Aluevaltuusto, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sairaaloissa käynnistettävää päihdetyötä

VAKEDno-2022-67

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian valmistelija: terveydenhuollon palvelujen toimialajohtaja Kati Liukko

Aluevaltuuston kokouksessa 31.5.2022 § 55 jätettiin Antero Eerolan valtuustoaloite koskien sairaaloissa käynnistettävää etsivää päihdetyötä. Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 15 aluevaltuutettua. Valtuustoaloite kuului seuraavasti: 

Valtuustoaloite koskien sairaaloissa käynnistettävää etsivää päihdetyötä  

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue käynnistää etsivän päihdetyön terveyspalveluissa. Tarkoituksena on tarjota tukea ja apua vaikeiden päihdeongelmien takia päivystykseen tai muuhun sairaalahoitoon joutuvien ihmisten arjen ja elämänhallinnan ongelmiin. Yhteistyötä voitaisiin tässä yhteydessä tehdä kolmannen sektorin järjestöjen kanssa.

Aluehallitus päätti kokouksessaan 22.6.2022 § 122 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen terveydenhuollon palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi. 

Aloite jätetty jo vuonna 2022, mutta siihen vastataan vasta nyt johtuen hyvinvointialueen käynnistymisestä. Vastaus perustuu ajankohtaiseen tilanteeseen. Hyvinvointialueen vuonna 2022 voimassa olleen hallintosäännön mukaan valtuustoaloitteiden vastauksissa olevaa kuuden kuukauden määräaikaa ei sovellettu vuonna 2022, minkä johdosta aloitteen vastaus on tulossa nyt päätöksentekoon. 

Vastaus valtuustoaloitteeseen: 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen päihde- ja mielenterveyspalveluissa tuotetaan jo tällä hetkellä jalkautuvia palveluita usealla eri tavalla ja useissa eri tiimeissä. Peijaksen päivystysalueella on ollut päihdepalveluiden sairaanhoitaja lähes kymmenen vuotta. Työn tavoitteena on aktiivisesti tarjota päihdehoitoa niitä tarvitseville potilaille. Työtehtäviin kuuluvat päivystysalueen päihdehoidon tarpeen arviointi, ohjaus ja neuvonta sekä jatkohoidon järjestäminen päihdepalveluihin. Tehtävään sisältyvät myös päihdehoidon konsultaatiot ja koulutus Peijaksen osastojen henkilöstölle. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen päihde- ja mielenterveyspalveluiden kanssa. 

Lisäksi tuotamme jalkautuvaa päihdetyötä, joka voi kohdentua avo- tai laitospalveluissa oleviin potilaisiin tai olla haittoja vähentävää etsivää työtä. Ammattilaisten rinnalla jalkautuvaa työtä tekee päihde- ja mielenterveyspalveluihin palkattu kokemusasiantuntija. 

Jalkautuvaa työtä toteuttaa tällä hetkellä kuusi työntekijää osittain muun työn ohella. Jalkautuvan päihdetyön kasvava tarve ja hyödyt on tunnistettu. Työtä on viime vuosina kehitetty, mutta olemassa olevilla resursseilla ei pystytä vastaamaan kokonaistarpeeseen. Etenkin haittoja vähentävälle ja etsivälle jalkautuvalle terveys- ja sosiaalipalvelulle on tarve kohdentaa lisäresursseja.  

Silta-palvelu 

Silta-palvelun tavoitteena on varmistaa asiakkaan suunnitelmallinen siirtyminen avopalveluihin laitoshoidon tai vankilajakson jälkeen. Tarkoituksena on kulkea asiakkaan rinnalla etsien asiakkaan toipumista ja arjen hallintaa tukevia palveluja, joita voivat olla mm. kolmannen sektorin toimijat, päihde- ja mielenterveyspalvelut, asumis- ja sosiaalipalvelut. Työtä toteutetaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. 

