Pelastuslautakunta, kokous 24.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokuntien kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitoavustukset vuodelle 2024

VAKEDno-2022-576

Perustelut

Asian valmistelija: apulaispalopäällikkö Antti Soila

 

Osa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnista toimii omistamissaan kiinteistöissä. Kiinteistöiden perusparannus- ja korjaustoimenpiteet vaativat näiltä sopimuspalokunnilta merkittäviä taloudellisia panostuksia. Koska osa sopimuspalokuntien tiloista on varattu sopimuksen mukaisten pelastustoimen palveluiden tuottamiseen, niin pelastuslaitos katsoo tarpeelliseksi tukea näiden sopimuspalokuntien perusparannus- ja korjaustoimenpiteitä.

Esityksenä on, että pelastuslaitos varaa vuosittain 50.000 euron määräraha sopimuspalokuntien omistamien kiinteistöjen perusparannus- ja korjaustarpeisiin. Pelastuslautakunnan myöntämä avustus voi olla enintään 50 % perusparannus- tai korjaushankkeen kokonaiskustannuksista ilman arvonlisäveroa niihin perusparannushankkeisiin, joihin sopimuspalokunta ei saa avustusta Palosuojelurahastosta. Avustus maksetaan sopimuspalokunnalle jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnille antaman ohjeen mukaan avustusta haettiin vuodelle 2024 14.5.2023 mennessä. Määräaikaan mennessä kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitoavustushakemuksia tuli viideltä sopimuspalokunnalta: Kaarelan VPK, Klaukkalan-Metsäkylän VPK, Asolan VPK, Sotungin VPK ja Rekolan VPK.

Sopimuspalokuntien kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitoavustukset myönnetään perusparannushankkeille, jotka kohdistuvat kiinteistössä sen energiatehokkuuden parantamiseen sekä palokuntasopimuksen mukaisia toimintoja palveleviin tiloihin. Mikäli avustuksia on haettu enemmän kuin siihen on varattu määrärahaa, esitys myönnettäviksi avustuksiksi on priorisoitu kiinteistöjen kuntokartoituksien ja korjauksen kiireellisyyden perusteella.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 24 §:n mukaan pelastuslautakunnan toimivaltaan kuuluu päättää Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokuntien kanssa tehtävistä sopimuksista ja avustusten myöntämisestä toimialaansa liittyville yhteisöille. Asiasta päättäminen kuuluu em. määräyksen nojalla pelastuslautakunnan toimivaltaan.

Ehdotus

Pelastuslautakunta päättää myöntää vuodelle 2024 sopimuspalokuntien kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitoavustusta 46 500 euroa liitteen 1 mukaisesti. 

Päätös

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.