Edunvalvontajaosto, kokous 6.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 142 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Erityisestä syystä esityslista tai yksittäisen asian selostus ja päätösehdotus voidaan lähettää myöhemmin.

Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, ensisijaisesti sähköisesti.

Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös ne toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Hallintosäännön 146 §:n mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus:

 1. aluehallituksen kokouksessa aluevaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla hyvinvointialuelain 26 §:n mukaan sekä kansalliskielilautakunnan puheenjohtajalla hyvinvointialuelain 33 § mukaan;
 2. muiden toimielinten kokouksessa aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä aluevaltuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa;
 3. aluehallituksen kokouksessa toimialajohtajilla sekä konsernipalvelujen toimialan palvelualuejohtajilla, viestinnän edustajalla sekä juristilla;
 4. aluehallituksen kokouksessa nuorisovaltuuston edustajalla. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole puhe- ja läsnäolo-oikeutta käsiteltäessä salassa pidettäviä asioita.
   

Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla kyseisen toimielimen jäsen. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 18 §:n mukaan aluehallituksessa on edunvalvontajaosto. Aluevaltuusto on kokouksessissaan 29.3.2022 § 23 ja 29.4.2024 § 20 päättänyt valita edunvalvontajaoston kokoonpanoksi seuraavan: 

 • Maarit Raja-Aho (kok.), varajäsen Sirpa Peura (kok.)
 • Pirkko Letto (sd.), varajäsen Riitta Särkelä (sd.)
 • Tanja Aidanjuuri (ps.), varajäsen Teemu Purojärvi (ps.)
 • Olga Gilbert (vihr.), varajäsen Reija Friman (vihr.)
 • Jari Sainio (sd.), varajäsen Jukka Hako (sd.)
 • Lauri Kaira (kok.), varajäsen Sami Kanerva (kok.)


Edunvalvontajaoston puheenjohtajana toimii aluehallituksen puheenjohtaja Maarit Raja-Aho ja varapuheenjohtajana Pirkko Letto.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto päättää:

 1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi; 
 2. myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden tähän edunvalvontajaoston kokoukseen HUS-yhtymän yhtymähallituksen jäsen Heli Hakalalle asiakohtiin 21-23.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.