Edunvalvontajaosto, kokous 14.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97  Edunvalvontajaoston kevään 2024 kokousaikataulu

Perustelut

Hallintosäännön 139 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.  

Ehdotus edunvalvontajaoston kevään 2024 kokousaikatauluksi on päätösehdotuksessa. Ehdotusta laadittaessa on huomioitu myös HUS-yhtymän kokousaikataulu keväälle 2024, joka on seuraava:

 • Maanantai 15.1.2024, HUS-yhtymähallituksen kokous
  • Toimitusjohtajan tulostavoitteet 2024
  • Vuoden 2024 tulosyksikkökohtaisten käyttösuunnitelmien vahvistaminen
 • Maanantai 12.2.2024, HUS-yhtymähallituksen kokous
 • Maanantai 4.3.2024, HUS-yhtymähallituksen kokous
  • Tammikuun toiminta ja talous
  • Hallituksen asettamien toimikuntien toimintakertomukset
 • Maanantai 25.3.2024, HUS-yhtymähallituksen kokous
  • Tilinpäätöksen 2023 allekirjoitus
 • Torstai 25.4.2024, HUS-yhtymähallituksen iltakoulu
  • Helmikuun toiminta ja talous
  • Talousarvioesityksen 2025 laadinnan periaatteet
  • Talousarvion 2025 kehys
 • Maanantai 6.5.2024, HUS-yhtymähallituksen kokous
  • Maaliskuun toiminta ja talous
  • Talousarvion 2025 kehys, esitys yhtymäkokoukselle
  • Muut yhtymäkokousasiat
 • Torstai 16.5.2024, poliittinen yhteistyöryhmä
  • Talousarvion 2025 kehys ja laadinnan periaatteet
 • Maanantai 3.6.2024, HUS-yhtymähallituksen kokous
  • Huhtikuun toiminta ja talous
 • Torstai 13.6.2024, HUS-yhtymäkokous
  • Tilinpäätöksen 2023 hyväksyminen ja tilintarkastuskertomus
  • Arviointikertomus 2023
  • Talousarviokehys 2025

Ehdotus

Edunvalvontajaosto päättää pitää keväällä 2024 kokouksia seuraavasti:

 • 25.1.2024 klo 14
 • 29.2.2024 klo 12
 • 11.4.2024 klo 16
 • 2.5.2024 klo 16
 • 6.6.2024 klo 13
   

Kokoukset pidetään lähtökohtaisesti sähköisinä kokouksina. Muutokset kokousaikatauluun ovat mahdollisia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen aluehallitukselle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. Oikaisuvaatimus toimitetaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, aluehallitus

Osoite:
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue / kirjaamo
PL 1000, 01301 Vantaa
kirjaamo@vakehyva.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina omalla vastuulla.