Aluevaltuusto, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kaksikielisyysohjelman ja toimintasuunnitelman hyväksyminen

VAKEDno-2023-1907

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Som tvåspråkigt välfärdsområde har Vanda och Kervo välfärdsområde skyldighet inför lagen att ordna all service på de två nationalspråken, svenska och finska.

Tvåspråkighetsprogrammet stöder Vanda och Kervo välfärdsområdes värden som är följande: rättvisa, ansvarsfullhet och djärvhet.

Tvåspråkighetsprogrammet har sammanställts för tre huvudsakliga målgrupper; klienterna, personalen samt stödfunktionerna i förhållande till dessa. Tvåspråkighetsprogrammet beaktas konsekvent och genomgående i all verksamhet inom Vanda och Kervo välfärdsområde.

Med detta försäkrar vi möjligheten att uppnå de språkliga rättigheterna och skyldigheterna, som föreskrivs i lagstiftningen.

Välfärdsområdets nationalspråksnämnd utreder, utvärderar och fastställer vilka tjänster den språkliga minoriteten behöver få på det egna språket och följer tillgången till och kvaliteten hos dessa tjänster, samt lägger fram åtgärdsförslag för välfärdsområdesstyrelsen om hur de tjänster och servicekedjor som tillhandahålls den språkliga minoriteten ska utvecklas och om kraven på personalens språkkunskaper och utvecklingen av språkkunskaperna (förvaltningsstadgan § 27). 

Ehdotus

Nationalspråksnämnden beslutar att godkänna tvåspråkighetsprogrammet och handlingsplanen som presenterats under mötet och finns som bilaga.

Päätös

Nationalspråksnämnden beslöt att godkänna tvåspråkighetsprogrammet och handlingsplanen som presenterats under mötet och finns som bilaga.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.

Perustelut

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tulee kaksikielisenä hyvinvointialueena varmistaa kielellisten oikeuksien toteutuminen hyvinvointialueen palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa. Hyvinvointialueen palvelut on järjestettävä niin, että asukkaita ja palvelujen käyttäjiä pystytään palvelemaan kansalliskielillä, ruotsiksi tai suomeksi, kaikilla hyvinvointialueen tehtäväalueilla.

Kansalaisten oikeudesta saada palveluja omalla äidinkielellään ja viranomaisten velvollisuudesta tuottaa näitä palveluja säädetään muun muassa Suomen perustuslaissa (731/1999), kielilaissa (423/2003), julkisyhteisön henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetussa laissa (424/2003) sekä terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon ja pelastustoimen erityislainsäädännössä.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen strategian mukaan hyvinvointialue laatii kaksikielisyysohjelman tukemaan lakisääteisiä sekä strategiassa asetettuja velvoitteita ja tavoitteita. Ohjelman laadinnan yhteydessä arvioidaan ja asetetaan tarkemmat tavoitteet ruotsinkielisten palvelujen kehittämiselle strategiakaudella.

Kaksikielisyysohjelma tukee Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen arvoja, jotka ovat: oikeudenmukaisuus, vastuullisuus ja rohkeus. Kaksikielisyysohjelman tarkoitus on antaa suunnitelmallista ja järjestelmällistä tukea koko henkilöstölle siten, että lainsäädännössä säädetyt kielelliset oikeudet saavutetaan. Kaksikielisyysohjelma on koottu kolmea pääasiallista kohderyhmää varten: asiakkaita, jotka saavat hoitoa ja palvelua omalla kielellä, ruotsiksi tai suomeksi, henkilöstöä, joka antaa hoitoa ja palvelua näillä kielillä sekä tukipalveluita. Kaksikielisyysohjelman tueksi on luotu toimintasuunnitelma, josta tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja vastuullinen taho ilmenevät.

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle,​​​ että aluevaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kaksikielisyysohjelman ja kaksikielisyysohjelman toimintasuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Ehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle,​​​ että aluevaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kaksikielisyysohjelman ja kaksikielisyysohjelman toimintasuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.


Muutoksenhaku

Valitusoikeus 

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
  • päätös on muuten lainvastainen.
     

 Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen toimittaminen

Toimita valitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta valitusta ei tutkita. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolla (https://vakehyva.cloudnc.fi). 

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä:

  • seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
  • kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
  • saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana
     

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat. Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotikunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 270 euroa. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa Helsingin hallinto-oikeudesta. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Asiointipalvelun osoite: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15