Aluevaltuusto, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämistä hyvinvointialueen palveluissa ja asiakaskohtaamisissa

VAKEDno-2022-67

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian valmistelijat: aikuissosiaalityön ja vammaisten palvelujen toimialajohtaja Kirsi Leväpelto, terveydenhuollon palvelujen toimialajohtaja Kati Liukko,​ lasten,​ nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtaja Hanna Mikkonen sekä vanhusten palvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen

Aluevaltuuston kokouksessa 21.6.2022 § 66 jätettiin Tia Seppäsen,​ Funda Demirin ja Matilda Stirkkisen valtuustoaloite koskien sukupuoli-​ ja seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämistä hyvinvointialueen palveluissa ja asiakaskohtaamisissa. Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 25 aluevaltuutettua. Valtuustoaloite kuului seuraavasti:  

"Jokaisen yksilön ihmisoikeuksien tulisi toteutua taustasta sekä esimerkiksi sukupuolesta riippumatta. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on keskeinen toimija alueen asukkaiden yhdenvertaisuuden sekä yhteisöjen tasa-​arvon edistämisessä. Kuitenkin erityisesti seksuaali-​ ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt kohtaavat syrjintää sekä ennakkoluuloja arjessaan,​ joka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ihmisten elämänlaatuun,​ aina terveysvaikutuksista työelämään.   

Kaikilla on oltava oikeus syrjimättömyyteen käyttämissään sosiaali-​ ja terveysalan palveluissa,​ kuitenkaan tämä ei aina toteudu. Syrjivien ja epäasiallisten käytäntöjen takana voi olla tiedon ja osaamisen puute. Moninaisuuden tunnistamista ja sateenkaarisensitiivisyyttä tulisi pyrkiä vahvistamaan poikkileikkaavasti kaikissa hyvinvointialueen sosiaali-​ ja terveyspalveluissa. Siksi sukupuoli-​ ja seksuaalivähemmistöjen asemaan voidaan parhaiten vaikuttaa lisäämällä keskeisten sosiaali-​ ja terveyspalveluiden työntekijöiden tietoisuutta sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta. Hyvinvointialueen palveluja järjestettäessä on tärkeää selvittää nykytilanne eri palvelualojen työntekijöiden koulutuksessa,​ sateenkaari-​ tietoisuudessa sekä jo toteutuvassa kehitystyössä. Näin takaamme saavutettavat sekä yhdenvertaisemmat palvelut myös palveluiden integraation jälkeen.   

Sateenkaarilasten ja -​nuorten tilanteeseen tulisi akuutisti kiinnittää huomiota. Hyvinvointierot ovat enemmistöihin kuuluviin lapsiin verrattuna merkittävät,​ ja korona on entisestään syventänyt näitä eroja. Sateenkaarilapset ja -​nuoret kokevat huomattavasti enemmän väkivaltaa ja kiusaamista kuin muut samanikäiset. Lapsuudenaikaisilla kokemuksilla on vakavia seurauksia esimerkiksi mielenterveydelle. Kuten sote-​järjestämislakikin edellyttää,​ tulee sekä hyvinvointialueiden että kuntien tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa,​ jotka edistävät hyvinvointia ja terveyttä. Näihin lukeutuvat myös sateenkaari-​järjestöt,​ joilla on arvokasta käytännön tietotaitoa yhdenvertaisuuden edistämisessä,​ asiakaskohtaamisten parantamisessa sekä sote-​työntekijöiden kouluttamisessa. Hyvinvointialueen tuleekin varmistaa muiden sote-​alan järjestöjen ohella yhdenvertaisuustyölle arvokkaiden sateenkaari-​järjestöjen osallisuus sekä toimintaedellytykset.   

Me aloitteen tekijät yhdessä allekirjoittaneiden kanssa esitämme,​ että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella selvitetään nykytilanne asiakkaita työssään kohtaavien työntekijöiden koulutuksessa liittyen seksuaali-​ ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamiseen sekä tietoisuuteen sateenkaari-​väestön moninaisuudesta. Ryhdytään selvityksen perusteella mahdollisiin korjaaviin toimenpiteisiin tarjoamalla hyvinvointialueen työntekijöille kohdennettua lisäkoulutusta” 

Aluehallitus päätti kokouksessaan 16.8.2022 § 148 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtajan, aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialajohtajan, vanhusten palvelujen toimialajohtajan sekä terveydenhuollon palvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi. 

