltuusto päätti käsitellä asiakohdan uudelleen. Reija Friman ja Sirpa Kauppinen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Aluevaltuusto päätti uudelleen:

 1. myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Reija Frimanille eron lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsenyydestä;
 2. valita hänen tilalleen uuden lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsenen toimikauden loppuun seuraavasti: Sirpa Kauppinen (vihr.);
 3. valita Sirpa Kauppisen tilalle uudeksi lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan varajäseneksi Kirsi Peltosen (vihr., Laura Tulikorven varajäsen).

Muutoksenhaku

Valitusoikeus 

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
 • päätös on muuten lainvastainen.
   

 Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen toimittaminen

Toimita valitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta valitusta ei tutkita. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolla (https://vakehyva.cloudnc.fi). 

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä:

 • seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
 • kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
 • saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana
   

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat. Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotikunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 270 euroa. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa Helsingin hallinto-oikeudesta. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Asiointipalvelun osoite: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15