Aluevaltuusto, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2023

VAKEDno-2023-1735

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian valmistelija: talousjohtaja Hanna Heinikainen ja strategiapäällikkö Marianne Juosila

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2023 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 72 §:n mukaisesti aluehallitus seuraa talousarvion toteutumista talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla. Talousarviossa todetaan, että toiminnan ja talouden tilanne raportoidaan aluehallitukselle ja -valtuustolle osavuosikatsauksissa sekä talousarviovuoden tilanne tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa. Vuoden ensimmäinen osavuosikatsaus on laadittu tilanteen 31.3.2023 mukaisesti. 

Talousarvion toteutuminen 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen käyttötalouden sitovuustasot ovat hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa ja erikoissairaanhoito, joiden osalta sitova erä on toimintakate. Tuloslaskelmaosan osalta sitovuustaso on vuosikate.  

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion menot vuodelle 2023 ovat 1,137 miljardia euroa ja tulot 119,2 miljoonaa euroa. Toimintakate on –1,017 miljardia euroa. Hyvinvointialueen menojen ilman erikoissairaanhoitoa ennakoidaan toteutuvan 26,6 milj. euroa talousarviota korkeampina ja tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.   

Menojen ylitysuhka koostuu pääosin asiakaspalvelujen ostoissa palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista sekä vuokratyön käytön menoista, joiden yhteisvaikutuksen arvioidaan olevan noin 27,5 milj. euroa. Vastaavasti henkilöstömenojen arvioidaan alittuvan johtuen tammi-maaliskuussa täyttämättä olleista vakansseista. 

 Merkittävimmät ylitysuhat asiakaspalvelujen ostojen osalta ovat:  

 • Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialalla 6,2 milj. euroa: lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelut (hinnankorotukset vuodelle 2023 ovat olleet keskimäärin 18 %) sekä sosiaalityön palvelut yhteensä n. 5,0 milj. euroa.   

 • Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialalla 7,8 milj. euroa: asunnottomien, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut 3 milj. euroa sekä työ- ja päivätoiminnan ostot 1,7 milj. euroa. 

 • Vanhusten palvelujen toimialalla 6,7 milj. euroa: ympärivuorokautisen asumispalvelujen ostot 5,0 milj. euroa. 

 • Terveydenhuollon palvelujen toimialalla 6,8 milj. euroa: Peijaksen terveyskeskuspäivystys 1,5 milj. euroa ja Kaunialan sairaalapalvelujen ostot 1,0 milj. euroa.
   

Hyvinvointialueen on tasapainotettava talous vuoteen 2026 mennessä. Hyvinvointialue valmistelee talouden tasapainottamiseksi uudistus- ja tuottavuusohjelman osana talousarvioprosessia, ja valmistelun etenemisestä raportoidaan seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä.  Talouden tasapainottamisessa keskeistä on oman palvelutuotannon onnistumisen edellytysten turvaaminen pysyvän ja sitoutuneen henkilökunnan ja hyvän toimintakulttuurin tuella. Palvelujen tuotantotapoja arvioidaan, ja panostetaan asiakashyötyjä tuottaviin kustannusvaikuttaviin palvelu- ja toimintatapoihin.   

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palvelutuotanto  

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palvelutuotanto käynnistyi vuoden 2023 alussa onnistuneesti ilman suuria häiriöitä. Turvallisen siirtymän varmistamiseen oli valmistauduttu ns. fuusiotyöryhmissä, ja alkuvuodesta häiriöitä ratkottiin ns. eskalaatiomallilla. Siirtymävaiheen haasteet ovat liittyneet erityisesti henkilöstöhallinnon prosesseihin sekä it-järjestelmiin ja laitteisiin. Haastavista lähtökohdista huolimatta palkanmaksu onnistui alkuvuodesta hyvin.   

Henkilöstön saatavuusongelmat lähes kaikilla hyvinvointialueen tehtäväalueilla on merkittävin haaste asukkaiden palvelutarpeisiin vastaavien palvelujen järjestämiselle suunnitellusti. Henkilöstön saatavuusongelmien ja palvelutarpeiden kasvun vuoksi hyvinvointialueella on jouduttu käyttämään ostopalveluja ja vuokratyövoimaa suunniteltua enemmän. Jonot useisiin palveluihin ovat edelleen olleet liian pitkät. Palvelut on kuitenkin pystytty tuottamaan turvallisella tasolla.  

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella on käynnistetty aktiivisia toimia henkilöstötilanteen parantamiseksi. Palkkajärjestelmän yhteensovitus aloitetaan valtakunnallisten sopimusten mukaisesti 1.6.2023, ja sitä toteutetaan nopeutetussa tahdissa vuoden 2023 aikana. Tietyille kriittisille ammattiryhmille kohdennettu sitoutumislisä on valmisteltu käyttöönotettavaksi toukokuun alussa tavoitteena hoitoketjujen ja asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen. Myös johtamiseen ja arkityön sujuvuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.  

Vuoden 2023 talousarvion sitovien tavoitteiden arvioidaan toteutuvan tavoitteiden mukaisesti. Riskejä tavoitteiden toteutumisen osalta on tunnistettu vain perheneuvolapalvelujen odotusajan sekä terveysperusteisten poissaolojen tavoitetasojen saavuttamisessa. Hyvinvointialueella jatketaan pitkäjänteistä työtä talousarviossa ja hyvinvointialuestrategiassa linjattujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Ehdotus

Aluehallitus päättää: 

 1. merkitä tiedoksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.3.2023; 

 1. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää merkitä tiedoksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.3.2023. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Ehdotus

Aluehallitus ​​esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää merkitä tiedoksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.3.2023. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.


Muutoksenhaku

Valitusoikeus 

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
 • päätös on muuten lainvastainen.
   

 Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen toimittaminen

Toimita valitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta valitusta ei tutkita. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolla (https://vakehyva.cloudnc.fi). 

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä:

 • seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
 • kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
 • saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana
   

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat. Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotikunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 270 euroa. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa Helsingin hallinto-oikeudesta. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Asiointipalvelun osoite: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15