Aluevaltuusto, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien Tiimimalli-työtavan käyttöönottoa terveysasemilla Vantaa-Kerava hyvinvointialueella

VAKEDno-2022-67

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian valmistelija: Terveydenhuollon palvelujen toimialajohtaja Kati Liukko

Aluevaltuuston kokouksessa 31.5.2022 § 53 jätettiin Marja Ahavan, Anniina Pylsyn ja Olga Gilbertin valtuustoaloite koskien tiimimalli-työtavan käyttöönottoa terveysasemilla Vantaa-Kerava hyvinvointialueella. Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 31 aluevaltuutettua. Valtuustoaloite kuului seuraavasti:

"Useissa kunnissa ja kuntayhtymissä on käytössä tiimimalli -työskentelytapa, joka mahdollistaa hoidon jatkuvuuden ja hoidon saatavuuden viikon kuluessa.

Hoidon jatkuvuus on tutkitusti perusterveydenhuollon laadun keskeinen elementti. Hoidon jatkuvuutta on pidetty erityisen tärkeänä potilaille, joilla on pitkäaikaisia terveysongelmia tai sairauksia, monisairastavuutta tai muista syistä johtuvaa runsasta terveyspalveluiden käytön tarvetta. Hoidon jatkuvuus liittyy parempaan potilastyytyväisyyteen, paremmin toteutuvaan terveyden edistämiseen, parempaan hoitoon sitoutumiseen ja vähäisempään sairaalahoidon tarpeeseen ja vähäisempään kuolleisuuteen.

Moniammatillista yhteistyötä pitää vahvistaa, jotta terveyspalvelut toimivat sujuvasti, kustannustehokkaasti ja seitsemän päivän hoitotakuun toteuttaen. Moniammatillisessa tiimissä on mukana lääkäreitä ja hoitajia sekä mahdollisuuksien mukaan sosiaalityöntekijöitä, psykiatrisia sairaanhoitajia ja fysioterapeutteja. Tiimimallissa potilaan ongelmaa aloitetaan selvittämään heti ensimmäisen yhteydenoton aikana moniammatillisesti. Osa potilaiden ongelmista saadaan hoidettua saman päivän aikana ja jopa etänä kuntoon. Mallin myötä hoidon jatkuvuus on taattu, kun sama tiimi hoitaa aina samat potilaat. Tiimimallissa muutaman tiimin jäsenen poissaolo tai vaihtuminen ei romuta hoidon jatkuvuutta tai hoidon saatavuutta. Jokaiselle potilaalle voidaan räätälöidä yksilöllisesti sopiva palvelu nopeasti, sujuvasti ja kustannustehokkaasti.

Esitämme, että Vantaa-Kerava hyvinvointialueen terveysasemilla kehitettäisiin toimintaa tiimimalli-työtavan mukaisesti paikalliset terveysasemien olosuhteet huomioiden."

Aluehallitus päätti kokouksessaan 22.6.2022 § 120 päättänyt merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen terveydenhuollon palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi. 

Aloite jätetty jo vuonna 2022, mutta siihen vastataan vasta nyt johtuen hyvinvointialueen käynnistymisestä. Vastaus perustuu ajankohtaiseen tilanteeseen. Hyvinvointialueen vuonna 2022 voimassa olleen hallintosäännön mukaan valtuustoaloitteiden vastauksissa olevaa kuuden kuukauden määräaikaa ei sovellettu vuonna 2022, minkä takia aloitteen vastaus on tulossa nyt päätöksentekoon. 

Vastaus valtuustoaloitteeseen:  

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella on molemmissa alueen kunnissa ollut jo aiemmin käytössä tiimimallityyppistä toimintaa. Keravan terveysaseman väestö on jaettu omalääkärimallin mukaisesti niin, että jokaisella asukkaalla on nimetty omalääkäri. Vantaan terveysasemilla puolestaan on ollut käytössä listamalli, missä säännöllistä palvelua tarvitseville asukkaille on nimetty omalääkäri. Molemmissa kunnissa on siis aihioita otsikon mukaiseen uuteen tiimimalliin siirtymiseen.  

Hoidon jatkuvuus on asia, jonka hyödyt ovat kiistattomat. Vahva tieteellinen näyttö osoittaa, että saman yleislääkärin hoitaessa potilasta hoidon laatu paranee, sairastuvuus ja kuolleisuus vähenevät merkittävästi, terveydenhuollon palveluiden kokonaistarve ja -kustannukset pienenevät ja potilastyytyväisyys paranee. Hoitotakuulain kiristyessä hoidon saatavuus kuitenkin korostuu keskusteluissa. On huomioitava, että saatavuus ja jatkuvuus eivät ole erillisiä asioita, eikä niitä voi tai kannata kehittää erillisinä asioina. Parantunut jatkuvuus parantaa saatavuutta ja parantunut saatavuus helpottaa jatkuvuuden toteuttamista. 

