Aluevaltuusto, kokous 23.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Luottamushenkilön eronpyyntö – aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaoston jäsen Jukka Nevala

VAKEDno-2022-48

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaoston jäsen Jukka Nevala on toimittanut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 5.10.2023 eroanomuksen aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaoston jäsenyydestä Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän sisäisten järjestelyiden vuoksi. 

Aluevaltuusto on kokouksissaan 29.3.2022 § 25, 14.3.2023 § 15, 12.6.2023 § 46 sekä 11.9.2023 § 83 ja § 85 päättänyt:

 1. valita aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaostoon 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudelle 2022-2025 seuraavasti:
  • Anniina Pylsy (kok.), varajäsen Timo Juurinen (kok.)
  • Timo Juurikkala (vihr.), varajäsen Hannu Kokko (vihr.)
  • Tuija Haapalainen (sd.), varajäsen Maiju Aztmon (sd.)
  • Ida Tamminen (sd.), varajäsen Sanna Huuskonen (sd.)
  • Reija Friman (vihr.), varajäsen Kirsi Peltonen (vihr.)
  • Matti Lepistö (kok.), varajäsen Petri Kallionpää (kok.)
  • Sari Linnansalmi (ps.), varajäsen Minna Heikkinen (ps.)
  • Jukka Nevala (kok.), varajäsen Sami Paakkinen (kok.)
  • Ville Hoikkala (sd.), varajäsen Joni Hilden (sd.)
  • Jouko Karjalainen (vas.), varajäsen Tuukka Kallas (vas.)
  • Carola Bäckström (r.), varajäsen Anna-Stina Suhonen-Malm (r.).
    
 2. valita jäseniksi valituista jaoston puheenjohtajaksi Anniina Pylsyn (kok.) ja varapuheenjohtajaksi Timo Juurikkalan (vihr.).
   

Hyvinvointialueesta annetun lain (hyvinvointialuelaki) 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Aluevaltuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säännökset. Lain naisten ja miesten tasa-arvosta 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.

Ehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:

 1. myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Jukka Nevalalle eron aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut -jaoston jäsenyydestä;
 2. valitsee hänen tilalleen uuden aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut -jaoston jäsenen toimikauden loppuun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoa päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Ehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:

 1. myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Jukka Nevalalle eron aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut -jaoston jäsenyydestä;
 2. valitsee hänen tilalleen uuden aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut -jaoston jäsenen toimikauden loppuun.

Päätös

Aluevaltuusto päätti yksimielisesti:

 1. myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Jukka Nevalalle eron aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut -jaoston jäsenyydestä;
 2. valita hänen tilalleen uuden aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut -jaoston jäsenen toimikauden loppuun seuraavasti: Markku Pulkkinen (kok.).
   

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.


Muutoksenhaku

Valitusoikeus 

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta aluevalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen kuitenkin hakea muutosta aluevalituksella myös asianosainen sekä hyvinvointialueen jäsen. (Laki hyvinvointialueesta 142 §.)

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
 • päätös on muuten lainvastainen.
   

 Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen toimittaminen

Toimita valitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta valitusta ei tutkita. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolla (https://vakehyva.cloudnc.fi). 

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä:

 • seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
 • kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
 • saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana
   

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat. Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotikunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 270 euroa. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa Helsingin hallinto-oikeudesta. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Asiointipalvelun osoite: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15