Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto, kokous 5.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Hyvinvointialueen uudistusohjelman 1. käsittely lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaostossa

VAKEDno-2023-4413

Perustelut

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella valmistellaan uudistusohjelmaa,​ jonka avulla hyvinvointialue voi saavuttaa kunnianhimoisen visionsa haastavassa toimintaympäristössään. Lisäksi valtio hyvinvointialueiden rahoittajana on edellyttänyt näitä laatimaan muutosohjelmat ja niiden toimeenpanoa seurataan valtion ja alueen välisissä lakisääteisissä hyvinvointialueneuvotteluissa. Uudistusohjelman tavoitteena on siis samaan aikaan kehittää hyvinvointialueen toimintaa ja hakea taloudellista tehokkuutta. Uudistusohjelman valmistelussa tunnistetaan hyvinvointialueen kohtaaman rahoitushaasteen mittakaava;​ niinpä tarkoitus on muuttaa koko hyvinvointialueen palvelurakennetta kevyemmäksi ja tuotantoa tehokkaammaksi – huolehtien samalla riittävistä ja laadukkaista peruspalveluista sekä osaavasta ja hyvinvoivasta henkilöstöstä. Uudistusohjelma on onnistunut,​ kun hyvinvointialue pystyy huolehtimaan asukkaiden hyvinvoinnista taloudellisesti kestävällä tavalla.  

Uudistusohjelman valmistelu on jaksotettu kahteen osaan,​ uudistusohjelman periaatteisiin ja päälinjauksiin sekä uudistusohjelman toimenpideohjelmaan. Aluevaltuusto on kokouksessaan 12.12.2023 § 123 vahvistanut uudistusohjelman periaatteet ja päälinjaukset. Toimenpideohjelmaa valmistellaan toimialoittain siten,​ että hyvinvointialueen tulevaisuusjaostot osallistuvat työhön tammi-​maaliskuussa 2024. Toimenpideohjelma on tarkoitus tuoda päätöksentekoon huhtikuun 2024 aluevaltuuston kokoukseen.  

Toimenpidekohtainen uudistusohjelma tulee pitämään sisällään toimenpiteitä,​ jotka säästävät rahaa lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä sekä toimenpiteitä,​ jotka vaikuttavat pitkällä tähtäimellä palveluiden tarpeeseen ja kysyntään. Lisäksi uudistusohjelmassa tullaan huomioimaan toimenpiteet,​ jotka eivät välttämättä tuota suoria säästöjä,​ mutta ovat välttämättömiä toiminnan tehokkaan järjestämisen näkökulmasta tai ovat muutoin tärkeitä panostuksia hyvinvointialueen henkilöstöön sekä palvelutuotannon kehittämiseen.  

Aluevaltuusto käsitteli hyvinvointialueen uudistusohjelman periaatteita ja päälinjauksia kokouksessaan 12.12.2023 § 123 ja päätti seuraavasti: 

 1. vahvistaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uudistusohjelman periaatteet ja päälinjaukset liitteen mukaisesti;​    
 2. asettaa uudistusohjelman laskennalliseksi vuosittaiseksi tuottavuustavoitteeksi 2 % toiminnan tehostamisen suhteessa palvelutarpeen kasvuun;
 3. vahvistaa,​ että tuottavuustavoite vuodelle 2024 on 16 miljoonaa euroa ja tämä on sisällytetty vuoden 2024 talousarvioon;​ 
 4. vahvistaa,​ että tuottavuustavoite taloussuunnitelmavuosille 2024–2026 on 72 miljoonaa euroa;​
 5. vahvistaa,​ että vuosikymmenen loppuun mennessä tavoitellaan noin 300 miljoonan euron tuottavuustoimia. 
 6. että talousarvio-​ ja -​suunnitelmaneuvottelukunnan tehtävänä on toimia myös uudistusohjelman ohjausryhmänä ja jatkaa välittömästi uudistusohjelman valmistelun ohjausta ja toimeenpanoa;​ 
 7. että mikäli hyvinvointialueen rahoitusnäkymät heikkenevät edelleen talousarviovuonna 2024/taloussuunnitelmakaudella 2024–2026,​ uudistusohjelman toimeenpanoa nopeutetaan ja menojen sopeutustavoitteita lisätään. 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uudistusohjelman keskeiset toimet talouden tasapainottamiseksi rakentuvat seuraaville päälinjauksille:  

 

Palvelujen järjestäminen  

 • Palvelurakenteen keventäminen kustannuskasvun hillitsemiseksi  
 • Palveluprosessien uudistaminen saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi. 
 • Palveluvalikon tehostaminen ja kustannusvaikuttavien tuotantotapojen tunnistaminen ja valitseminen tuotantotapa-​analyyseja hyödyntäen.
 • Ostopalvelujen käytön optimointi

 

Digitaalisuuden hyödyntäminen  

 • Digitaalisten ja etäpalveluiden roolin kasvattaminen osana palveluvalikoimaa
 • Teknologian hyödyntäminen asiakkaiden ammattilaisten tukena
 • Tiedolla johtaminen toiminnan suunnittelun,​ johtamisen ja mittaamisen pohjalla  

