Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta, kokous 1.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Ikäryhmäkohtaisten hyvinvointiryhmien edustajien tarkistaminen

VAKEDno-2024-459

Perustelut

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen strategian päätavoitteena on vantaalaisen ja keravalaisen hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen. Strategiassa tavoitteena on esimerkiksi, että hyvinvointialueen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiselle on käytössä toimivat yhteistyörakenteet, toimintamallit ja mittarit. Hyvinvointialue seuraa asukkaittensa elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin sekä raportoi asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä aluevaltuustolle vuosittain. Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma laaditaan valtuustokausittain. Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on strateginen ja lakisääteinen (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021) asiakirja, jossa kuvataan hyvinvointialueen tavoitteet ja toimenpiteet alueen asukkaiden ja palveluiden käyttäjien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Hyvinvointisuunnitelma sisältää ikäryhmäkohtaiset (lapset ja nuoret, työikäiset sekä ikääntyneet) hyvinvointisuunnitelmat. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaiskoordinaatiovastuu on nimetty asiantuntija- ja kehittämispalvelujen palvelualueelle. Koordinoinnista vastaa Hyte, osallisuus, järjestöyhteistyön tehtäväalueelle nimetty erityisasiantuntija. Hyvinvointialueella toimii lisäksi ikäryhmäkohtaiset hyvinvointiryhmät (lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä, työikäisten hyvinvointiryhmä sekä ikääntyneiden hyvinvointiryhmä). 

Hyvinvointialueen toimialat nimesivät edustajat ikäryhmäkohtaisiin hyvinvointiryhmiin alkuvuodesta 2023. Ryhmät käynnistivät toimintansa saman vuoden maaliskuussa. Vaikuttamistoimielimiä pyydettiin nimeämään edustajansa ryhmiin kevään 2023 kokouksissa. Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta nimesi 10.5.2023 § 6 kokouksessaan neuvottelukunnan edustajiksi lasten ja nuorten hyvinvointiryhmään Nelli Niemelän ja Aadan Ibrahimin, työikäisten hyvinvointiryhmään Janne T. Viljasen ja ikääntyneiden hyvinvointiryhmään Niina Pahtelan ja Veikko Väisäsen. 

Ikäryhmäkohtaisten hyvinvointiryhmien tehtävänä on erityisesti valmistella ikäryhmäkohtainen hyvinvointisuunnitelma sekä tukea suunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista ja seurantaa. Ryhmät laativat vuoden 2023 aikana ikäryhmäkohtaiset hyvinvointisuunnitelmat. Aluevaltuusto hyväksyi alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman (sisältäen ikäryhmäkohtaiset hyvinvointisuunnitelmat) 12.12.2023 §131.  

Hyvinvointiryhmät kokoontuvat keväällä kerran kuukaudessa, kahden tunnin ajan, pääosin maanantai-iltapäivisin. Seuraava kokous on ma 26.2. klo 14–16. Tämän lisäksi työryhmän jäseniltä toivotaan kuukaudessa 1–2 tunnin työpanosta mahdollisiin ikäryhmäkohtaiseen hyvinvointisuunnitelmaan ja sen raportointiin liittyviin kirjoitustehtäviin. Työpanoksen määrä voi vaihdella kuukausittain. 

Ryhmien toiminnan ja ryhmien toiminnasta kerätyn palautteen pohjalta on havaittu tarve laajentaa ryhmien osaamista ja varmistaa riittävä osallistujamäärä. Hyvinvointialueen toimialoja onkin pyydetty tarkistamaan toimialojen edustus ikäryhmäkohtaisissa hyvinvointiryhmissä. Samalla haluamme tarkistaa myös vaikuttamistoimielinten edustuksen ryhmissä.  

Ehdotus

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta tarkistaa neuvottelukunnan edustajat ikäryhmäkohtaisissa hyvinvointiryhmissä. 

Päätös

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta päätti nimetä edustajat seuraavasti; 

  • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin asiantuntijaryhmä: Nelli Niemelä 
  • Työikäisten hyvinvoinnin asiantuntijaryhmä: Janne Viljanen 
  • Ikääntyneiden hyvinvoinnin asiantuntijaryhmä: Veikko Väisänen