Aloite on jätetty jo vuonna 2022, mutta siihen vastataan vasta nyt johtuen hyvinvointialueen käynnistymisestä. Vastaus perustuu ajankohtaiseen tilanteeseen. Hyvinvointialueen vuonna 2022 voimassa olleen hallintosäännön mukaan valtuustoaloitteiden vastauksissa olevaa 6 kuukauden määräaikaa ei sovellettu vuonna 2022, minkä johdosta aloitteen vastaus on tulossa nyt päätöksentekoon.

Vastaus valtuustoaloitteeseen:  

Tasa-arvo tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä. Tasa-arvolaissa (8.8.1986/609) syrjintä on kielletty sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Sukupuolten tasa-arvoa tulee edistää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti eri viranomaisten, työnantajien, koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten toimesta. Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) kieltää myös syrjinnän seksuaalisen suuntautumisen takia sekä sisältää yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteen. 

Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksessa 1.6.2023 yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivalta mm. laajenee työelämään ja jatkossa valtuutetulla on toimivalta valvoa yhdenvertaisuuslain noudattamista myös työelämässä.  

Jotta lainsäädännön vaatimukset ja tavoitteet tasa-arvoisesta sekä yhdenvertaisesta kohtelusta toteutuvat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kaikissa rakenteissa sekä kaikilla toimialoilla, tarvitsee henkilökunta lisää koulutusta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen moninaisuudesta, lainsäädännön ajankohtaisista muutoksista sekä yhteistä keskustelua, miten tieto viedään käytäntöön toimintatavoiksi. Hyvinvointialueen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa on määritelty, että vuoden 2023 aikana luodaan toimintamalli ja suunnitelma tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön toteuttamiseen hyvinvointialueella huomioiden myös yhteistyö ja rajapinnat toiminnallisen (= palvelujen) tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön kanssa. Toimialoittain on kuvattu tarkemmin, millaista koulutusta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kohtaamiseen on jo saatu tai miten asiakkaiden tarpeisiin on vastattu. 

Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala (Toimialajohtaja Kirsi Leväpelto): 

Aikuissosiaalityön ja vammaispalveluiden toimialueella kaikkia asiakkaita, vierailijoita ja työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti riippumatta sukupuolesta, rodusta, etnisyydestä, seksuaalisesta suuntautumisesta, kansalaisuudesta, uskonnosta, vammaisuudesta tai iästä. Toimialueen aikuissosiaalityön palvelualueella nuorten sosiaalipalveluissa ja jälkihuollossa on henkilökuntaa koulutettu mm. teemoilla: Mitä on sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus; Työkalut sensitiiviseen kohtaamiseen ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen; Sateenkaarinuori rikostutkinnassa; Sateenkaarinuoriin kohdistuva vihapuhe ja viharikokset. Asumispalveluissa on taas järjestetty SERI-työhön eli seksuaaliväkivaltaa kohdanneisiin asiakkaisiin liittyen koulutuksia. Kotoutumista tukevissa sosiaalipalveluissa ei ole viime aikoina järjestetty teemaan liittyen koulutuksia, mutta toimintatapana on ohjata asiakkaita tarvittaessa Prideen yksilötyöskentelyyn sekä ryhmiin, jotka on suunnattu pakolaistaustaisille (turvapaikanhakijoille ja kansainvälistä suojelua saaville). 

Vammaispalveluissa jokainen vammainen henkilö voi tehdä itseään koskevia päätöksiä joko tuetusti tai ilman tukea. Asiakkaalla on myös oikeus valita avustaja sukupuolisensitiivisissä asioissa sekä saada apua ja neuvontaa sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Neuvontaa sekä tukea on asiakkaille hankittu asiantuntevilta ja koulutetuilta palveluntarjoajilta.  Aikuissosiaalityön ja vammaispalveluiden toimialueella on tunnistettu tarve sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kohtaamiseen liittyvään koulutukseen ja koulutustoiveet on välitetty hyvinvointialueen koulutuksia koordinoivalla henkilölle. 