 

Henkilöstö ja johtaminen  

 • Työhyvinvoinnin lisääminen pitovoiman parantamiseksi
 • Omien vakanssien täyttöasteen parantaminen ja vuokratyövoiman minimointi 
 • Tarvitsemme jokaisen työntekijän rakentamaan hyvinvointialuetta;​ työtehtävät,​ työntekopaikka ja osaamistarpeet voivat muuttua toimintaympäristön kehittyessä
 • Henkilöstörakennetta optimoidaan vastaamaan palvelutarpeita  

 

Tukipalvelut ja toimitilat  

 • Tilojen ja toimipisteiden käytön tarkastelu,​ optimointi ja kapasiteetin hallinta
 • Tukipalvelujen hiominen lisäämään tuottavuutta

 

Uudistusohjelman ohjausryhmänä toimiva talousarvio-​ ja -​ suunnitelmaneuvottelukunta käsitteli uudistusohjelman valmisteluprosessia kokouksessaan 17.1.2024. 

Uudistusohjelman valmisteluprosessin on tarkoitus edetä seuraavasti: 

 

Talousarvio-​ ja -​suunnitelmaneuvottelukunta 17.1.2024 klo 16–18  

 • Prosessin läpikäynti ja uudistusohjelman rakenteen ja tarkkuustason hahmottaminen 

 

Tulevaisuusjaostot  

 • terveydenhuollon palvelut -​jaosto: 24.1.2024 
 • aikuissosiaalityö-​ ja vammaispalvelut -​jaosto: 25.1.2024 
 • vanhusten palvelut -​jaosto: 31.1.2024 
 • lasten,​ nuorten ja perheiden palvelut -​jaosto: 5.2.2024 
 • pelastuslautakunta: 7.2.2024 

 

Talousarvio-​ ja -​suunnitelmaneuvottelukunta 8.2.2024 klo 16–19

 • Tulevaisuusjaostojen 1. kommenttien läpikäynti

 

Tulevaisuusjaostot

 • terveydenhuollon palvelut -​jaosto: 28.2.2024
 • aikuissosiaalityö-​ ja vammaispalvelut –jaosto: 6.3.2024
 • vanhusten palvelut -​jaosto: 7.3.2024
 • lasten,​ nuorten ja perheiden palvelut -​jaosto: 5.3.2024
 • Pelastuslautakunta: 13.3.2024

 

Aluevaltuuston selostustilaisuus + iltakoulu 29.2.2024 klo 16–20 

Talousarvio-​ ja -​suunnitelmaneuvottelukunta 20.3.2024 klo 8.30–14

 • uudistusohjelman jatkotyöstö

 

Aluehallituksen seminaari 4.-​5.4.2024 (uudistusohjelman luonnoksen käsittely)

Talousarvio-​ ja -​suunnitelmaneuvottelukunta 9.4.2024 klo 16–20

 • lopullisen version käsittely

 

Aluehallituksen esityslistan julkaisu pe 12.4.2024

Aluehallitus 16.4.2024 (esitys aluevaltuustolle)

Aluevaltuusto 29.4.2024 (hyväksyminen)

 

Tulevaisuusjaostojen ja pelastuslautakunnan merkittävä rooli huomioiden neuvottelukunta päätti kutsua tulevaisuusjaostojen ja pelastuslautakunnan puheenjohtajat mukaan seuraaviin neuvottelukunnan kokouksiin 8.2.2024 ja 22.3.2024.

Talousarvio-​ ja -​suunnitelmaneuvottelukunta päätti kokouksessaan 17.1.2024 pyytää tulevaisuusjaostoja sekä pelastuslautakuntaa laatimaan kevään 1. kokouksissaan talousarvio-​ ja -​suunnitelmaneuvottelukunnan kokoukseen 8.2.2024 esityksiä siitä,​ miten uudistusohjelman periaatteissa päätetty vuosittainen 2 % tuottavuustavoite voitaisiin saavuttaa. Lisäksi neuvottelukunta pyytää tulevaisuusjaostoja ja pelastuslautakuntaa kiinnittämään huomiota hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä hyvinvointialuestrategian mukaisten tavoitteiden edistämiseen.

Toimialan vuoden 2024 talousarvio on 2 % palvelutarvetta alempi (noin 2,8 miljoonaa euroa). 

 • Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin haasteet ja palvelutarpeet korostuvat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. Esimerkiksi lastensuojelun tarve on hyvinvointialueella useilla mittareilla maan suurimpia. 
 • Väestöpohjaltaan edelleen kasvavan alueen joka viides asukas on alle 18-vuotias ja useampi kuin joka neljäs lapsiperhe on yhden vanhemman perhe.
 • Koronapandemia on vaikuttanut etenkin lasten ja nuorten mielenterveyteen ja hyvinvointiin, mikä on otettava huomioon palvelujen suunnittelussa.
 • Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavia lapsiperheitä on enemmän kuin muualla maassa.
 • Lapsiperheköyhyydellä on yhteys moniin sosiaalisiin ongelmiin, syrjäytymisriskiin ja hyvinvoinnin heikkenemiseen.
 • Pitkittynyt pienituloisuus koskettaa erityisesti yksinhuoltajia ja monilapsisia perheitä.
 • Alueen lapsiperheistä noin joka neljäs on vieraskielinen. 
 • Vieraskielisten suuri väestöosuus heijastuu esimerkiksi tulkkauspalvelujen runsaaseen tarpeeseen.
 • Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus haastaa palvelujen järjestämisvastuun toteuttamista.
 • Huomattava määrä lakisääteisiä tehtäviä, joita ohjaa mm. hoitotakuu, määräajat, henkilöstömitoitukset ja -suositukset.

 

Tausta-aineistona uudistusohjelman käsittelyä varten esityslistan oheismateriaalina on:

 • Uudistusohjelma 2023-2030 periaatteet ja päälinjaukset
 • Lasten, nuorten ja perheiden toimialan esityksiä uudistusohjelman toimenpiteiksi ​

Ehdotus

Esittelijä: Hanna Mikkonen, Lasten,​ nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtaja, hanna.mikkonen@vakehyva.fi

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto käsittelee kokouksessa lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialan esityksiä uudistusohjelman toimenpiteiksi, antaa evästyksiä uudistusohjelman jatkovalmisteluun ja laatii talousarvio- ja –suunnitteluneuvottelukunnalle esityksiä siitä, miten uudistusohjelman periaatteissa päätetty vuosittainen 2 % tuottavuustavoite voitaisiin saavuttaa (kiinnittäen huomiota myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä hyvinvointialuestrategian mukaisten tavoitteiden edistämiseen). 

Päätös

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -​​jaosto käsitteli kokouksessa lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialan esityksiä uudistusohjelman toimenpiteiksi ja piti niitä oikeasuuntaisina. Jaosto päätti antaa talousarvio-​ja suunnitteluneuvottelukunnalle seuraavat esitykset uudistusohjelman jatkovalmisteluun:

 

1.Perhekeskuskokonaisuus

 

 • Yhteistyön tehostaminen varhaiskasvatuksen ja neuvoloiden kanssa.
 • Viestinnän tehostaminen oikein ohjautumisen varmistamiseksi.
 • Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ja terveyspalvelujen yhteistyön tiivistäminen erityisesti aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa.
 • Oman palvelutuotanto-osuuden lisääminen.
 • Järjestö- ja sidosryhmäyhteistyön koordinointiin resurssi.

 

2. Lastensuojelun kokonaisuus:

 

 • Lastensuojelun tarve on iso haaste entuudestaan alueella ja on välttämätöntä, että tarpeellisiin sijoituksiin reagoidaan. Jotta lastensuojelukustannuksia voidaan alentaa ja sijoituksia vähentää, jaosto pitää tärkeänä, että avohuollon tukitoimiin panostetaan. Aluksi se voi tarkoittaa jopa avohuollon kustannusten kasvua.
 • Tehostetaan sijaishuollossa olevien lasten perheen jälleenyhdistämisen prosessia monialaisella työllä: Jaoston pitää erityisen tärkeänä vanhemmuustyön lisäämistä ja vanhemmuustyön huomioimista yhtenä tärkeänä elementtinä kilpailutuksissa.
 • Kulttuurisiin tekijöihin perehtyneet perhementorit välineeksi ottaa vahvemmin huomioon toiminnan kaikilla tasoilla.
 • Järjestö- ja sidosryhmäyhteistyön resurssin koordinointi lasten suojelun kehittämiseen ja ennaltaehkäisevään työhön.
 • Oman henkilöstön tukeminen, jotta kehitytään edelleen tunnistamaan ja käyttämään kaikkia käytettävissä olevia vaihtoehtoja toimenpiteitä suunniteltaessa.
 • Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ja terveyspalvelujen yhteistyön tiivistäminen erityisesti aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

 

3. Olemme haluttu työnantaja ja työpaikka

 

 • Jaosto kiittää hyvistä työhyvinvointikyselyn tuloksista.
 • Tehtävärakenteen ja tehtävän edellyttämän kelpoisuuden arviointi.
 • Pois lähtevien työntekijöiden kokemusten hyödyntäminen pysyvyyden parantamiseksi.
 • Toimivien tiimityömallien kehittäminen ja työntekijöiden omien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen omaa työhön.

 

 

 

Kokouskäsittely

Tämän asian käsittelyn aikana kokouksesta poistuivat Maarit Raja-Aho klo 18:19 ja Timo Laaninen klo 18:35. Asian käsittelyn päätyttyä klo 18:36 poistuivat Gashaw Kaisa Bibani, Mikko Hokkanen, Saana Pukkio, Mirja Varis ja Reetta Voutilainen, jotka valtuuttivat pykälän tarkastamisen paikalle jääneille jäsenistölle.