Edunvalvontajaosto, kokous 5.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 HUS-yhtymän yhtymähallituksen 9.10.2023 kokouksen käsittely edunvalvontajaoston näkökulmasta

VAKEDno-2023-72

Perustelut

HUS-yhtymän yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään maanantaina 9.10.2023. HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouskutsu tulee lähettää, mikäli mahdollista, vähintään viisi päivää ennen kokousta. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jos erityiset syyt eivät ole esteenä. Esityslistan julkiset asiat ovat saatavilla HUSin verkkosivuilla osoitteessa https://hus-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen edustajat HUS-yhtymän yhtymähallituksessa ovat:

  • jäsen Pirkko Letto, varajäsen Jukka Hako
  • jäsen Mika Kasonen, varajäsen Sirpa Peura
     

Edunvalvontajaoston tehtävänä on vastata osaltaan hyvinvointialueen edunvalvonnasta suhteessa valtionhallintoon, HUS-yhtymään, Vantaan ja Keravan kaupunkeihin sekä muihin sidosryhmiin.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto käy keskustelua HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksen 9.10.2023 käsiteltävistä asioista.

Päätös

Edunvalvontajaosto kävi keskustelua HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksen 9.10.2023 käsiteltävistä asioista. Edunvalvontajaosto katsoo, että hoidon saatavuutta koskevan selvityksen osalta HUS-yhtymän yhtymähallituksen voisi olla perusteltua edellyttää, että selvityksen kohteena olevia palvelukokonaisuuksia tuotaisiin HUS-yhtymän yhtymähallituksen päätettäväksi. Päätöksenteon tulisi kohdistua niihin palvelukokonaisuuksiin, joissa on eniten hoitoonpääsyn haasteita liittyen hoitoprosesseihin ja yhteistyöhön perustason kanssa. 

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.

--------------------------------------

HUS-yhtymän yhtymähallituksen jäsen Mika Kasonen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 10.56.

Kokouskäsittely

Edunvalvontajaoston jäsen Lauri Kaira ilmoitti poistuvansa kokouksesta ja että hän tulee saapumaan takaisin myöhemmin kokouksen aikana. Hän poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 10.51.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen aluehallitukselle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. Oikaisuvaatimus toimitetaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, aluehallitus

Osoite:
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue / kirjaamo
PL 1000, 01301 Vantaa
kirjaamo@vakehyva.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina omalla vastuulla.