Aluevaltuusto, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Luottamushenkilön eronpyyntö – pelastuslautakunnan jäsen Tuire Kaimio

VAKEDno-2023-2069

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian valmistelija: hallinnon asiantuntija Kaarlo Suutarinen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen pelastuslautakunnan jäsen Tuire Kaimio on toimittanut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 24.5.2023 eroanomuksen pelastuslautakunnan jäsenyydestä Vihreän valtuustoryhmän luottamustehtävien sisäisistä järjestelyistä johtuen. 

Aluevaltuusto on kokouksessaan 31.5.2022 § 49 päättänyt:

 1. valita Keski-​Uudenmaan pelastuslautakuntaan 8 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudelle 2022–2025 seuraavasti:
  • Mika Kasonen (kok.), varajäsen Niina Uskali (kok.)
  • Sirpa Peura (kok.), varajäsen Terhi Salminen (kok.)
  • Anssi Aura (kok.), varajäsen Erkki Kauranen (kok.),
  • Markku Wckman (ps.), varajäsen Marko Kosonen (ps.)
  • Tuire Kaimio (vihr.), varajäsen Sari Pesu (vihr.)
  • Kalle Eklund (sd.), varajäsen Kaarlo Kähärä (sd.)
  • Naima el Issaoui (sd.), varajäsen Mari Hynninen (sd.)
  • Jonna Weckström (vas.), varajäsen Minttu Sillanpää (vas.)
 2. valita jäseniksi valituista pelastuslautakuntaan puheenjohtajaksi Mika Kasosen (kok.)


Tämän jälkeen aluevaltuusto on kokouksessaan 22.11.2022 § 88 päättänyt myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Minttu Sillanpäälle eron pelastuslautakunnan varajäsenyydestä ja valita hänen tilalleen uuden pelastuslautakunnan varajäsenen toimikauden loppuun seuraavasti: Eeva Helén. Edelleen aluevaltuusto on kokouksessaan 14.3.2023 § 16 päättänyt:

 1. myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Anssi Auralle eron pelastuslautakunnan jäsenyydestä;
 2. valita hänen tilalleen uuden pelastuslautakunnan jäsenen toimikauden loppuun seuraavasti: Erkki Kauranen;
 3. valita Erkki Kaurasen tilalle uuden pelastuslautakunnan varajäsen toimikauden loppuun seuraavasti: Vallu Novanto (Erkki Kaurasen varajäseneksi).
   

Hyvinvointialueesta annetun lain (hyvinvointialuelaki) 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säännökset. Lain naisten ja miesten tasa-arvosta 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.​​​​

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:

 1. myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Tuire Kaimiolle eron pelastuslautakunnan jäsenyydestä;
 2. valitsee hänen tilalleen uuden pelastuslautakunnan jäsenen toimikauden loppuun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Ehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:

 1. myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Tuire Kaimiolle eron pelastuslautakunnan jäsenyydestä;
 2. valitsee hänen tilalleen uuden pelastuslautakunnan jäsenen toimikauden loppuun.

Päätös

Aluevaltuusto päätti yksimielisesti:

 1. myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Tuire Kaimiolle eron pelastuslautakunnan jäsenyydestä;
 2. valita  hänen tilalleen uuden pelastuslautakunnan jäsenen toimikauden loppuun seuraavasti: Eve Rämö (vihr.).
   

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

 

Kokouskäsittely

Aluevaltuusto päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen:

 1. myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Tuire Kaimiolle eron pelastuslautakunnan jäsenyydestä;
 2. valita  hänen tilalleen uuden pelastuslautakunnan jäsenen toimikauden loppuun seuraavasti: Eve Rämö (vihr.).

-------------------------------------

Myöhemmin kokouksen aikana havaittiin tätä asiakohtaa koskeva käsittelyvirhe (esteelliset henkilöt eivät olleet poistuneet salista aiemman käsittelyn aikana), minkä johdosta aluevaltuusto päätti käsitellä asiakohdan uudelleen. Tuire Kaimio ja Eve Rämö poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Aluevaltuusto päätti uudelleen:

 1. myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Tuire Kaimiolle eron pelastuslautakunnan jäsenyydestä;
 2. valita  hänen tilalleen uuden pelastuslautakunnan jäsenen toimikauden loppuun seuraavasti: Eve Rämö (vihr.).

Muutoksenhaku

Valitusoikeus 

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
 • päätös on muuten lainvastainen.
   

 Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen toimittaminen

Toimita valitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta valitusta ei tutkita. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolla (https://vakehyva.cloudnc.fi). 

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä:

 • seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
 • kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
 • saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana
   

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat. Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotikunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 270 euroa. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa Helsingin hallinto-oikeudesta. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Asiointipalvelun osoite: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15