Edunvalvontajaosto, kokous 25.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Hyvinvointilueen lausunto vammaispalvelulain 675/2023 soveltamisalan tarkentamisesta

Perustelut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on joulukuussa pyytänyt hyvinvointialueilta, Helsingiltä ja HUS-yhtymältä näkemystä siitä, miten uuden vammaispalvelulain soveltamisalaa tulisi tarkentaa. Soveltamisalan tarkoituksena on:

  1. Turvata vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen ja palveluiden saatavuus sekä hyvinvointialueiden mahdollisuus rahoittaa uudistus.
  2. Säilyttää vammaispalvelulaki vammaisille henkilöille tarkoitettuna erityislakina. Muutoksilla turvattaisiin näin ollen palvelujärjestelmän kestävyyttä.
  3. Pyrkiä varmistamaan lain yhtenäinen soveltaminen ja yhdenvertainen palvelujen saanti eri alueilla.

 

Määräaika lausunnon antamiselle oli jo 19.12.2023. Laadittu lausunto on oheismateriaalina.

Lausunnon yhteenvedossa on todettu seuraavasti:

"Vammaispalvelulain soveltamisalan laajennus edistää pääosin vammaisten ihmisten oikeuksia, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Soveltamisalan muutos on kuitenkin erittäin suuri ja kallis. Soveltamisalan laajennus, erityisesti ikääntymisrajauksen poisto tuo vammaispalvelujen piiriin uusia asiakasryhmiä ja lisääntyvästi uusia asiakkaita, millä on merkittäviä vaikutuksia vammaispalvelujen toimintaan ja palvelujen järjestämiseen. Mikäli palveluja halutaan tässä määrin laajentaa, tulee lain kustannusvaikutukset arvioida realistisesti ja korvata hyvinvointialueille täysimääräisesti annettavissa määrärahoissa. Rahoituksen lisääminen on välttämätöntä, jotta hyvinvointialueet eivät joudu vammaisten subjektiivisia oikeuksia varmistaessaan vähentämään palveluja hyvinvointialueen asukkaiden muista palveluista.

Kustannusten hillinnän näkökulmasta vammaispalvelut tulisi kohdistaa kaikkein vaativinta tukea tarvitseville ihmisille. Siten pystymme takaamaan välttämättömät palvelut henkilöille, joiden arki palveluita edellyttää. Soveltamisalan laajennus ei tulisi olla keino paikata yleispalvelujen saatavuuden haasteita.

Lain toimeenpano aiheuttaa muutostarpeita teknisiin järjestelmiin ja talouden suunnitteluun. Hyvinvointialueille tulee varata aikaa muutosten läpivientiin.

Vammaispalvelulain muutos on tarpeellinen ja toivottu. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue kannattaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta tukevien palvelujen turvaamista. Vammaispalvelulain tulisi kuitenkin säilyä yleislakeja täydentävänä erityislakina rajatulle kohderyhmälle."

Ehdotus

Edunvalvontajaosto merkitsee tiedoksi lähetetyn lausunnon vammaispalvelulain 675/2023 soveltamisalan tarkentamisesta ja käy keskustelua asiasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.
(Laki hyvinvointialueesta 141 §)