Edunvalvontajaosto, kokous 14.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Hyvinvointialueen ja ministeriöiden väliset hyvinvointialueneuvottelut 27.11.2023

VAKEDno-2023-999

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö ja sisäministeriö neuvottelevat vuosittain kunkin hyvinvointialueen kanssa hyvinvointialueen järjestämisvastuuseen kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien toteuttamisesta. Neuvottelut perustuvat lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021 § 24) ja lakiin pelastustoimen järjestämisestä (613/2021 § 10). Valtiovarainministeriö osallistuu neuvotteluihin. 

Neuvottelujen tarkoituksena on yhteisen tilannekuvan tarkastelu ja hyvinvointialueen järjestämistehtävän strategisen tason ohjaus erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen valtakunnalliset tavoitteet huomioiden sekä ministeriöiden ja hyvinvointialueen välisen yhteistyön edistäminen.

Neuvotteluissa seurataan ja arvioidaan hyvinvointialueen järjestämisvastuun toteutumista. Neuvotteluissa käsitellään hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen tavoitteita sekä niitä tukevia toimenpiteitä. Hyvinvointialueen järjestämisvastuun toteutumisen seurannassa ja arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota hyvinvointialueen strategisten tavoitteiden toteutumiseen ja edellisissä neuvotteluissa käsiteltyihin asioihin. Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö voivat tarvittaessa antaa hyvinvointialueelle järjestämistä koskevia toimenpidesuosituksia.

Käydyistä neuvotteluista laaditaan ministeriöiden ja hyvinvointialueen yhteistyössä asiakirja, jossa todetaan neuvotteluissa käsitellyt asiat, mihin neuvotteluissa on päädytty sekä ministeriöiden mahdollisesti antamat toimenpidesuositukset. Asiakirja julkaistaan julkisessa tietoverkossa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hyvinvointialueneuvottelu on pidetty 27.11.2023. Hyvinvointialuejohtaja ja konsernipalvelujen toimialajohtajat antavat kokouksessa katsauksen neuvotteluista.

Ehdotus

Käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.
(Laki hyvinvointialueesta 141 §)