Pelastuslautakunta, kokous 24.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen tilinpäätös 2022

VAKEDno-2023-1977

Perustelut

Vantaan kaupunginvaltuusto päätti 19.12.2022 § 10 lakkauttaa Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen 31.12.2022. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021) annetun lain 4 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) sekä pelastustoimen järjestämisestä annetun lain (613/2021) mukainen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1. päivänä tammikuuta 2023. Järjestämisvastuun siirtyminen vaikutti Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitokseen siten, ettei sen toiminnalle ole enää perustetta 1.1.2023 lähtien.

Kuntalain 67 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on laatia tilinpäätös. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen lakkautuspäätöksen seurauksena liikelaitoksella ei ole johtokuntaa, joten kaupunginhallitus toimii liikelaitoksen johtokuntana 1.1.2023 alkaen siihen saakka, kunnes liikelaitoksen vuoden 2022 tilinpäätös on hyväksytty.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen vuoden 2022 tilinpäätös päätyy 496 589,95 euron liikealijäämään. Rahoitustuottojen ja -kulujen sekä poistoeron vähennyksen jälkeen tilikauden alijäämä on 193 131,19. Poistoeron vähennys sisältää investointivarauksella hankittuihin pysyviin vastaaviin kohdistuneet poistot 302 804,45 euroa.

Liikevaihto vuonna 2022 oli 41,6 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan muut tuotot 0,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto pysyi vuoden 2021 tasolla ja liiketoiminnan muut tuotot pienenivät 0,2 miljoonaa euroa. Toimintakulut olivat 41,1 miljoonaa euroa, josta materiaaliostoja oli 3,2 miljoonaa euroa (2,2 milj. euroa vuonna 2021), palveluostoja 3,8 miljoonaa euroa (3,4 milj. euroa vuonna 2021), henkilöstökuluja 28,2 miljoonaa euroa (27,8 milj. euroa vuonna 2021) sekä liiketoiminnan muita kuluja 5,9 miljoonaa euroa (5,9 milj. euroa vuonna 2021). Kokonaisuudessaan toimintakulut kasvoivat 1,7 miljoonaa euroa vuoteen 2021 verrattuna. Suunnitelman mukaisia poistoja kirjattiin 1,6 miljoonaa euroa, mikä oli 0,1 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2021.

Investointimenoja toteutui 0,5 miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa vuonna 2021). Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen taseessa on 7,3 miljoonaa euroa pysyviä vastaavia. Liikelaitoksen oma pääoma oli 31.12.2022 8,8 miljoonaa euroa ja vieras pääoma 6,7 miljoonaa euroa. Poistoeroa oli jäljellä taseessa 1,0 miljoonaa euroa.

Vantaan kaupunginhallitus kokouksessaan 27.3.2023 § 11 päätti,

a) että poistoeron vähennykseksi kirjataan investointivarauksella hankittuihin pysyviin vastaaviin kohdistuneet poistot 302 804,45 euroa ja

b) että Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen tilikauden 2022 alijäämä 193 131,19 euroa siirretään taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämään sekä

c) valtuuttaa talouspalvelut tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja

d) allekirjoittaa tilinpäätös, jättää se tilintarkastajien tarkastettavaksi ja lähettää se kaupunginhallitukselle yhdisteltäväksi kaupungin tilinpäätökseen.

Vantaan kaupunginvaltuusto kokouksessa 22.5.2023 käsittelyssä on Vantaan kaupungin tilinpäätös.

Ehdotus

Pelastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen tilintapäätöksen vuodelta 2022. 

Päätös

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.