Aluevaltuusto, kokous 23.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Aluehallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu vuodelle 2024

VAKEDno-2023-3656

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos

Hallintosäännön 140 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös,​ milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielin jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.   

Päätösehdotuksessa on ehdotus aluehallituksen ja aluevaltuuston koko vuoden 2024 kokousaikataulusta. Ehdotetussa on huomioitu aluehallituksen ja aluevaltuuston kokousten sujuva rytmitys,​ sekä se,​ etteivät kokoukset menisi päällekkäin Vantaan kaupungin tai Keravan kaupungin kaupunginvaltuustojen tai kaupunginhallitusten kokousten kanssa.

Ehdotus

Aluehallitus päättää:

 1. hyväksyä kevään 2024 kokousaikataulut seuraavasti:  
  • aluehallituksen kokous tiistaina 23.1.2024 klo 9.30, selostustilaisuus torstaina 18.1.2024 klo 14
  • aluehallituksen kokous tiistaina 13.2.2024 klo 9.30, selostustilaisuus torstaina 8.2.2024 klo 14
  • aluehallituksen iltakoulu tiistaina 27.2.2024 klo 14
  • aluehallituksen kokous tiistaina 5.3.2024 klo 9.30, selostustilaisuus torstaina 29.2.2024 klo 14
  • aluehallituksen kokous tiistaina 26.3.2024 klo 9.30, selostustilaisuus torstaina 21.3.2024 klo 14
  • aluehallituksen seminaari to-pe 4.-5.4.2024
  • aluehallituksen kokous tiistaina 16.4.2024 klo 9.30, selostustilaisuus to 11.4.2024 klo 14
  • aluehallituksen kokous tiistaina 14.5.2024 klo 9.30, selostustilaisuus (+iltakoulu) to 2.5.2024 klo 14
  • aluehallituksen iltakoulu tiistaina 28.5.2024 klo 14
  • aluehallituksen kokous tiistaina 18.6.2024 klo 9.30, selostustilaisuus to 13.6.2024 klo 14
 2. esittää aluevaltuustolle,​ että aluevaltuusto päättää hyväksyä kevään 2024 kokousaikataulut seuraavasti: 
  • valtuustojen yhteinen hyte-seminaari keskiviikkona 14.2.2024 klo 9-12 (yhdessä Keravan ja Vantaan kaupunginvaltuustojen kanssa)
  • aluevaltuuston kokous maanantaina 4.3.2024 klo 18, selostustilaisuus torstaina 29.2.2024 klo 17
  • aluevaltuuston kokous maanantaina 29.4.2024 klo 18, selostustilaisuus torstaina 25.4.2024 klo 17
  • aluevaltuuston talous- ja strategiaseminaari to-pe 23.-24.5.2024
  • aluevaltuuston kokous maanantaina 10.6.2024 klo 18, selostustilaisuus torstaina 6.6.2024 klo 17
 3. hyväksyä syksyn 2024 kokousaikataulut seuraavasti:  
  • aluehallituksen kokous tiistaina 20.8.2024 klo 9.30, selostustilaisuus torstaina 15.8.2024 klo 14
  • aluehallituksen iltakoulu tiistaina 3.9.2024 klo 14
  • aluehallituksen kokous tiistaina 17.9.2024 klo 9.30, selostustilaisuus torstaina 12.9.2024 klo 14
  • aluehallituksen kokous tiistaina 8.10.2024 klo 9.30, selostustilaisuus torstaina 3.10.2024 klo 14
  • aluehallituksen iltakoulu torstaina 10.10.2024 klo 14
  • aluehallituksen seminaari torstaina 23.10.2024
  • aluehallituksen kokous tiistaina 5.11.2024 klo 9.30, selostustilaisuus torstaina 23.10.2024 (seminaarin yhteydessä)
  • aluehallituksen iltakoulu tiistaina 19.11.2024 klo 14
  • aluehallituksen kokous tiistaina 26.11.2024 klo 9.30, selostustilaisuus torstaina 21.11.2024 klo 14
  • aluehallituksen kokous tiistaina 17.12.2024 klo 9.30, selostustilaisuus torstaina 12.12.2024 klo 14
 4. esittää aluevaltuustolle,​ että aluevaltuusto päättää hyväksyä syksyn 2024 kokousaikataulut seuraavasti: 
  • aluevaltuuston kokous maanantaina 9.9.2024 klo 18, selostustilaisuus torstaina 5.9.2024 klo 17
  • aluevaltuuston talous- ja strategiaseminaari ma 23.9.2024
  • aluevaltuuston kokous maanantaina 28.10.2024 klo 18, selostustilaisuus keskiviikkona 23.10.2024 klo 17
  • aluevaltuuston kokous maanantaina 9.12.2024 klo 18, selostustilaisuus keskiviikkona 4.12.2024 klo 17


Muutokset kokousaikatauluun ovat mahdollisia. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoa päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

Todettiin teknisenä korjauksena seuraavat muutokset päätösehdotukseen: 18.8.2024 -> 18.1.2024, 21.10.2024 -> 21.11.2024.

Ehdotus

Aluehallitus:

 1. esittää aluevaltuustolle,​ että aluevaltuusto päättää hyväksyä kevään 2024 kokousaikataulut seuraavasti: 
  • valtuustojen yhteinen hyte-seminaari keskiviikkona 14.2.2024 klo 9-12 (yhdessä Keravan ja Vantaan kaupunginvaltuustojen kanssa)
  • aluevaltuuston kokous maanantaina 4.3.2024 klo 18, selostustilaisuus torstaina 29.2.2024 klo 17
  • aluevaltuuston kokous maanantaina 29.4.2024 klo 18, selostustilaisuus torstaina 25.4.2024 klo 17
  • aluevaltuuston talous- ja strategiaseminaari to-pe 23.-24.5.2024
  • aluevaltuuston kokous maanantaina 10.6.2024 klo 18, selostustilaisuus torstaina 6.6.2024 klo 17
 2. esittää aluevaltuustolle,​ että aluevaltuusto päättää hyväksyä syksyn 2024 kokousaikataulut seuraavasti: 
  • aluevaltuuston kokous maanantaina 9.9.2024 klo 18, selostustilaisuus torstaina 5.9.2024 klo 17
  • aluevaltuuston talous- ja strategiaseminaari ma 23.9.2024
  • aluevaltuuston kokous maanantaina 28.10.2024 klo 18, selostustilaisuus keskiviikkona 23.10.2024 klo 17
  • aluevaltuuston kokous maanantaina 9.12.2024 klo 18, selostustilaisuus keskiviikkona 4.12.2024 klo 17


Muutokset kokousaikatauluun ovat mahdollisia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.


Muutoksenhaku

Valitusoikeus 

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta aluevalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen kuitenkin hakea muutosta aluevalituksella myös asianosainen sekä hyvinvointialueen jäsen. (Laki hyvinvointialueesta 142 §.)

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
 • päätös on muuten lainvastainen.
   

 Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen toimittaminen

Toimita valitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta valitusta ei tutkita. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolla (https://vakehyva.cloudnc.fi). 

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä:

 • seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
 • kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
 • saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana
   

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat. Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotikunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 270 euroa. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa Helsingin hallinto-oikeudesta. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Asiointipalvelun osoite: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15