Nationalspråksnämnden, kokous 13.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Presentation av Vanda och Kervo välfärdsområdes servicenätplan

VAKEDno-2024-1109

Perustelut

Pasi Salo, direktör för lokalcentralen, besöker nämnden och presenterar Vanda och Kervo välfärdsområdes servicenätplan.

Ehdotus

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna presentationen till kännedom och ger förslag till fortsatta beredningen av ärendet. 

Päätös

Nationalspråksnämnden godkänner beslutsförslaget med följande ändring: Nationalspråksnämnden anser att det ska tilläggas ett nytt stycke i välfärdsområdes servicenätplans första kapitel (stycke 5); "Vanda och Kervo välfärdsområde är tvåspråkigt. Vid alla förnyelser och förändringar beaktas också, genom en språkbedöming, den svenskspråkiga befolkningens behov av service på eget modersmål".

Kokouskäsittely

Pasi Salo avlägsnade sig efter behandlingen av ärendet kl. 17.50.