Aluevaltuusto, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien henkilöstölautakunnan perustamista Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle

VAKEDno-2022-67

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian valmistelija: konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen

Aluevaltuuston kokouksessa 20.12.2022 § 144 jätettiin Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän valtuustoaloite "Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tulee perustaa henkilöstöasioiden lautakunta". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 10 aluevaltuutettua. Valtuustoaloite kuului seuraavasti:

"Sote-alan kriisiytynyt henkilökuntatilanne vaatii hyvinvointialueelta uudenlaisia keinoja ratkaista alueemme henkilöstöasioita.

Henkilöstön veto- ja pitovoimaisuuden, palkkaus- ja työaikojen toimivuuden kannalta pidämme tärkeänä perustaa teemaan keskittyvän lautakunnan seuraamaan ja ottamaan isommin roolia keskeisiin henkilöstöasioihin.

Henkilöstön saatavuus, johtaminen ja pysyvyys ovat kriittisiä tekijöitä sote-uudistuksen onnistumiselle.

Mikäli henkilöstöasioiden lautakunta päätetään perustaa, ja siirtää kaikki aluehallituksen henkilöstöasiat, vältytään todennäköisesti myös aluehallituksen jäsenten esteellisyydeltä."

Aluehallitus päätti kokouksessaan 17.1.2023 § 18 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen konsernipalvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi 20.6.2023 mennessä.

Vastaus valtuustoaloitteeseen:

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen henkilöstö- ja työnantajatyö perustuu aluevaltuuston päättämään hyvinvointialuestrategiaan. Toimenpiteet, jotka strategian tavoitteiden toteuttamiseksi tehdään, suunnitellaan yhdistämällä hr-asiantuntijuus sekä toimialojen tarpeet ja näkemykset. Tavoitteena on, että hyvinvointialueen työnantajatyö on systemaattista, suunnitelmallista ja koko hyvinvointialueen kokonaisuus huomioon ottavaa.

Henkilöstö on Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tärkein voimavara. Tällä hetkellä henkilöstölinjauksia ja -periaatteita koskeva toimivalta on aluehallituksella. Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 43 §:n mukaan aluehallituksen tulee edustaa hyvinvointialuetta työnantajana ja vastata hyvinvointialueen henkilöstöpolitiikasta. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 3 §:n mukaan aluehallitus vastaa hyvinvointialueen henkilöstöpolitiikasta. Lisäksi aluehallitus päättää mm. hyvinvointialueen virkojen perustamisesta (hallintosääntö § 50), koko henkilöstöä tai merkittävää osaa henkilöstöstä koskevista paikallisista sopimuksista (hallintosääntö § 60), henkilöstöpolitiikan ja kannustavan palkkausjärjestelmän yleisperiaatteista (hallintosääntö § 23) ja mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on aluehallituksella (hallintosääntö § 49).

Aluehallitus on toiminta-aikanaan päättänyt muun muassa hyvinvointialueen rekrytointiperiaatteista, henkilöstön siirtopimuksista, työsuojelu- ja työympäristösopimuksesta, virkojen perustamisista, hyvinvointialueen henkilöstöeduista sekä harkinnanvaraisten merkkipäivälahjojen myöntämisen periaatteista, paikallisesta sopimuksesta koskien lomarahan maksamisen ajankohtaa, henkilöstöhallinnon palveluiden hankinnasta, henkilöstövuokrauksen hankinnan periaatteista, työterveyshuoltopalveluiden hankinnasta, tietoturva- ja tietosuojapolitiikasta, hyvinvointialuejohtajan sekä toimialajohtajien virkavaalien valmistelusta sekä lukuisista muista henkilöstöä koskevista asioista.

Kuten valtuustoaloitteessa todetaan, henkilöstön saatavuus, johtaminen ja pysyvyys ovat kriittisiä tekijöitä sote-uudistuksen onnistumiselle. Ottaen tämän huomioon, ovat henkilöstöasiat tärkeimpiä aluehallituksessa käsiteltäviä asioita. Aluehallitus toimii ylimpänä toimijana hyvinvointialueen työnantajaroolissa, ja virkavalmistelun näkemyksenä on, että tätä roolia ja vastuuta ei ole perusteltua delegoida, vaan kaikki tarvittavat henkilöstöpoliittiset keskustelut on hyvä käydä koko aluehallituksen kanssa päätösten edellyttämässä laajuudessa.

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

Aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja Anne Karjalainen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 11.57.

Ehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

Aluevaltuutetut Sari Multala ja Maarit Raja-Aho poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 19.57. Raja-Ahon tilalle kokoukseen saapui varavaltuutettu Marjo Lipasti ja Multalan tilalle varavaltuutettu Otto Aalto.


Muutoksenhaku

Valitusoikeus 

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
  • päätös on muuten lainvastainen.
     

 Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen toimittaminen

Toimita valitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta valitusta ei tutkita. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolla (https://vakehyva.cloudnc.fi). 

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä:

  • seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
  • kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
  • saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana
     

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat. Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotikunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 270 euroa. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa Helsingin hallinto-oikeudesta. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Asiointipalvelun osoite: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15