Edunvalvontajaosto, kokous 9.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen valmistelu

VAKEDno-2023-3610

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 22 §:n 1 momentin kohdan 4 mukaan  aluevaltuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta.

Omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla hyvinvointialue omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet voivat liittyä ainakin perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen hyvinvointialuetta eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun hyvinvointialueen määräysvallan käyttöön. Omistajaohjauksen tavoitteena on turvata hyvinvointialueen pitkäjänteinen toiminta ja varmistaa pääoman käytön sekä omaisuuden hankintaan ja hoitoon liittyvän päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja pääoman käytön tehokkuus. Konserniohje on omistajaohjauksen keskeinen väline.

Hyvinvointialueesta annetun lain 49 §:n mukaan konserniohjetta sovelletaan hyvinvointialueen tytäryhteisöjen ja soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

 1. hyvinvointialuekonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta;
 2. konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä;
 3. tiedottamisesta ja hyvinvointialueen luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta;
 4. velvollisuudesta hankkia hyvinvointialueen kanta asiaan ennen päätöksentekoa;
 5. konsernin sisäisistä palveluista;
 6. hyvinvointialueen tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä;
 7. hyvinvointialueen tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta;
 8. hyvinvointialuekonsernin valmiussuunnittelusta, varautumisesta ja näiden yhteensovittamisesta hyvinvointialuekonsernissa.


Liitteenä on laadittu alustava luonnos Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Konserniohjeen laadinnassa on huomoitava, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella ei ole tytäryhteisöjä (yhteisöjä, joissa hyvinvointialue käyttää kirjanpitolain 1 luvun 8 §:n mukaista määräysvaltaa). Konserniohje on kuitenkin tarkoituksenmukaista laatia siten, että se huomioi jo mahdolliset tytäryhteisöt.

Hyvinvointialueella on omistusosuus seuraavista yhtiöistä:

 • Oy Apotti Ab (Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omistusosuus 14,30 %)
 • Seure Henkilöstöpalvelut Oy (Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omistusosuus 4,98 %)
 • Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy (Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omistusosuus 4,17 %)
 • Sansia Oy (Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omistusosuus 0,10 %)
 • Sarastia Oy (Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omistusosuus 0,04 %)
 • Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy (Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omistusosuus 0,02 %)
 • As. Oy Vantaan Ilolantie 2 (Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omistusosuus 23 %)

 

Hallintosäännön 26 §:n mukaan edunvalvontajaoston tehtävänä on valmistella osaltaan esitykset konsernin omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Tarkoituksena olisi saada dokumentti aluehallituksen 28.11.2023 käsiteltäväksi ja edelleen aluevaltuuston 12.12.2023 käsiteltäväksi.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto päättää merkitä tiedoksi luonnoksen hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta, antaa evästystä ohjeistuksen jatkovalmisteluun ja lähettää ohjeistuksen aluehallituksen ja edelleen aluevaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.
(Laki hyvinvointialueesta 141 §)