Nuorisovaltuusto, kokous 4.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, ensisijaisesti sähköisesti. Esityslista sisältää ehdotuksen kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. Tarkoituksena on, että nuorisovaltuusto valitsee kokouksessaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Ehdotus

Nuorisovaltuusto päättää:

  1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
  2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina;
  3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (https://vakehyva.cloudnc.fi) tiistaista 11.6. klo 12.00 lähtien.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti:

  1. lisätä esityslistaan §:n 36 "Eurocities-verkoston Social Affairs Forumin vuosiseminaariin osallistuminen";
  2. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen lisäpykälä mukaan lukien;
  3. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina; Noa Lindqvist ja Rihaam Juwaisir;
  4. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (https://vakehyva.cloudnc.fi) tiistaista 11.6. klo 12.00 lähtien.