Nationalspråksnämnden, kokous 25.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Lägesrapport över pågående arbete gällande svensk service

VAKEDno-2022-143

Perustelut

Tea Brusas ger nämnden en översikt i det som åstadkommits så här långt, samt hur arbetet är upplagt inför hösten och våren gällande nätverkssamarbete, tvåspråkighetsprogrammet, handlingsplanen och nyckelpersonerna.

Ehdotus

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna lägesöversikten till kännedom och ger vägkost till fortsatta beredningen av ärenden. 

Päätös

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.