Aluevaltuusto, kokous 23.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Hyvinvointialueen hallintosäännön päivittäminen 23.10.2023 lukien

VAKEDno-2022-12

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos

Hyvinvointialueen päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto,​ joka voi kuitenkin siirtää toimivaltaansa hyvinvointialueen muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille hallintosäännön kautta. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosääntö on hyväksytty ensimmäisen kerran aluevaltuustossa 8.3.2022 § 4. Tämän jälkeen sitä on päivitetty useampaan kertaan vuosien 2022 ja 2023 aikana. Viimeisimmän kerran hallintosääntöä on päivitetty aluevaltuuston kokouksessa 12.6.2023 § 54.

Syksyn 2023 aikana on kartoitettu toimialoilta mahdollisia hallintosäännön muutostarpeita niin, että ne voidaan tuoda kootusti aluehallituksen 10.10.2023 käsiteltäväksi ja edelleen aluevaltuuston 23.10.2023 kokoukseen. Muutosehdotukset koskevat hallintosäännön seuraavia kohtia:

 • § 2 (Hyvinvointialueen toiminta ja tehtävät): Viranomainen toimii sote-järjestämislain 58 §:n mukaan rekisterinpitäjänä, minkä johdosta rekisterinpitäjyys ehdotetaan keskitettäväksi aluehallitukselle
 • §:t 32 (Toimialajohtajat), 33 (Palvelualuejohtajat), 34 (Tehtäväalueen päälliköiden tehtävät ja toimivalta) ja 35 (Toimintayksiköiden esihenkilöiden tehtävät ja toimivalta): poistettu ylimääräisiä kirjauksia koskien sijaisten määrittämistä ja yhtenäistetty muotoiluja
 • §:t 36 (Konsernipalvelujen toimialan viranhaltijoiden erityinen toimivalta), 38 (Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialan viranhaltijoiden erityinen toimivalta), 39 (Vanhusten palvelujen toimialan viranhaltijoiden erityinen toimivalta) ja 40 (Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialan viranhaltijoiden erityinen toimivalta): lisätty yksittäisille viranhaltijoille toimivaltoja perustuen alkusyksyn aikana havaittuihin tarpeisiin ja tuleviin lainsäädännöllisiin muutoksiin. Lisäksi poistettu havaittuja ylimääräisiä kirjauksia.
 • § 59 (Sijaiset): selkiytetty kirjauksia ja lisätty tehtäväalueen päällikölle toimivalta päättää yksikön esihenkilön sijaisista (tarkoittaen pysyväisluonteista päätöstä lomasijaisuuksista jne.)
 • § 137 (Toimielimen päätöksentekotavat): lisätty kirjaus hybridikokouksista "Kokous voidaan järjestää myös hybridikokouksena, jossa osa osallistujista on läsnä kokouspaikalla ja osa sähköisen yhteyden avulla (varsinainen kokous + sähköinen kokous)."
 • Lisätty uusi pykälä 169: "Toimivalta viranhaltijan ollessa estynyt/esteellinen/virka avoin: Tilanteissa, joissa viranhaltija on estynyt, esteellinen tai virka on avoin, siirtyy toimivalta esihenkilöketjussa seuraavalle viranhaltijalle, mikäli sijaista ei ole päätetty tai tässä hallintosäännössä ei ole toisin määrätty."
  • tarkoituksena varmistaa päätöksentekoketju kaikissa tilanteissa
 • Lisäksi korjattu yksittäisiä havaittuja kirjoitusvirheitä / stilistisiä korjauksia .
  ​​​​

Luonnos päivitetystä hallintosäännöstä 23.10.2023 lukien on myös esityslistan liitteenä. Kaikki muutokset on tehty dokumenttiin vihreällä sekä punaisella värillä ja lisäksi kommentti-toiminnolla.

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle,​​​ että aluevaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen päivitetystä hallintosäännöstä 23.10.2023 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoa päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Ehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle,​​​ että aluevaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen päivitetystä hallintosäännöstä 23.10.2023 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.


Muutoksenhaku

Valitusoikeus 

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta aluevalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen kuitenkin hakea muutosta aluevalituksella myös asianosainen sekä hyvinvointialueen jäsen. (Laki hyvinvointialueesta 142 §.)

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
 • päätös on muuten lainvastainen.
   

 Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen toimittaminen

Toimita valitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta valitusta ei tutkita. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolla (https://vakehyva.cloudnc.fi). 

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä:

 • seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
 • kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
 • saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana
   

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat. Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotikunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 270 euroa. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa Helsingin hallinto-oikeudesta. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Asiointipalvelun osoite: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15