Aluevaltuusto, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tilinpäätös vuodelta 2022

VAKEDno-2023-1171

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian valmistelija: talousjohtaja Hanna Heinikainen 

Eduskunta on kesäkuussa 2021 hyväksynyt sote- ja pelastustoimen uudistusta koskevat lait (EV 111/2021), jonka perusteella hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.7.2021. Muodollisesti hyvinvointialuevalmistelu käynnistettiin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella väliaikaisen valmistelutoimielimen järjestäytymiskokouksessa elokuussa 2021. Hyvinvointialuevalmistelua jatkettiin vuoden 2022 ajan. 

Hyvinvointialuelain (611/2021) 117 §:n mukaan hyvinvointialueen tilikausi on kalenterivuosi. Voimaanpanolain (616/2021) 1 §:ssä on säännelty hyvinvointialuelain voimaanastumisesta. Sen mukaan hyvinvointialueen tilinpäätös laaditaan hyvinvointialueesta annetun lain 13 luvussa sekä tarkastetaan mainitun lain 14 luvussa tarkoitetulla tavalla. 

Hyvinvointialuelain (611/2021) 117 §:n mukaan aluehallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Aluehallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen aluevaltuuston käsiteltäväksi. Aluevaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.  
 

Hyvinvointialueen toiminnan ja talouden toteutuminen tilikaudella 2022 

Vuoden 2022 merkittävimpiä hyvinvointialuevalmistelun tapahtumia olivat tammikuussa pidetyt aluevaalit, hyvinvointialuetta koskevan päätöksenteon käynnistyminen maaliskuussa, hyvinvointialuejohtajan ja toimialajohtajien valinnat sekä hyvinvointialuestrategian ja talousarvion ja –suunnitelman valmistelu sekä hyvinvointialueorganisaation rakentaminen siten, että hyvinvointialueen oli mahdollista ottaa järjestämisvastuu 1.1.2023 lukien. 

Hyvinvointialuevalmisteluun käytettävissä oleva määräraha oli tilikaudella 2022 kokonaisuudessaan 26,37 milj. euroa. Tilinpäätöksen mukaiset 2022 toteutuneet toimintakulut olivat yhteensä noin 20,58 milj. euroa. Toiminnan rahoitus muodostui valtion vuonna 2021 maksamasta, käyttämättä jääneestä valtionavustuksesta 1 021 985 euroa, joka siirtyi käytettäväksi vuodelle 2022. Lisäksi valtio myönsi vuonna 2022 valtionavustuksia, jotka jakautuivat yleiskatteelliseen perusrahoitukseen ja ICT-muutostöihin kohdennettuun valtionavustukseen. Näiden yhteissumma tilikaudella 2022 oli yhteensä 25 353 857,92 euroa.  

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vuoden 2022 toimintakulut muodostuivat pääosin palvelujen ostoista (64 %) ja valmisteluorganisaation henkilöstökuluista (28 %). Muiden toimintakulujen osuus kokonaiskuluista oli noin 6 % ja loppuosa 2 % käytettiin aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin. Tilinpäätöslaskelman mukainen tilikauden 2022 toimintakate oli 23 286,46 euroa. Merkittävimmät investointimenot muodostuivat Vantti Tilapalvelut Oy:n liiketoimintakaupasta ja Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakekaupasta. 

Vuonna 2022 käyttämättä jäänyt loppuosa saadusta valtionrahoituksesta 5 797 368,71 euroa siirtyi käytettäväksi vuodelle 2023. Tämän perusteella tilikauden tulos on 0,00 euroa. 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tilinpäätös vuodelta 2022 käsitellään aluehallituksen kokouksessa 28.3.2023. Tällöin aluehallitus myös allekirjoittaa tilinpäätöksen sillä hyvinvointialueesta annetun lain 117 § mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat sekä aluehallituksen jäsenet että hyvinvointialuejohtaja. Tämän jälkeen tilinpäätös lähetetään tilintarkastajien ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi, minkä jälkeen tilinpäätös etenee aluevaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun aluevaltuuston kokoukseen 12.6.2023. 

Ehdotus

Aluehallitus päättää: 

 1. hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen; 

 1. antaa vuoden 2022 tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi; 

 1. valtuuttaa talousvalmistelujohtajan tekemään tilinpäätökseen tarvittavat vähäiset tekniset korjaukset ja; 

 1. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen aluevaltuuston käsiteltäväksi; 

 1. esittää aluevaltuustolle, että tilikauden tulos 0,00 euroa ei anna aihetta tuloksen käsittelylle;

 1. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2022 tilinpäätöksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Ehdotus

Aluehallitus:

 1. esittää aluevaltuustolle,​ että tilikauden tulos 0,​00 euroa ei anna aihetta tuloksen käsittelylle;​
 2. esittää aluevaltuustolle,​ että aluevaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2022 tilinpäätöksen.
   

Tarkastuslautakunta antaa erikseen esityksen vastuuvapauden käsittelystä myöhemmin kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.


Muutoksenhaku

Valitusoikeus 

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
 • päätös on muuten lainvastainen.
   

 Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen toimittaminen

Toimita valitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta valitusta ei tutkita. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolla (https://vakehyva.cloudnc.fi). 

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä:

 • seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
 • kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
 • saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana
   

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat. Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotikunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 270 euroa. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa Helsingin hallinto-oikeudesta. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Asiointipalvelun osoite: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15