Vanhusten palvelujen toimiala (Toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen): 

Vanhuspalveluissa jokaista asiakasta pyritään aina kohtelemaan yhdenvertaisesti ja ennakkoluulottomasti. Yhdenvertaisuutta tukee myös asiakkaan toimintakykyyn sekä elämäntilanteeseen perustuvat yhtenäisesti kuvatut palvelut sekä niiden myöntämisen perusteet. Vanhuspalveluissa ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelut tuotetaan yhdenhengen huoneissa/ asunnoissa, joissa voidaan asiakkaan yksilölliset toiveet ja tarpeet huomioida. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen palvelu- hoito- ja kuntoutumissuunnitelma, jonka avulla mahdollistetaan asiakkaan omannäköinen elämä yhdessä omaisten/ läheisten, järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa. Vanhuspalveluissa on tunnistettu tulos- ja kehityskeskusteluissa tarve vahvistaa henkilöstön seksuaali-​ ja sukupuolivähemmistöjä koskevaa osaamista. Osaamisen vahvistaminen tukee ymmärryksen lisäämistä ja auttaisi mm. tunnistamaan paremmin vähemmistöryhmiin kuuluvien asiakkaiden palvelutarpeita. Hyvinvointialueen koulutussuunnitelmaan kuvattujen tarpeiden mukaisesti koulutusta on järjestetty ja voidaan tarpeen mukaan järjestää hyvinvointialueen toimijoille tai tarvittaessa vanhuspalveluissa omana koulutuksena ikääntyneiden tilanne erityisesti huomioiden.  

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala (Toimialajohtaja Hanna Mikkonen): 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueella koetaan tärkeänä kohdata asiakas sukupuolisensitiivisesti. Osaamista sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta yhdenvertaisten sekä saavutettavien palvelujen turvaamiseksi on vahvistettu tekemällä koulutusyhteistyötä eri sateenkaarijärjestöjen, kuten Seta ry, Monimuotoiset-perheet verkosto ja Sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikka kanssa. Lisäksi on järjestetty sisäistä koulutusta hyödyntäen toimialan sisäistä asiantuntijuutta esimerkiksi palvelualueella toimivia seksuaalineuvojia. Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen liittyvä osaamisen kehittämisen tarve on nostettu esiin palvelualueella. Palvelualueen tavoitteena on jatkaa koulutusyhteistyötä sateenkaarijärjestöjen kanssa, seuraava koulutus on suunnitteilla syksyksi 2023. 

Terveydenhuollon palvelujen toimiala (Toimialajohtaja Kati Liukko): 

Terveydenhuollon palvelujen toimiala huomioi jokaisen asiakkaan/potilaan yksilöllisesti ja noudattaa tasa-arvolain velvoitteita. Laki kieltää syrjinnän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Tasa-arvo laki velvoittaa viranomaisia myös ennaltaehkäisemään syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Henkilöstön osaamista on vahvistettu koulutusten avulla yhteistyössä sateenkaarijärjestöjen kanssa. Koulutusaiheita ovat olleet mm. kehojen moninaisuus ja intersukupuolisuus, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus sekä seksuaalisuuden kohtaaminen vanhustyössä. Lisäkoulutuksen tarve on kuitenkin tunnistettu ja asia tullaan huomioimaan terveydenhuollon palvelujen toimialan koulutussuunnitelmassa. 

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Ehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.


Muutoksenhaku

Valitusoikeus 

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
  • päätös on muuten lainvastainen.
     

 Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen toimittaminen

Toimita valitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta valitusta ei tutkita. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolla (https://vakehyva.cloudnc.fi). 

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä:

  • seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
  • kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
  • saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana
     

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat. Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotikunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 270 euroa. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa Helsingin hallinto-oikeudesta. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Asiointipalvelun osoite: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15