Nationalspråksnämnden, kokous 13.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Lägesrapport över pågående arbete gällande svensk service

VAKEDno-2024-519

Perustelut

Tea Brusas ger nämnden en översikt i det som åstadkommits så här långt gällande svensk service.

Ehdotus

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna lägesrapporten till kännedom och ger förslag till fortsatta beredningen av ärendet. 

Päätös

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.