Nuorisovaltuusto, kokous 4.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 142 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Erityisestä syystä esityslista tai yksittäisen asian selostus ja päätösehdotus voidaan lähettää myöhemmin.

Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, ensisijaisesti sähköisesti.

Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös ne toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Aluehallituksen 13.6.2023 § 177 hyväksymässä nuorisovaltuuston toimintasäännössä nuorisovaltuusto myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden nuorisovaltuuston kokouksiin:

  • lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtajalle
  • Vantaan ja Keravan nuorisovaltuustojen koordinaattoreille
  • lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan nimeämälle edustajalle ja varaedustajalle

 

Nuorisovaltuusto myönsi kokouksessaan 26.2.2024 §:ssä 4 ja kokouksessaan 23.4.2024 §:ssä 19 seuraaville valtuustoryhmien nimeämille henkilöille läsnäolo-​ ja puheoikeuden nuorisovaltuuston kokouksiin jäljellä olevalle valtuustokaudelle: Matilda Stirkkinen,​ Gashaw Bibani,​ Hanna Holmberg-​Soto,​ Jarkko Rönnholm,​ Eemil Silventoinen,​ Thomas Kämper,​ Reija Friman,​ Marja Suomela, Janne Hartikainen, Inna Kallioinen.

Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla kyseisen toimielimen jäsen. Asioita käsiteltäessä kokouksessa voivat olla läsnä jäsenten, esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi ne henkilöt, joiden viran tai tehtävien hoitoon asia välittömästi liittyy. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Ehdotus

Nuorisovaltuusto päättää;​

  1. että kokouksen puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Henri Mehtälä;
  2. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;​
  3. myöntää tähän kokoukseen puhe-​ ja läsnäolo-​oikeuden perheitä tukevien palvelujen palvelualuejohtaja Reetta Voutilaiselle, kehittäjäasiantuntija Kati Aitkoskelle ja erityisasiantuntija Tea Brusakselle.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti:​

  1. että kokouksen puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Henri Mehtälä;
  2. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;​
  3. myöntää tähän kokoukseen puhe-​ ja läsnäolo-​oikeuden perheitä tukevien palvelujen palvelualuejohtaja Reetta Voutilaiselle, kehittäjäasiantuntija Kati Aitkoskelle ja erityisasiantuntija Tea Brusakselle.