Edunvalvontajaosto, kokous 5.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Edunvalvonnan ajankohtaiset asiat sekä muut käsiteltävät asiat

Perustelut

Hyvinvointialuejohtaja sekä konsernipalvelujen toimialajohtaja antavat kokouksessa tilannekatsauksen edunvalvonnan ajankohtaisista asioista.​​​

  • Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ilmoitus 20.9.2023 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) sosiaalityöntekijänä tilapäisesti toimivien työntekijöiden osalta (oheismateriaalina).
  • Hallitusten yhteistapaaminen 3.10.2023 (Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus, Keravan kaupunginhallitus, Vantaan kaupunginhallitus).
  • Luonnos hyvinvointialueen konserniohjeesta ja omistajaohjauksen periaatteista valmistelussa. 
  • Jatketaan keskustelua edunvalvontajaoston roolista ja kokousrytmistä.
     

Käydään lisäksi keskustelua muista käsiteltävistä asioista.

Ehdotus

Käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Edunvalvontajaosto päätti, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ilmoitus 20.9.2023 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle sosiaalityöntekijänä tilapäisesti toimivien työntekijöiden osalta lähetetään tiedoksi myös sosiaali- ja terveysministeriölle.

Todettiin, että edunvalvontajaoston vuoden 2024 kokousaikataulu tuodaan käsiteltäväksi edunvalvontajaoston seuraavaan kokoukseen.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

Konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 11.07. Edunvalvontajaoston jäsen Jari Sainio poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 11.22. Edunvalvontajaoston jäsen Lauri Kaira saapui takaisin kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 11.50.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen aluehallitukselle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. Oikaisuvaatimus toimitetaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, aluehallitus

Osoite:
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue / kirjaamo
PL 1000, 01301 Vantaa
kirjaamo@vakehyva.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina omalla vastuulla.