Pelastuslautakunta, kokous 4.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvion toinen käsittely

VAKEDno-2023-3233

Perustelut

Asian valmistelijat: pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jyrki Landstedt, apulaispelastusjohtaja Jussi Rahikainen ja talouspäällikkö Henna Sandvik  

  

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen lausunto pelastuslaitoksen talousarvion ja toimintasuunnitelman luonnoksesta 

Pelastuslautakunta käsitteli 6.9.2023 kokouksessaan Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alustavaa talousarviota ja toimintasuunnitelmaa, ja päätti merkitä ne tiedoksi sekä lähettää ne lausunnolle Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus on kokouksessaan 26.9.2023 käsitellyt lausuntopyyntöä, ja päättänyt todeta lausuntonaan, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen niukka rahoitus ei mahdollista vuoden 2024 talousarvioluonnoksessa esitettyä 13,8 % kasvua pelastustoimelle. Talousarvioesityksessä ei ole esitetty erityisperustetta näin suurelle kasvulle, joten maksuosuuden kasvun täytyy olla linjassa oman toiminnan ja Husin rahoituksen kasvun kanssa. Tämänhetkisen arvion mukaan pelastustoimen kasvuksi voidaan hyväksyä talousarviokehykseen huomioitu n.16 560 000 euroa, jossa on kasvua vuoden 2023 maksuosuuteen 3,5 %. 

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvion lähtökohdat  

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ohjeiden mukaisesti pelastustoimen talousarvion lähtökohtana on käytetty henkilöstökulujen osalta vuoden 2023 ennustetta, 21,8 M€. 2023 talousarviossa henkilöstökuluiksi arvioitiin 20,5 M€, mikä oli liian vähän toteutuneisiin työehtosopimuksiin nähden. 

Myös pelastuslaitoksen kiinteistökulut arvioitiin 350 000 € liian pieniksi, tähän merkittävimpinä syinä olivat Mäntsälän paloaseman väistötilan laajentaminen ja kuntien vuokrankorotusten suuruus.  

Näin ollen pelastustoimen kustannusten tosiasiallinen kasvuprosentti, vertailtaessa 2023 ennustetta ja 2024 talousarviota, on 5,7 %. Kasvun merkittävimpänä syinä ovat edellä mainitut palkankorotukset ja kiinteistökulujen nousu sekä kaluston leasingkulujen kasvu.  

Hyvinvointialueiden maksuosuudet määräytyvät yhteistoimintasopimuksen mukaan vuonna 2023 seuraavasti: 

·    Kiinteistökulut kohdennetaan sijainnin mukaisesti hyvinvointialueelle, ennuste yhteensä n. 4,85 M€. 

·    Pelastustoimen muut kulut, ennuste 28,65 M€, kohdennetaan vuoden 2022 kuntaosuuksien suhteessa VaKelle 49,2 % ja KEUlle 50,8 %. 

Hyvinvointialueiden maksuosuudet määräytyvät yhteistoimintasopimuksen mukaan seuraavasti vuonna 2024

·    Kiinteistökulut kohdennetaan sijainnin mukaisesti hyvinvointialueelle, talousarvio yhteensä n. 5,42 M€. 

·    Pelastustoimen muut kulut, talousarvio 29,99 M€, kohdennetaan kapasiteetin osalta 10 %:lla ja 90 %:lla asukaslukujen suhteessa. Tämänhetkisillä väestöennusteilla  VaKen osuus on 48,0 % ja KEUn osuus 52,0 %. 

Vuonna 2025 pelastustoimen muut kulut kohdennetaan kapasiteetin osalta 20 %:lla ja 80 %:lla asukaslukujen suhteessa. VaKen osuudeksi ennakoidaan 50,4 % ja KEUn osuudeksi 49,6 %.    

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen maksuosuuden kasvu vuodeksi 2024 muodostuu siis ennakoimattoman suurista työehtosopimuksen palkankorotuksista, kiinteistökulujen kasvusta ja yhteistoimintasopimuksen mukaisista maksuosuuksien muuttumisista. Maksuosuudet muuttuvat vuosina 2023-2028 siten, että loppujen lopuksi pelastustoimen kustannukset kohdennetaan 50 %:sti kapasiteetin suhteessa ja 50 %:sti asukasluvun suhteessa. 

 

Talousarvion jatkokäsittely 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toimialojen, mukaan lukien Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, tulee toimittaa lopullinen talousarvioteksti 13.9.2023 mennessä. Vantaan ja Keravan hyvinvointialuejohtaja antaa talousarvioesityksensä 24.10.2023. Aluehallitus antaa esityksensä 28.11.2023 ja aluevaltuusto käsittelee talousarvion kokouksessaan 12.12.2023. 

Liitteenä olevassa talousarviotekstissä on kuvattu tiiviisti toimialan perustoiminta, toimintaympäristön keskeiset haasteet sekä keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle 2024–2026 sekä talousarviovuodelle 2024. Lisäksi esitetään toimialan keskeiset seurantamittarit. 

 

Talousarvion muutoksen 6.9.2023 jälkeen 

Talousarvio muodostuu kolmesta kokonaisuudesta, pelastustoimesta, ensihoidosta sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle tuotettavista palveluista. 

Pelastustoimen osalta talousarvioon on tehty vain yksi muutos. Alun perin arvioitiin, että vuoden 2023 kiinteistökulut ovat pelastustoimen osalta 100 000 € suuremmat kuin talousarvioon ennakoitiin. Tämän vuoden toteuman perusteella tuo summa on tarkentunut 165 000 €. 

Myös ensihoidon kiinteistökulujen ennakoidaan nousevan hieman, mutta kokonaisuudessaan muutos tulee tarkentumaan vasta HUS Yhtymän ja hyvinvointialueiden syksyn neuvottelujen jälkeen. 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle tuotettavien palveluiden talousarvioon ei ole muutostarpeita. 

Vuoden 2024 talousarvioon aiheuttaa edelleen epävarmuutta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen konsernipalveluiden yleiskustannukset, vielä ei tiedetä niiden suuruutta vuodelle 2023, eikä sitä onko se suurempi mihin varauduttiin. 

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvioehdotus 2024 

Pelastuslaitoksen koko talousarvioehdotus on 52,1 M euroa. Talousarviotaulukko on liitteenä. 

Ehdotus

Pelastuslautakunta päättää:

  1. hyväksyä osaltaan pelastuslaitoksen talousarvion vuodelle 2024; 
  2. esittää pelastuslaitoksen talousarvion liitettäväksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvioon; 
  3. valtuuttaa pelastuslaitoksen talousarvion valmistelijoita tekemään hyväksyttyyn pelastuslaitoksen talousarvioon teknisiä tarkistuksia ja korjauksia. Mikäli talousarvioon tehdään merkittäviä määrärahamuutoksia, pelastuslaitoksen talousarvio tulee tuoda uudelleen pelastuslautakunnan käsittelyyn. 

Päätös

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Lisätietoja päätöksestä antaa pelastusjohtaja Jyrki Landstedt, jyrki.landstedt@vakehyva.fi

Kokouskäsittely

Jäsen Kalle Mustonen poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen klo 18:06.