Aluevaltuusto, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen liittymistä Mielenturvaa -verkostoon

VAKEDno-2022-67

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian valmistelija: vt. henkilöstöjohtaja Anne Sivula

30.8.2022 § 78 jätettiin Eve Rämön valtuustoaloite "Vantaan- Keravan hyvinvointialue mukaan Mielenturvaa- verkostoon". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 28 aluevaltuutettua. Valtuustoaloite kuului seuraavasti:

"Mielenterveyskriisi näkyy vahvasti suomalaisessa työelämässä. Suomessa menetetään yli 17 miljoonaa työpäivää vuodessa mielenterveyshäiriöiden takia, ja yli puolet työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu mielenterveyden häiriöistä. Joka viides aikuinen kärsii häiriöistä vuosittain, mutta silti vain puolet uskaltaisi mielenterveysjärjestöjen tutkimusten mukaan puhua niistä työpaikallaan.

Mielenterveyden haasteet ovat suuria, ja vahvemmille toimenpiteille ja yhteistyölle on tarvetta niiden selättämiseksi.

Mielenturvaa- verkosto on työmarkkinajärjestöjen, mielenterveysjärjestöjen ja työnantajien verkosto, joka tukee ja sitouttaa jäseniä ratkaisemaan työelämän mielenterveyskriisiä. Mielenturvaa- mallin avulla halutaan haastaa suomalaiset työpaikat mukaan vahvistamaan mielenterveyttä, ja tarjoamaan kattavampia mielenterveyspalveluita työntekijöilleen.

Mielenturvaa- malli on tutkittuun tietoon perustuva malli, jolla ennaltaehkäistään mielenterveyden häiriöitä, madalletaan kynnystä mielenterveyspalveluihin hakeutumiseen ja tuetaan elämän kriisitilanteissa olevia työntekijöitä nopeasti ja vaikuttavasti. Malli on kustannusneutraali, sillä asetetuilla panoksilla luodaan säästöjä vähentämällä sairaspoissaoloja.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Vantaa- Keravan hyvinvointialue liittyy mukaan Mielenturvaa- verkostoon, tekee verkostoon kuuluvan Hyvän mielen työpaikka - suunnitelman ja ottaa käyttöön Mielenturvaa- mallin työntekijöiden mielenterveyden vahvistamiseksi."

Aluehallitus päätti kokouksessaan 14.12.2022 § 280 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen terveydenhuollon palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi.

Aloite on jätetty jo vuonna 2022, mutta siihen vastataan vasta nyt johtuen hyvinvointialueen käynnistymisestä. Vastaus perustuu ajankohtaiseen tilanteeseen. Hyvinvointialueen vuonna 2022 voimassa olleen hallintosäännön mukaan valtuustoaloitteiden vastauksissa olevaa 6 kuukauden määräaikaa ei sovellettu vuonna 2022, minkä johdosta aloitteen vastaus on tulossa nyt päätöksentekoon.

Vastaus valtuustoaloitteeseen

Kuten aloitteessa todetaan, mielenterveyden haasteet ovat suuria. Myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella on sama tilanne kuin yleisesti, että mielenterveyssyyt ovat nousseet suurimmaksi syyksi terveysperusteisissa poissaoloissa. Tämän vuoksi hyvinvointialue panostaa asiaan. Parhaillaan kilpailutuksessa olevassa hyvinvointialueen henkilöstöä koskevassa työterveyshuoltopalveluiden hankinnassa on jo otettu huomioon Mielenturvaa -verkoston suositukset eli palvelu tulee kattamaan enintään viisi lyhytpsykoterapiajaksoa työntekijää kohden sekä mielen hyvinvoinnin matalan kynnyksen chat-palvelun. Sen lisäksi tulemme työterveyshuoltopalvelun tuottajan sekä eläkevakuutusyhtiön kanssa rakentamaan muita keinoja, joilla mielenterveyden haasteisiin tartutaan. Koska nykyinen työterveyshuoltosopimus kattaa vain kuluvan vuoden, laaja-alaisiin toimiin ei nykyisen palvelutuottajan kanssa asiassa ole ryhdytty. Toki kuitenkin työpaikkaselvityksissä kiinnitetään erityistä huomiota psykososiaalisiin kuormitustekijöihin ja mietitään toimenpiteitä kuormituksen vähentämiseksi. Yksilötasolla mielenterveyshaasteita kokevat työntekijät ohjautuvat matalalla kynnyksellä nimettyjen tiimien hoitajien ja lääkäreiden vastaanotoille ja tarvittaessa työterveyspsykologin tukikäynneille. Työterveyshuollossa myös seurataan työntekijöiden mielenterveyttä ja työssä selviytymistä sekä arvioidaan kuntoutustarvetta, tarvittaessa yhteistyössä lähiesihenkilön kanssa.

Kun työterveyshuoltokilpailutus on ratkennut ja ensi vuoden toimintasuunnitelmaa laaditaan, otetaan kantaa laajemmin mielenterveyteen ja keinoihin sen tukemiseksi tarjouspyynnön palvelukuvauksen tavoitteiden mukaisesti.  Tavoitteena on, että psykososiaalinen kuormitus tunnistetaan ja konkreettisia toimenpiteitä kuormitustekijöiden vähentämiseksi tehdään yhteistyössä työterveyshuollon ja hyvinvointialueen kesken. Erityisen tärkeää on, että mielenterveyshaasteissa työntekijä ohjautuu nopeasti hoitoon ja jatkohoito varmistetaan.

Lähtökohtaisesti keskitytään toimenpiteisiin, joilla voidaan nopeasti ja suoraan vaikuttaa henkilöstöömme. Sen lisäksi on tärkeää käydä laajasti keskustelua ja kasvattaa ymmärrystä mielen hyvinvoinnista ja ohjata lähijohtajia tunnistamaan tilanteita, rohkaista ottamaan puheeksi ja tehdä heille käytettävissä olevat keinot tutuiksi. Voi olla, että Mielenturvaa -verkosto on tuolloin hyödyllinen työkalu. Asiasta kuitenkin päätetään kokonaispakettina kaikesta siitä keinovalikoimasta, joilla hyvinvointialue tarttuu haasteeseen.

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

Harri Koski poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 10.50.

Ehdotus

Aluehallitusesittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.


Muutoksenhaku

Valitusoikeus 

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
  • päätös on muuten lainvastainen.
     

 Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen toimittaminen

Toimita valitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta valitusta ei tutkita. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolla (https://vakehyva.cloudnc.fi). 

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä:

  • seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
  • kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
  • saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana
     

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat. Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotikunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 270 euroa. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa Helsingin hallinto-oikeudesta. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Asiointipalvelun osoite: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15