Terveydenhuollon toimialalla on valmisteltu jo vuoden 2022 loppupuolelta lähtien Omalääkäri 2.0- selvityksen mukaisen tiimimallin, monialaisen palvelumallin ja ratkaisijatiimimallin käyttöönottoa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. 

Ratkaisijatiimimalli 

Kun potilas ottaa yhteyttä terveysasemalle huolensa tai terveysongelmansa takia, tulee hänen asiaansa lähteä ratkaisemaan tai edistämään heti ensimmäisen yhteydenoton aikana. Ratkaisijatiimimallin mukainen toiminta ohjaa terveysaseman resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä, sillä askeleen pidemmälle viedyllä ja moniammatillisesti toteutetulla hoidontarpeen arvioinnilla asiakkaan asia otetaan heti työn alle, asiaa ei siirretä toiselle ammattilaiselle, vaan ensisijaisesti potilaan ongelma ratkaistaan itse, konsultoiden tarvittaessa toisia ammattilaisia. Ratkaisijamallin mukaisessa toiminnassa myös lääkärin kannanotto asiaan saadaan nopeasti. Samalla asiakas on tietoinen, että hänen asiaansa hoidetaan.  

Ratkaisijatiimin toiminta vähentää tarpeetonta jonotusta ja nopeuttaa avun saantia. Lisäksi malli säästää aikaa ja ympäristöä, jos asia voidaan hoitaa etäkonsultaationa. Ratkaisijatiimimalli ei vaaranna hoidon jatkuvuutta ja pitkäaikaisia hoitosuhteita ja rajallisten resurssien tarkoituksenmukainen käyttö hyödyttää kaikkia. 

Ratkaisijatiimimallin mukainen toiminta rikastaa ammattilaisten työtä lisääntyneen ammattilaisten välisen yhteistyön myötä ja toisaalta se mahdollistaa työntekijöiden entistä paremman keskittymisen omaan osaamisalueeseensa. 

Askeleen pidemmälle viedyllä hoidontarpeenarvioinnilla seulotaan joukosta asiakkaat, jotka todella tarvitsevat lääkärin vastaanottoa. Hoidon jatkuvuutta pyritään turvaamaan omalääkäri- asiakkaiden kohdalla arvioimalla, voiko asia odottaa omalääkärin vastaanottoa. 

Ratkaisijatiimimallin avulla pystytään vastaamaan saatavuuteen ja se tulee linkittää vahvasti omatiimimalliin. 

Ratkaisijatiimimalli on jo käytössä sekä Keravan että Korson terveysasemilla. Muut hyvinvointialueen terveysasemat ottavat mallin käyttöön kevään 2023 aikana. 

Monialainen tiimimalli

​​Monialainen tiimimalli, joka soveltuu erityisesti paljon palveluita tarvitsevan tai laaja-alaisen tai vaikeahoitoisen ongelmakentän asiakkaille, on pilotoitu jo viime vuoden puolella sekä Keravan että Korson terveysasemilla. Jatkossa tämä malli tullaan integroimaan omatiimimalliin. Jatkossa on mietittävä myös, onko tämä malli käytössä jokaisella terveysasemalla, vai perustetaanko hyvinvointialueelle keskitettyjä tiimejä tämän monialaista palvelua tarvitsevan asiakasryhmän palvelemiseksi. Monialainen tiimi vaatii erikoistumista sekä lääkäreiltä, että hoitajilta ja lisäksi monen eri ammattiryhmän yhteistyötä. 

Omalääkäri 2.0- selvitys ja omatiimimalli

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella on suunniteltu vuoden 2023 alusta lähtien uuden STM:n Omalääkäri 2.0- selvityksen mukaiseen tiimimalliin siirtymistä. Mallin pilotointi aloitetaan Keravan ja Kivistön terveysasemilla syksyllä 2023. Pilotointien pohjalta malli laajennetaan kaikille hyvinvointialueen terveysasemille loppuvuodesta 2023 – vuonna 2024. 

Omatiimimallin suunnittelee terveysasemien henkilöstö. Vuoden 2023 aikana koko terveydenhuollon palveluiden henkilöstö koulutetaan jatkuvan parantamisen ajatusmalliin ja menetelmiin, ja lisäksi kaikki esimiehet koulutetaan lean-/valmentavaan johtamiseen. Koko toimialalle koulutetaan lisäksi kehittäjiä, jotka toimivat työyhteisöjen tukena muutoksessa.

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Ehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.


Muutoksenhaku

Valitusoikeus 

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
  • päätös on muuten lainvastainen.
     

 Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen toimittaminen

Toimita valitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta valitusta ei tutkita. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolla (https://vakehyva.cloudnc.fi). 

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä:

  • seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
  • kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
  • saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana
     

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat. Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotikunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 270 euroa. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa Helsingin hallinto-oikeudesta. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Asiointipalvelun osoite: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15