Kriteerit: Hyvinvointialueella asuville täysi-ikäisille päihdekuntoutujille, joilla on paljon tuen tarpeita, ja jotka ovat ensimmäistä kertaa tai toistuvasti päihdehuollon laitoshoidossa tai vankilassa, eikä heillä ole kontakteja tai voimavaroja hankkia tarvitsemiaan palveluita avohoidon tukitoimista tai kolmannen sektorin palveluista ilman tukea. 

Jalkautuva päihdetyön tuki palvelupolun siirtymävaiheissa 

Jalkautuvan päihdetyön tavoitteena on tukea asiakkaita päihdepalveluiden siirtymävaiheessa esim. avohoidon käynnistymisvaiheessa, avohoidosta vieroitushoitoon tai vieroitushoidosta avohoitoon siirtyessä tai päihdehuollon kuntouttavaa laitoshoitoa odottaessa. Tarkoituksena on tarjota tiivistä tukea turvaamaan päihdehoidon jatkuvuutta. Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla on ongelmallista päihteiden käyttöä ja mahdollisesti muita haasteita käyttää ja löytää tarvitsemiaan palveluita ilman tukea (mm. terveys-, päihde- ja mielenterveyspalvelut, asumis- ja sosiaalipalvelut sekä kolmannen sektorin palvelut). Työtä toteutetaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.  

Kriteerit: Hyvinvointialueella asuville täysi-ikäisille päihdepalveluiden asiakkaille, joilla on palvelupolun siirtymävaiheissa paljon tuen tarpeita esim. avohoidon ja vieroitushoidon sekä kuntouttavan laitoshoidon välisissä siirtymisissä. 

Jalkautuva päihdearviointi ja -konsultaatio 

Jalkautuva arviointi- ja konsultaatiopalvelu on tarkoitettu päihteitä käyttäville henkilöille, jotka eivät somaattisen tai psyykkisen terveystilan takia kykene tulemaan päihdepoliklinikalle. Palvelua voi pyytää henkilö itse, läheinen tai viranomainen. 

Kriteerit: Hyvinvointialueella asuville täysi-ikäisille päihteitä käyttäville henkilöille, jotka eivät somaattisen tai psyykkisen terveystilan takia kykene tulemaan päihdepoliklinikalle. 

Haittoja vähentävä jalkautuva ja etsivä terveys- ja sosiaalipalvelu päihteiden käyttäjille 

Työn tavoitteena on auttaa ja tukea päihteitä käyttäviä asiakkaita, jotka eivät tavoittele päihteettömyyttä, mutta tarvitsevat tukea elämänhallintaan liittyviin palveluihin hakeutumisessa ja saattamista hoitoon akuuteissa psyykkisissä ja somaattisissa terveysongelmissa. Työ sisältää etsivää työtä, jonka tavoitteena on löytää ja ohjata hoitoon sekä palveluiden piiriin päihdehoitoa, somaattista tai psyykkistä hoitoa tarvitsevia henkilöitä. Etsivä työ on muun muassa jalkautumista tekemään tartuntatautitestausta päihdehuollon asumispalveluihin. 

Kriteerit: Hyvinvointialueella asuville päihteitä käyttäville henkilöille, jotka eivät tavoittele päihteettömyyttä, mutta tarvitsevat tukea elämänhallintaan liittyviin palveluihin hakeutumisessa ja saattamista hoitoon akuuteissa psyykkisissä ja somaattisissa terveysongelmissa. Etsivä työ kohdentuu mm. asumispalveluiden asiakkaille.

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Ehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.


Muutoksenhaku

Valitusoikeus 

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
  • päätös on muuten lainvastainen.
     

 Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen toimittaminen

Toimita valitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta valitusta ei tutkita. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolla (https://vakehyva.cloudnc.fi). 

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä:

  • seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
  • kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
  • saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana
     

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat. Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotikunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 270 euroa. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa Helsingin hallinto-oikeudesta. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Asiointipalvelun osoite: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15