Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto, kokous 5.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 142 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Erityisestä syystä esityslista tai yksittäisen asian selostus ja päätösehdotus voidaan lähettää myöhemmin.

Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, ensisijaisesti sähköisesti.

Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös ne toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Hallintosäännön 146 §:n mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäoloja puheoikeus

  1. aluehallituksen kokouksessa aluevaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla hyvinvointialuelain 26 §:n mukaan sekä kansalliskielilautakunnan puheenjohtajalla hyvinvointialuelain 33 § mukaan;
  2. muiden toimielinten kokouksessa aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä aluevaltuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa;
  3. aluehallituksen kokouksessa toimialajohtajilla sekä konsernipalvelujen toimialan palvelualuejohtajilla, viestinnän edustajalla sekä juristilla;
  4. aluehallituksen kokouksessa nuorisovaltuuston edustajalla. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole puhe- ja läsnäolo-oikeutta käsiteltäessä salassa pidettäviä asioita.

 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto myönsi kokouksessaan 13.12.2022 § 6 nuorisovaltuuston edustajalle läsnäolo- ja puheoikeuden jaoston kokouksiin aluehallituksen 7.6.2022 § 94 esityksen mukaan.

Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla kyseisen toimielimen jäsen. Asioita käsiteltäessä kokouksessa voivat olla läsnä jäsenten, esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi ne henkilöt, joiden viran tai tehtävien hoitoon asia välittömästi liittyy. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Hallintosäännön 153 §:n mukaan lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaoston esittelijänä toimii lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtaja.

Ehdotus

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto päättää;

  1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
  2. myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden tähän lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaoston kokoukseen perheitä tukevien palvelujen palvelualuejohtaja Reetta Voutilaiselle, perheiden ennaltaehkäisevien palvelujen palvelualuejohtaja Mirja Varikselle ja perheiden erityispalvelujen palvelualuejohtaja Saana Pukkiolle.

Päätös

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto päätti;

  1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
  2. myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden tähän lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaoston kokoukseen perheiden ennaltaehkäisevien palvelujen palvelualuejohtaja Mirja Varikselle ja perheiden erityispalvelujen palvelualuejohtaja Saana Pukkiolle.

 

Lisätietoja päätöksestä antaa lasten,​ nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtaja Hanna Mikkonen,​ hanna.mikkonen@vakehyva.fi.