Aluevaltuusto, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen päivittäminen 13.6.2023 alkaen

VAKEDno-2022-177

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian valmistelija: Asiakasmaksujen ja myyntireskontran päällikkö Mia Mustaparta

Hallintosäännön 78 §:n mukaan aluevaltuusto päättää palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä periaatteista. Aluehallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Aluehallitus voi siirtää maksuista päättämiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.

Asiakasmaksuhinnastoa päivitetään tarvittaessa. Aluevaltuuston 14.3.2023 § 20 hyväksymään asiakasmaksuhinnastoon esitetään muutettavaksi ja lisättäväksi seuraavia asioita:

 • 5.6 Omaishoito
  • korjataan määre (vrk-hinta päivämaksuksi)
 • 5.8 Laitospalvelut
  • lisätään tuote: tutkimus-kuntoutusjakso, josta veloitetaan asiakasmaksuasetuksen (14 §) mukainen hinta.
 • 6.5 Omaishoito
  • korjataan määre (vrk-hinta päivämaksuksi)
  • lisätään tarkennus maksuttomuudesta: Asiakasmaksua ei peritä asiakkaan omassa kodissa perhehoitona toteutettujen vapaapäivien ajalta. 
    

Esitetyt muutokset on merkitty liitteenä olevaan asiakasmaksuhinnastoon punaisella värillä. Päivitysten on tarkoitus tulla voimaan 13.6.2023 lukien. 

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä päivitetyn asiakasmaksuhinnaston liitteen mukaisesti 13.6.2023 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

Aluehallituksen jäsen Lauri Kaira poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 10.34 ja hänen varajäsenensä Oskari Iivarinen saapui kokoukseen.

Korjattiin teknisenä korjauksena selostusosan käsittelyviittaus 14.3.2022 § 93 muotoon 14.3.2023 § 20.

Ehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä päivitetyn asiakasmaksuhinnaston liitteen mukaisesti 13.6.2023 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.


Muutoksenhaku

Valitusoikeus 

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
 • päätös on muuten lainvastainen.
   

 Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen toimittaminen

Toimita valitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta valitusta ei tutkita. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolla (https://vakehyva.cloudnc.fi). 

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä:

 • seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
 • kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
 • saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana
   

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat. Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotikunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 270 euroa. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa Helsingin hallinto-oikeudesta. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Asiointipalvelun osoite: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15